Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Samarbejde om sundhed har ikke haft nogen effekt

Et projekt i Odense om at skabe et velfungerende og forpligtende samarbejde på tværs af sektorgrænser – det vil sige mellem hospital, kommune og praktiserende læger - har ikke haft nogen effekt.

Det viser et notat fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive).

Projektet Integrated Care blev gennemført i perioden 2014-2015 blandt to forskellige patientgrupper, som var tilknyttet udvalgte praksisser i Odense Kommune.

Projektets grundlæggende vision var at skabe et velfungerende og forpligtende samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende læger. De to patientgrupper i projektet var henholdsvis ældre medicinske patienter (DÆMP-patienter) og patienter med stress, angst og depression (SAD-patienter).

VIVE (daværende KORA) gennemførte i maj 2016 en storstilet evaluering af projektet, som dels bestod af en rapport om effekterne for DÆMP-patienter og dels af en rapport om effekterne for SAD-patienterne. Rapporterne indeholdt blandt andet en række resultatmålinger baseret på projektets kvantitative mål.

For de to patientgrupper var det dog ikke muligt at identificere nogen af de ønskede positive effekter. En mulig forklaring kunne være, at opfølgningsperioden var forholdsvis kort –mindre end et år for de fleste patienter. Derfor har Vive lavet en opfølgende evaluering to år efter, at projektet blev sat i gang.

Og overordnet viser denne opfølgning, at det heller ikke på længere sigt kan påvises, at Integrated Care har haft en positiv effekt på hverken:

  • Begge patientgruppers brug af ydelser inden for praksisområdet
  • Begge patientgruppers brug af hospitalsindlæggelser og ambulante besøg
  • Dæmp-patienternes brug af kommunal hjemme- og sygepleje
  • SAD-patienternes brug af offentlige forsørgelsesydelser.

Dog viser analysen også, at nogle af de negative effekter, man fandt blandt DÆMP-patienterne i den oprindelige evaluering, der viste forhøjet forbrug af praktiserende læge og forhøjet anvisning til personlig hjemmepleje, forsvinder efter det første år.

Tilsvarende forsvinder den lavere selvforsørgelsesgrad, som kan måles for SAD-patienterne i det første år efter indsatsens start. Til gengæld kan der stadig to år efter måles en større samlet anvendelse af syge- og arbejdsløshedsdagpenge blandt deltagere i Integrated Care – mens det er mindre sandsynligt, at denne gruppe modtager førtidspension.

Genetisk aktivitet afslører sygdommes relationer

Ved at se på, hvilke gener, der er aktive i forskellige psykiske lidelser, har danske og amerikanske forskere nu påvist, at flere af lidelserne deler genetisk aktivitet. I første omgang står det nu klart, at skizofreni, autisme og depression er i familie.

Bedre remission men ringere recovery

Mennesker med første-episode psykose (FEP) kommer sig bedre end tidligere, viser ny forskning, der dog også slår fast, at der endnu er lang vej at gå.

Mænd tvangsmedicineres oftere end kvinder

Mænd indlagt på psykiatriske hospitaler får oftere end kvinder akut beroligende medicin med tvang. Brugen er dog generelt faldet lidt – fra 8,5 til 8 procent fra 2014-2016 for mænd og fra otte til 7,5 procent for kvinder.

Skepsis overfor sundhedsministerens ny psykiatriplan

Sundhedsministeren er nu på vej med en samlet plan for at løfte psykiatrien. Det sker på baggrund af en række nye anbefalinger fra en arbejdsgruppe, der sidste år blev nedsat til at se på en bedre styring af psykiatrien.

Metaanalyse rangordner 21 antidepressiva

Med det hidtil største studie af antidepressiv medicin har lægerne nu fået et redskab, de kan bruge til at give den enkelte patient en mere sikker behandling. Studiet rangordner således 21 forskellige antidepressive lægemidlers effekt og bivirkninger på patienter med unipolar depression.

Flest piger med selvskade udsættes for tvang

En kortlægning, som de fem regioner netop har foretaget, viser, at det oftest er piger med selvskadende adfærd, der udsættes for tvang i psykiatrien. Og det vil nu få regionerne til at intensivere deres samarbejde med kommunerne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift