Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Der udskrives mindre psykofarmaka til børn og unge

​Antallet af børn og unge, der får udskrevet såkaldt psykofarmaka hos deres praktiserende læge, er i Region Hovedstaden det laveste i ti år. Selv forklarer regionen det med et klart politisk fokus og et godt samarbejde mellem de praktiserende læger og regionen.

I Region Hovedstaden er det ikke en målsætning i sig selv at nedbringe antallet af de praktiserende lægers udskrivninger af medicin til psykisk sygdom hos børn og unge. 

Karsten Skawbo-Jensen (C), formand for Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden understreger, at det vigtige er at sikre, at de rette patienter får den rette medicinering til den rette tid: 

"Vi har haft et stort fokus på at få nedbragt brugen, og det er lykkedes i et godt samarbejde med lægerne. De må gerne udskrive psykofarmaka til børn og unge, men under helt bestemte forudsætninger, og medicineringen skal være korrekt. Resultatet er meget opmuntrende, og vi viderefører vores fælles fokus."

Skærpede regler virker

Reglerne på området blev skærpet i en vejledning i 2011, hvor Sundhedsstyrelsen fastslog, at det er en børne- og ungdomspsykiatrisk speciallægeopgave at vurdere, om børn eller unge under 18 år har behov for medicinsk behandling.

Af vejledningen fremgår det, at praktiserende læger gerne må varetage medicinsk vedligeholdelsesbehandling af børn og unge under 18 år med psykiske lidelser. Men det skal ske efter konkret aftale og i samarbejde med en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og forudsætter en konkret individuel shared care-aftale. Også opstart af evt. medicinsk behandling af børn og unge med psykiske lidelser kan ske hos den praktiserende læge, hvis det sker efter konference med en speciallæge i børne- eller ungdomspsykiatri.

I perioden efter vejledningen i 2011 er der også sket et markant fald i andelen af børn og unge, som får deres første ordination af antidepressiv medicin i almen praksis.

Sammenlignet med resten af landet står almen praksis i Region Hovedstaden og Region Sjælland for den laveste andel af de såkaldte 'førstegangsordinationer' af antidepressiv medicin til børn og unge.

Karin Zimmer, der er formand for PLO-Hovedstaden siger om de nye tal for udskrivning af psykofarmaka:

"Der er rigtig gode takter i de nye tal, som viser, at et øget fokus - ikke mindst hos de praktiserende læger selv – betyder, at den altovervejende del af den medicinske behandling af psykiske lidelser hos børn og unge varetages af speciallæger i børne-ungepsykiatri, både når det gælder opstart og vedligeholdelsesbehandling."

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift