Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Bekymringen blandt lægerne i psykiatrien stiger

Sundhedsplatformen har givet store problemer i børne- og ungepsykiatrien. Og udrednings- og behandlingsretten i voksenpsykiatrien er heller ikke helt som før.

Så meget vil Region Hovedstaden Psykiatri (RHP) medgive overlægerne, som har sendt et klart og tydeligt S.O.S på grund af situationen i psykiatrien. Men ellers lyder svaret på lægernes bekymringer blot, at ’det tager tid at lære et nyt it-system at kende’, og at der ’indtil nu ikke har været problemer eller utilsigtede hændelser i Sundhedsplatformen’.

Ser ledelsen ingen grund til at gøre noget særligt, har kritikken fra overlægerne til gengæld vakt flere regionsrådspolitikeres opmærksomhed. De siger nu, at de ser meget alvorligt på situationen og er indstillet på nøje at forfølge kritikken fra gruppen af overlæger i psykiatrien, som frygter for både patienternes sikkerhed og deres eget fag.

Når overlægerne opfatter situationen i RHP som yderst kritisk og har svært ved at se sig ud af problemerne, skyldes det flere forhold. Disse handler bl.a. om, at ventetiderne, især i akutmodtagelsen, er steget markant, og at man har sat medicinstuderende til at udrede patienterne, for at overholde UBR, fordi speciallægerne ikke kan nå det – bl.a. fordi de skal bruge en masse ekstra tid på det administrative arbejde som følge af Sundhedsplatformen. Andre problemer går på, at medicinmodulet ikke virker, og at patienterne i modtagelsen kan ligge meget længe i transit – hvis de skal overflyttes fra somatikken f.eks. – fordi de ikke figurerer korrekt i it-systemet.

Gitte Ahle

Gitte Ahle

”Vi kan ikke udelukke, at der er patienter, der har opgivet at vente og har forladt akutmodtagelsen igen. Det er jo mennesker, der har det virkelig dårligt, som kommer her, og de kan ofte ikke holde ud at vente. Resultatet er, at de bliver endnu dårligere og måske skal indlægges. Og så står vi med endnu flere problemer, fordi vi jo også har for få sengepladser,” siger Gitte Ahle, formand for overlægerne i RHP, og overlæge på Psykiatrisk Center Glostrup.

Stigende mathed blandt lægerne

En ting er de alvorlige konsekvenser, som alle de aktuelle problemer kan have for patienterne. En anden er konsekvenserne for lægerne. Gitte Ahle fortæller, at mange af hendes kolleger – især i Distriktspsykiatrien – næsten dagligt arbejder i hvert fald to timer over, fordi de ellers ikke kan nå alle patienterne.

”Og nu har vi så fået at vide, at der ikke er penge til at udbetale vores overarbejde – det skal afspadseres – hvilket medfører et helt urimeligt pres, i og med, at vi i forvejen har stor lægemangel. Så vi må alt i alt bare sige, at vi umuligt kan nå at følge alle de krav, der stilles til os samtidig,” siger hun.

Overlægerne har i breve til Region Hovedstadens og RHP’s ledelse i utvetydige vendinger luftet deres bekymringer for både patientsikkerheden og deres eget fag. Men ifølge Gitte Ahle er svarene fra ledelsen meget undvigende, lige som hun oplever, at alle sender aben videre.

”Vi får at vide, at det nok skal gå, og at vi bare skal vænne os til det hele. Vi synes, at vi på den måde bliver talt ned til og ikke taget alvorligt. Det er dybt problematisk,” siger hun og tilføjer:

”Vi mærker en stigende mathed blandt lægerne over hele linjen i psykiatrien og en stadig mere forrået tone ved de daglige konferencer, hvor alt handler om logistik o.l. Så vi er alvorligt bekymrede – både for vores eget fag og for patienternes ve og vel. Det hele er dybt fortvivlende,” siger Gitte Ahle, formand for overlægerne i RHP, og overlæge på Psykiatrisk Center Glostrup.

Ingen skader på patienter

Medicinsk Tidsskrift har i ugens løb forsøgt at få svar på lægernes kritik fra regionens administrative ledelse. Herfra sendte man os videre til ledelsen i RHP, hvorefter vi endte hos Kvalitets- og Udviklingschef Mette Bertelsen.

Hun anerkender, at Sundhedsplatformen er en stor forandring i lægernes arbejdsgang, og siger, at ting tager tid, men understreger også, at ’der indtil nu ikke har været problemer eller utilsigtede hændelser i Sundhedsplatformen, som har medført skade på patienterne’. Og uden at tilbyde løsninger erkender hun også, at man i børne- og ungepsykiatrien ikke overholder udrednings- og behandlingsretten, lige som der også på voksenområdet er problemer. Hun siger:

”Vi overholder stadig udrednings- og behandlingsretten i voksenpsykiatrien, selvom der har været en lille tilbagegang siden før implementeringen af Sundhedsplatformen, mens vi i børne- og ungepsykiatrien desværre har udfordringer på dette område.”

Det eneste bud på en konkret tilgang til problemerne lyder fra Mette Bertelsen, at man nu ’vil gennemføre fornyet og målrettet undervisning i Sundhedsplatformen’, som man ’forventer vil afhjælpe nogle af de udfordringer vi har i dag’.

Det er ikke overgangsproblemer

På spørgsmålet om afspadsering eller udbetaling af lægernes overarbejde siger Mette Bertelsen blot, at ’i forhold til udbetaling af overarbejde har vi ikke fået informationer om, at de gældende aftaler på området ikke skulle være overholdt”.

Spørger man lægerne, om Sundhedsplatformens aktuelle udfordringer kan ses som overgangsproblemer, der nok skal løse sig hen ad vejen, svarer de klart nej. Gitte Ahle siger:

”Der er to ting i det. Det ene er, at Sundhedsplatformen kræver, at vi ændrer vores arbejdsgange, fordi systemet ikke forstår den danske måde at arbejde på. Det kommer til at tage mange år før det sker – men måske sker det. Det andet er det med, at vi skal skrive selv. Tidstro registrering er simpelthen ikke muligt i psykiatrien i praksis, da vi jo er nødt til at behandle patienterne, når behovet er der.”

Som eksempel på, hvorfor tidstro registrering ikke duer i psykiatrien, fortæller Gitte Ahle:

”Når en af mine patienter på afdelingen for eksempel bliver akut dårlig, så der er fare for de øvrige patienter og personalet, er jeg nødt til at sørge for, at patienten bliver skærmet og eventuelt får akut beroligende medicin med det samme. Det kan betyde, at jeg må forlade computeren og den behandlingsplan, jeg måske var lige ved at skrive. Begge notater vil således blive skrevet senere – og de vil begge tage væsentligt længere tid, end da jeg blot kunne diktere dem. En af mine kolleger, som er overlæge i en akutmodtagelse, fortæller, at de yngre læger, som har haft vagten og burde gå hjem om morgenen, nu oftere sidder til ud på formiddagen og skriver notater efter deres 16-timers vagt. Så det kommer til at hænge efter altid her, hvis kravet om, at vi selv skal skrive alle notater opretholdes. Vi frygter inderligt, at psykiatrien aldrig kommer op på samme produktion igen, fordi systemet simpelthen er ineffektivt. En enkel løsning på problemerne her og nu ville være at fastholde sekretærbistand. Økonomisk set må det alt andet lige også bedre kunne svare sig.”

Hertil svarer Mette Bertelsen fra RHP, at ’der arbejdes hårdt på alle niveauer i regionen og internt i Region Hovedstadens Psykiatri på at løse udfordringerne med Sundhedsplatformen’.

Overlægerne peger også på, at der tilsyneladende ikke er sat penge af til implementering af Sundhedsplatformen, hvilket de mener er helt uforståeligt. Med udmeldingen af de nye budgetplaner er de blevet bedt om at pege på mulige besparelser.

”På den måde ser det ud som om, at vi nu skal spare ekstra, fordi Sundhedsplatformen ikke har givet de besparelser, som man havde regnet med. Så der er tilsyneladende ingen bedringer i udsigt – tværtimod,” siger hun.

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift