Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Sundhedsstyrelsen om tvang: Bekymrende langt fra målet

Udviklingen går den forkerte vej. I stedet for at få mindre, får vi samlet set mere tvang i psykiatrien i Danmark. Og nye tal tyder på, at det bliver en mere end almindelig stor udfordring at nå Sundhedsstyrelsens og Danske Regioners mål om en halvering af brugen af tvang i 2020.

Sundhedsstyrelsen, der har monitoreret området siden 2011, er netop kommet med nye tal for 2016/17, som viser, at der samlet set er sket en stigning i antallet og andelen af både børn og voksne, der berøres af en eller flere tvangsforanstaltninger i de fem regioner. Det er steget både i forhold til året før og i forhold til monitoreringens ’baseline’ i 2011/13.

Dette får Sundhedsstyrelsen til i den nye opgørelse selv at skrive: ’Det kan blive en udfordring for at nå målene i 2020’. Og enhedschef i styrelsen, Janet Samuel, siger:

”Vi er bekymrede over, at der er regioner, der endnu er langt fra at nå målsætningerne i partnerskabsaftalen.” 

Generelt færre bæltefikseringer

Monitoreringen viser en betydelig regional variation i anvendelsen af tvang. Mens man i Region Hovedstaden har opnået positive resultater med at reducere anvendelsen af tvang på flere parametre, finder Sundhedsstyrelsen det ’meget bekymrende’, at f.eks. Region Midtjylland har haft en stigning i anvendelsen af bæltefiksering, mens anvendelsen af korte bæltefikseringer, beroligende medicin med tvang samt fastholdelser særligt er steget i Region Sjælland.

På landsplan er det tydeligt, at der har været fokuseret mest på den tvangsform, som bæltefikseringer er, idet anvendelsen her er faldet jævnt siden baseline. Derudover ses der overordnet en udvikling i retning af brug af mindre indgribende tvangsformer, hvor f.eks. lange bæltefikseringer erstattes af kortere bæltefikseringer eller fastholdelser. Enkelte regioner har en stigning i anvendelsen af korte bæltefikseringer, men det kan være et resultat af indsatsen med at reducere lange bæltefikseringer, hedder det i opgørelsen.

I forhold til fastholdelser viser opgørelsen, at både antallet og andelen af voksne, der fastholdes, er større end ved baseline i 2011. Det samme gælder tvangsindlæggelser og tvangsmedicinering. Kun i forhold til personlig skærmning er tal for andel og antal faldet siden baseline.

Tættere dialog om at nå målene

Sundhedsstyrelsen har siden sidste monitoreringsrapport for et år siden taget initiativ til en tættere dialog med ledelserne i de regioner, der er længst fra målene i partnerskabsaftalerne mellem Sundhedsstyrelsen og regionerne. Og på baggrund af den nye rapport vil styrelsen bede alle fem regioner om at redegøre for udviklingen, samt hvilke indsatser og ledelsesmæssige skridt regionerne vil tage for at sikre nedbringelsen af tvang.