Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Sundhedsministeriet udarbejder plan for frivillig ordning for AstraZeneca-vaccine

Sundhedsministeriet skal i næste uge fremlægge en konkret plan for, hvordan almen praksis kan stå for frivillig vaccination med AstraZenecas vaccine. 

Det var udfaldet af et møde mellem partiernes sundhedsordførere og repræsentanter for ministeriet mandag. Planen skal bl.a. afklare en lang række tvivlsspørgsmål, som Praktiserende Lægers Organisation )PLO) har rejst, efter at Sundhedsstyrelsen i et notat til Folketinget dateret 16. april meldte ud, at der ikke var noget til hinder for en sådan frivillig ordning. Styrelsen påpegede dog, at der er adskillige forhold, som kræver afklaring, før et sådant tilbud kan være etableret. En afklaring, der vil tage flere uger. Udmeldingen kom efter, at Sundhedsministeriet to dage forinden havde anmodet Sundhedsstyrelsen om at vurdere, om det kunne lade sig gøre at etablere en sådan ordning. Et af de helt store spørgsmål, som styrelsen kredser om i notatet, er, hvem der i sådan ordning bærer ansvaret for patientsikkerheden. Og her placeres ansvaret på den praktiserende læges skuldre.

“Den ordinerende læges ansvar at foretage en konkret og individuel vurdering af den enkelte patient med behørig afvejning af fordele vs. mulige risici, sikring af grundig  information, herunder om grundlaget for risikoafvejningen, indhentning af samtykke samt journalføring af grundlaget for beslutningen om ordination. Sundhedsstyrelsen finder, at der er skærpede krav til omfanget af information før samtykke, og rammerne for et evt. tilbud, hvor borgere, der måtte ønske det, kan vælge at blive vaccineret med Vaxzevria, bør være tilrettelagt således, at der kan sikres tilstrækkeligt ordinationsgrundlag, information og indhentelse af samtykke,” skriver Sundhedsstyrelsen og tilføjer, at dette bør ske ved individuel lægelig konsultation

“Næppe realiserbar”

Men PLO kommer ikke til at samarbejde med ministeriet om at få sådan en plan op at stå, siger PLO-formand Jørgen Skadborg.

“Hvis Sundhedsministeriet kan finde sygehusafdelinger eller lægepraksisser, der har lyst til at gå ind i og forhandle om sådan en ordning, så må det være sådan - men jeg tror ikke, at praktiserende læger har lyst til helt at involvere sig, når styrelsen lægger op til så besværlig en ordning i deres notat,” siger Jørgen Skadborg. Han synes, at styrelsen i sit notat selv virker alt for forbeholden overfor, om en sådan ordning overhovedet vil være nyttig for patienten. Og den lægger så meget vægt på den praktiserende læges individuelle vejledning, at en sådan ordning næppe vil være realiserbar.

“Den praktiserende læge pådrager sig et stort ansvar ved at gå ind i sådan en ordning set i lyset af, at Sundhedsstyrelsen jo selv vurderer, at risikoen for komplikationer er for stor i forhold til effekten - især, når man tager i betragtning, at alle inden længe kan blive vaccineret med en anden, sikker vaccine,” siger han. Rent logistisk har han også svært ved at se, hvordan en ordning kan føres ud i livet. 

“Ordningen vil blive baseret på pakninger med hver 100 vaccineglas. Men det er usandsynligt, at der findes læger, der kan anvende 100 styk af denne her slags. Og hver gang lægerne bryder én beholder op, skal de finde 10 patienter, der kan vaccineres inden for 48 timer, hvorefter præcis samme procedure med samme patienter skal gentages få uger efter. Det er alt for logistisk svært og indviklet, så derfor tror jeg ikke, at der er nogen praksislæger, der vil binde an med det, og det er i hvert fald ikke noget, som PLO vil anbefale dem at gå ind i,” siger han. 

Medicinsk Tidsskrift: Har ministeriet og dets styrelse henvendt sig til jer for at indlemme jer i arbejdet med planen? 

“Jeg har hørt, at Sundhedsstyrelsen har inviteret os til et møde om det, men jeg regner med, at det har mere karakter af et informationsmøde,” siger Jørgen Skadborg. Han synes, at det ville være meget mere relevant, hvis styrelse og ministerium inviterede de praktiserende læger til at hjælpe til i det nationale vaccinationsprogram for de almindelige borgere, der så slipper for at skulle bestille tid i de elektroniske systemer, som mange danskere har endog rigtig svært ved. 

“Hvis ministeriet inviterede os med ind i det arbejde, så er jeg sikker på, at vi ville stille op med det samme,” siger Jørgen Skadborg.

Peter Rossing: SGLT2-hæmmere kan komme på linje med metformin

EASD: Nye store studier har den seneste tid væltet frem på diabetesområdet, og retningslinjer skal revideres hurtigere, end det kan nå at omsættes til praksis. Nu får SGLT2-hæmmere en ny indikation og kan potentielt på sigt overtage pladsen for metformin.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo