Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Endokrinologisk selskab glad for nyt diabetes-center

Det lægelige specialeselskab for hormonsygdomme, Dansk Endokrinologisk Selskab (DES), hilser det nye Novo Nordisk-støttede diabetes-center  velkommen.

DES hæfter sig især ved styrkelsen af

  • Øget fokus på type 1 diabetes
  • Klinisk diabetes forskning
  • Implementering af nye kliniske og teknologiske landvindinger
  • Optimering af stratificeringen af patienter med type 2 diabetes  Patient undervisning

DES henleder opmærksomheden på, at etablering af diabetes centre bør ske på en sådan måde, at specialet medicinsk endokrinologi bevares som et samlet speciale.

For DES er det også vigtigt, at de nye Steno Centre indgår i uddannelsen til speciallæge i medicinsk endokrinologi i sammenhæng med øvrige endokrinologiske og medicinske afdelinger.

Endelig anbefaler DES, at der sikres endokrinologisk betjening i alle døgnets timer og mulighed for ambulant behandling af diabetes patienter på alle akut sygehuse i Danmark.

Steno Diabetes Center

I 2016 bevilgede Novo Nordisk Fonden 2,945 mia. kr.. til Region Hovedstaden til etablering og drift af Steno Diabetes Center Copenhagen.

Det specialiserede center vil kunne behandle 11.000-13.000 patienter årligt og vil blive placeret i en helt ny bygning ved Herlev Hospital. SDCC bliver dermed Nordeuropas største og mest moderne diabetescenter.

SDCC vil endvidere samarbejde med de andre hospitaler i Region Hovedstaden, med kommunerne og med almen praksis med det sigte at forbedre diabetesbehandlingen for alle borgere i regionen.

SDCC vil også samarbejde med andre hospitaler, universiteter og øvrige offentlige og private aktører i det øvrige Danmark og udlandet for at skabe et af verdens førende miljøer for diabetesbehandling og klinisk diabetesforskning i Hovedstadsregionen.

Det nye center vil behandle personer med type 1-diabetes, børn og unge fra hele hovedstadsregionen samt alle personer med type 2-diabetes med komplikationer fra kommunerne omkring Herlev og Gentofte hospitaler. Den nye bygning, der skal huse centret, forventes at stå færdig i 2020.

DCS laver vejledninger om sektorovergange

Helt ekstraordinært er Dansk Cardiologisk Selskab, DCS, lige nu i gang med at sikre, at der er vejledninger tilgængelige for både hospitalslæger og praktiserende læger, som kan smidiggøre overgangen mellem sektorerne.

Ekspertuddannelse i kardiologi skal styrke kompetencer og mindske risiko for fejl

Mangel på tid og resurser og høje produktions-krav øger risikoen for fejl. For kardiologer og for deres patienter kan det have alvorlige konsekvenser. En gruppe kardiologer har derfor taget initiativ til en formaliseret ekspertuddannelse – i første omgang vil uddannelsen rette sig mod speciallæger i arvelige hjertesygdomme. 

Hjerteforeningen: Ingen tjekker om anbefalinger følges

På hjertekarområdet, såvel som alle andre sygdomsområder, findes der adskillige typer af behandlingsvejledninger, guidelines, forløbsprogrammer, referenceprogrammer osv. Og fælles for dem alle er, at ingen ved, om de bliver implementeret i det danske sundhedsvæsen. For det er der ingen, der holder øje med.

Diskussion på DCS-efterårsmøde: Skal alle have PCSK9-hæmmere?

Et LDL-niveau på under 1.8 mmol/L hos patienter med hjertekarsygdom anses i dag for at være tilstrækkeligt lavt. Med PCSK9-hæmmere vil man dog være i stand til at sænke LDL-kolesterolet til et endnu lavere niveau, end hvad man hidtil har opnået med statiner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter