Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nu kan læger behandle mod patientens vilje

Fra nytår er der trådt nye regler i kraft, som tillader læger at tvangsbehandle patienter med varigt nedsat psykisk eller kognitiv funktionsevne.

Det har hidtil været forbudt at behandle disse patienter uden deres samtykke. Men nu må læger altså gerne behandle patienterne, hvis deres helbred er på spil og selv om de modsætter sig behandling.

Patienterne kan f.eks. være udviklingshæmmede, patienter med demens eller hjerneskadede.

Foruden læger gælder de nye regler også tandlæger. Og begge grupper må gerne uddelegere behandlingen til andre sundhedsfaglige som f.eks. en sygeplejerske, sosu-assistent eller pædagog. Tvangen kan anvendes både på sygehuse og i læge- og tandlægepraksis, på plejecentre, bosteder, i borgerens eget hjem m.v.

For at undgå unødvendige smerter

Tvang kan komme på tale, når der er et konkret og aktuelt behov for at behandle en varigt inhabil patient, som ellers ville opleve unødvendige smerter og lidelser uden behandling. Det kan f.eks. dreje sig om øjendrypning, behandling af fodsår hos diabetikere, anlæggelse af urinkateter, bedøvelse og kirurgiske indgreb som eksempelvis amputation ved koldbrand. For at gennemføre tvangsbehandlingen kan det være nødvendigt at anvende tvangsindgreb som f.eks. fysisk fastholdelse eller beroligende medicin.

En sidste udvej

I en pjece til lægerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed hedder det, at anvendelse af tvang skal ses som en sidste udvej og begrænses til det absolut nødvendige, og at de tvangstiltag, der anvendes, skal være rimelige i forhold til behovet for behandling. Inden man som læge beslutter at anvende tvang, skal man forsøge at opnå patientens frivillige medvirken til behandling. Det betyder, at patienten skal inddrages mest muligt, og at alle tillidsskabende tiltag skal være afprøvet. Når beslutningen om tvang er truffet, skal patienten også informeres om dette.

Todelt samtykke

Der er tale om et todelt samtykke, idet lægen skal opnå samtykke eller tilslutning både til selve behandlingen og til brugen af tvang i den forbindelse. Det være sig fra nærmeste pårørende, værge eller fremtidsfuldmægtige. Hvis det ikke er muligt at få samtykke fra en af disse kan lægen i stedet indhente faglig tilslutning fra en anden læge med faglig indsigt på behandlingsområdet. Og i sidste end kan man søge Styrelsen for Patientsikkerhed om tilslutning til behandlingen.

Ved enhver beslutning om og anvendelse af tvang i forbindelse med behandling af varigt inhabile skal der udarbejdes en tvangsprotokol, lige som der er pligt til at indberette til Sundheds- datastyrelsen, når der træffes beslutning om tvangsbehandling m.m.

Loven, der danner baggrund for de nye regler, blev vedtaget i sommer.

 

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift