Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Psykisk sygdom øger risiko for dødelig blodprop i hjertet

Mennesker med svære psykiske sygdomme dør oftere af en blodprop i hjertet end andre. Og forklaringen er de psykiske sygdomme i sig selv.

Det viser ny forskning fra universitetshospitalerne i Aarhus, Aalborg og Odense, hvor man sammenlignede dødeligheden blandt patienter med og uden svær psykisk sygdom. Efter to år var 19 procent af de psykiatriske patienter døde sammenlignet med 12 procent af patienterne uden psykisk sygdom. Selv når man tager højde for øvrige forhold, som har betydning for prognosen efter en blodprop i hjertet, har patienter med psykisk sygdom således 50 procent højere dødelighed end patienter uden psykiatrisk sygdom.

”Vores undersøgelsen viser, at danske patienter med svære psykiatriske sygdomme stort set modtager den samme gode behandling efter en blodprop i hjertet som patienter uden psykiatriske sygdomme. Det tyder således på, at psykiatrisk sygdom i sig selv er en medvirkende årsag til den dårligere prognose efter en blodprop i hjertet,” siger læge, ph.d. Lars Jakobsen, afdelingslæge på Hjertesygdomme, Aarhus Universitetshospital, og hovedansvarlig for undersøgelsen.

Ingen forskel i behandling

Tidligere forskning har peget på, at årsagen til den øgede dødelighed er forskelle i den behandling, som psykisk syge patienter med en blodprop i hjertet modtager, sammenlignet med ’almindelige’ patienter. F.eks. får patienterne uden psykisk sygdom oftere undersøgt kranspulsårer, får ballonudvidelser og bypassoperationer, og en bedre medicinsk behandling bagefter.

Men det afkræftes altså nu af forskerne fra Aarhus, Aalborg og Odense. De sammenlignede behandlingskvaliteten og prognosen efter en stor blodprop i hjertet mellem 457 patienter med svær psykiatrisk sygdom og 11.645 patienter uden psykiatrisk sygdom, som i perioden 2002 til 2012 var indlagt med en blodprop i hjertet, og som blev behandlet med en ballonudvidelse på et af de tre universitetshospitaler. Og undersøgelsen tyder ikke på, at der er forskelle i den behandling, som de to grupper af patienter modtager under den akutte indlæggelse. Der er hverken forskel på stents og medicin eller på resultatet af den akutte ballonudvidelse eller hyppigheden af komplikationer.

Når forskerne sammenligner den medicinske behandling, som patienter med og uden psykiatrisk sygdom modtager efter udskrivelsen, er der signifikant flere patienter uden psykiatrisk sygdom, der modtager den medicinske behandling, som anbefales efter en blodprop i hjertet. Målt i antal patienter er forskellene dog beskedne.

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift