Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Vindmøllestøj giver ikke hjertekarproblemer

Mistanken om en sammenhæng mellem støj fra vindmøller og blodprop eller slagtilfælde bliver afkræftet i en ny undersøgelse.

Den er gennemført af Kræftens Bekæmpelse efter ønske fra flere ministerier – herunder Sundhedsministeriet – som ville have belyst helbredseffekter blandt mennesker, der bor eller arbejder i et miljø præget af støj fra vindmøller. Opgaven lød på, at man ud fra registeroplysninger skulle se på, om støjen kan forårsage hjerte-kar-lidelser, diabetes, forhøjet blodtryk, depression, søvnforstyrrelser og påvirkning af fødselsvægt. Arbejdet skulle resultere i seks delrapporter.

Den første delrapport om en evt. sammenhæng mellem korttidspåvirkning fra vindmøllestøj og akut hjerte-kar-sygdom og finder altså ikke afgørende bevis for, at udsættelse for vindmøllestøj i en kort periode kan udløse en blodprop i hjertet eller et slagtilfælde. Dog tyder resultaterne på, at hvis man bliver udsat for lavfrekvent vindmøllestøj, når man sover, kan det muligvis udløse hjerte-kar-sygdomme.

Men forskerne bag undersøgelsen understreger samtidig, at disse resultater er baseret på ganske få tilfælde og derfor kan skyldes tilfældigheder. Af samme grund ser de et behov for yderligere undersøgelser, før der kan drages en helt klar konklusion om sammenhæng mellem vindmøllestøj og hjerte-kar-sygdom.

De fem andre delundersøgelser er på vej fra Kræftens Bekæmpelse.

Den første delundersøgelse er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Environmental International. I undersøgelsen indgår alle vindmøller i Danmark, der var i funktion frem til 2013. 

Undersøgelsen sammenholder registerdata for slagtilfælde og blodprop i hjertet med, om personen er blevet udsat for beregnet udendørs og indendørs støj fra vindmøller om natten i de sidste fire dage, inden sygdommen opstod. 

For de 553.000 danske boliger, der indgik i undersøgelsen, blev der time for time for hver bolig beregnet støj fra alle vindmøller inden for en radius på seks kilometer. Og den omfattede alle voksne personer, som boede i en bolig, hvor der i mindst en time på to forskellige dage havde været tale om udendørs vindmøllestøj på over 30 dB(A). 

Genetisk aktivitet afslører sygdommes relationer

Ved at se på, hvilke gener, der er aktive i forskellige psykiske lidelser, har danske og amerikanske forskere nu påvist, at flere af lidelserne deler genetisk aktivitet. I første omgang står det nu klart, at skizofreni, autisme og depression er i familie.

Bedre remission men ringere recovery

Mennesker med første-episode psykose (FEP) kommer sig bedre end tidligere, viser ny forskning, der dog også slår fast, at der endnu er lang vej at gå.

Mænd tvangsmedicineres oftere end kvinder

Mænd indlagt på psykiatriske hospitaler får oftere end kvinder akut beroligende medicin med tvang. Brugen er dog generelt faldet lidt – fra 8,5 til 8 procent fra 2014-2016 for mænd og fra otte til 7,5 procent for kvinder.

Skepsis overfor sundhedsministerens ny psykiatriplan

Sundhedsministeren er nu på vej med en samlet plan for at løfte psykiatrien. Det sker på baggrund af en række nye anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der sidste år blev nedsat til at se på en bedre styring af psykiatrien.

Metaanalyse rangordner 21 antidepressiva

Med det hidtil største studie af antidepressiv medicin har lægerne nu fået et redskab, de kan bruge til at give den enkelte patient en mere sikker behandling. Studiet rangordner således 21 forskellige antidepressive lægemidlers effekt og bivirkninger på patienter med unipolar depression.

Flest piger med selvskade udsættes for tvang

En kortlægning, som de fem regioner netop har foretaget, viser, at det oftest er piger med selvskadende adfærd, der udsættes for tvang i psykiatrien. Og det vil nu få regionerne til at intensivere deres samarbejde med kommunerne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift