Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Derfor er kvinder mere deprimerede end mænd

Kvinder på oral prævention er i større fare end andre kvinder for at få depression.

Det viser et nyt studie, offentliggjort i magasinet Brain, Behavior, and Immunity.

I studiet har forskerne set på, hvorfor forekomsten af depression blandt kvinder er ca. dobbelt så stor som blandt mænd. Og de er kommet frem til, at forklaringen dels skal findes i de forskellige immunfunktioner i den mandlige og den kvindelige krop, dels i det faktum, at kvinder har et lavere indhold af neuronbeskyttende kynureninsyre (KynA). Når kvinder på oral prævention er mere i farezonen for depression, hænger det sammen med forholdet mellem KynA og det C-reaktive protein (CRP) hos netop disse kvinder.

Mere præcist fandt forskerne, at kvinder har signifikant lavere KynA/3HK og KynA/QA-niveauer end mænd, og at dette er drevet af et fald i KynA. Der var ingen signifikant forskel mellem mænd og kvinder i koncentrationen af CRP. Endvidere viste det sig, at kvinder på oral kontraceptiva havde signifikant højere niveauer af CRP og lavere niveauer af KynA/3HK og KynA/QA sammenlignet med kvinder uden prævention.

Selvom resultaterne kun er foreløbige, viser de, at raske kvinder i gennemsnit har det samme mønster af kynurenin-metabolisme som det, der observeres hos forsøgspersoner med depression. Denne konklusion skaber mulighed for, at en reduktion af KynA-koncentrationer hos kvinder kan udgøre en sårbarhedsfaktor, der delvis forklarer den højere forekomst af depression hos kvinder. Endvidere kunne den signifikante sammenhæng mellem brug af oral prævention og reduceret KynA, såvel som forøget CRP, tænkes delvist at forklare den epidemiologiske sammenhæng mellem brug af oral prævention og depression.

Studiet giver basis for større epidemiologiske undersøgelser af hypoteserne, påpeger forskerne slutteligt.

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift