Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ældre skizofrene svigtes når de bliver fysisk syge

Maria Brink

Ældre med skizofreni fanges ikke af systemet, når de bliver fysisk syge. Og når de fanges, får de ikke den rette behandling.

Det fremgår af et registerstudie, som overlæge Maria Brink på Ældrepsykiatrisk afsnit i Odense, har gennemført blandt ældre med skizofreni som led i hendes ph.d.-afhandling.

”Vores resultater klargør, at når vi taler skizofreni, så har vi her en patientgruppe, der gennem hele livet bliver underdiagnosticeret og underbehandlet for deres fysiske sygdomme og har en udtalt overdødelighed pga. fysisk sygdom,” siger hun.

Hun peger på, at der således her er et område, hvor der er grund til for politikere og sundhedsprofessionelle at se på, hvordan vi kan indrette sundhedssystemet bedre, så disse patienter kan få den rette diagnosticering og behandling.

Behovet stiger kun

Baggrunden for Maria Brinks afhandling er, at viden om denne patientgruppe er begrænset. Og da det snart er mere end en fjerdedel af danskerne med skizofreni, som vil være over 55 år gamle, er det klart, at behovet for større viden stiger, så støtte og behandling kan tilrettelægges bedre, end tilfældet er i dag, som hun siger.

I afhandlingen, der har titlen ’Skizofreni på ’livstid’’ ser hun på somatisk komorbiditet over livsforløbet og for 70-årige med skizofreni, samt den psykiske og fysiske livskvalitet blandt de +55-årige. Generelt finder hun ikke den store forskel mellem 70-årige med skizofreni og befolkningen generelt ift. forekomsten af fysisk sygdom. Når det gælder medicinforbrug er det imidlertid meget lavere. Tydeligst i forhold til hjertemedicin, hvor forbruget næsten kun er halvt så stort blandt de ældre med skizofreni.

Når det gælder indlæggelser pga. somatisk sygdom er der, ifølge studiet, ingen forskelle, hvorimod der er store uligheder i forhold til ambulant behandling. Her er det tydeligt, at de ældre med skizofreni ikke undergår de samme forløb som andre.

Utilstrækkelig diagnosticering

Studiet fra Odense ser også på, hvor mange af de skizofrene, som dør af somatisk sygdom, der har været syge inden. Her viser det sig, at det er under halvdelen, der har fået en forudgående diagnose med sygdommen. F.eks. bliver mange cancersygdomme først opdaget efter dødens indtræden.

”Selvom ældre mennesker med skizofreni synes at have samme grad af somatisk sygdom som baggrundsbefolkningen, er overdødelighed af naturlige årsager altså vedvarende til stede over hele livsforløbet. Og det indikerer klart en utilstrækkelig diagnosticering og behandling af fysisk sygdom hos denne gruppe mennesker. På samme måde indikerer den reducerede brug af ambulante ydelser, sammenholdt med den relativt ens sygdomsforekomst, en voldsom underbehandling,” siger Maria Brink.

Genetisk aktivitet afslører sygdommes relationer

Ved at se på, hvilke gener, der er aktive i forskellige psykiske lidelser, har danske og amerikanske forskere nu påvist, at flere af lidelserne deler genetisk aktivitet. I første omgang står det nu klart, at skizofreni, autisme og depression er i familie.

Bedre remission men ringere recovery

Mennesker med første-episode psykose (FEP) kommer sig bedre end tidligere, viser ny forskning, der dog også slår fast, at der endnu er lang vej at gå.

Mænd tvangsmedicineres oftere end kvinder

Mænd indlagt på psykiatriske hospitaler får oftere end kvinder akut beroligende medicin med tvang. Brugen er dog generelt faldet lidt – fra 8,5 til 8 procent fra 2014-2016 for mænd og fra otte til 7,5 procent for kvinder.

Skepsis overfor sundhedsministerens ny psykiatriplan

Sundhedsministeren er nu på vej med en samlet plan for at løfte psykiatrien. Det sker på baggrund af en række nye anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der sidste år blev nedsat til at se på en bedre styring af psykiatrien.

Metaanalyse rangordner 21 antidepressiva

Med det hidtil største studie af antidepressiv medicin har lægerne nu fået et redskab, de kan bruge til at give den enkelte patient en mere sikker behandling. Studiet rangordner således 21 forskellige antidepressive lægemidlers effekt og bivirkninger på patienter med unipolar depression.

Flest piger med selvskade udsættes for tvang

En kortlægning, som de fem regioner netop har foretaget, viser, at det oftest er piger med selvskadende adfærd, der udsættes for tvang i psykiatrien. Og det vil nu få regionerne til at intensivere deres samarbejde med kommunerne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift