Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Gennembrud i behandling af kæmpecellearteritis

EU-kommisionen har netop godkendt det første biologiske lægemiddel, RoActemra, til behandling af kæmpecellearteritis i Europa. Dansk forsker mener, det er et gennembrud i behandlingen.

De undersøgelser af præparatet, der ligger til grund for godkendelsen, viser, at 56 procent af de patienter, der blev behandlet med en ugentlig dosis af RoActemra i et år kombineret med seks måneders steroid-nedtrapningsbehandling opnåede vedvarende remission efter et år.

Til sammenligning opnåede kun 14 procent af de patienter, der udelukkende blev behandlet med seks måneders steroid-nedtrapningsbehandling, samme resultat.

Professor og overlæge ved reumatologisk afdeling på Aarhus Universitetshospital, Kristian Steengaard Pedersen, kalder det et gennembrud.

”Der foreligger et klinisk relevant og ret markant resultat. Der spares både prednisolon og de medfølgende bivirkninger, og behandlingen er samtidig langt mere effektiv end behandling med prednisolon alene, så det er klinisk forskning, når det er rigtig godt,” siger han.

Første gennembrud i 65 år

RoActemra er et biologisk lægemiddel af non-steroid type. Efter 65 år med steroid (prednisolon) som eneste effektive lægemiddel til behandling af kæmpecellearteritis, har RoActemra vist overbevisende effekt og evne til at spare prednisolon vurderet over et år. Hidtil er sygdommen blevet behandlet med høje doser steroid, der dels medfører risiko for svære bivirkninger og dels ikke giver langvarig remission.

Ifølge Roche selv vil RoActemra potentiel ændre hele grundlaget for, hvordan kæmpecellearteritis behandles fremover, og det er Kristian Steengaard Pedersen enig i, såfremt præparatet også på lang sigt kan fastholde den gode effekt og samtidig begrænse brugen og derved bivirkningerne af prednisolon.

”Kæmpecellearteritis er en meget alvorlig sygdom, der tidligere havde alvorlige konsekvenser som for eksempel blindhed og hjernelammelse, så det var et stort gennembrud, da man fik prednisolon i 1950'erne. Nu kommer der for første gang i 65 år et nyt præparat, der ser ud til at være endnu et gennembrud i behandlingen. Godkendelsen af RoActemra giver virkelig håb for patienterne. Det er en markant bedring og et gennembrud i en behandling, hvor patienterne har været helt afhængige af det bivirkningstunge prednisolon gennem de sidste 65 år. For første gang har vi noget, der beviseligt er en virkelig stor hjælp til patienterne,” siger han.

Langvarig virkning bør undersøges

Kristian Steengaard Pedersen er forbeholden overfor de længere varende virkninger og bivirkninger af RoActemra.

”Mit væsentlige forbehold er, at vi kun kender virkningen af det i et år, og der skal stadig større og mere længerevarende undersøgelser i et mere åbent design til før vi kan sige noget sikkert om langtidseffekterne af stoffet,” siger han.

RoActemra har været brugt til behandling af reumatoid artrit i flere år, og det har dokumenteret effekt på andre autoimmune sygdomme.

”Der er endnu ikke dukket foruroligende bivirkninger op, hvilket naturligvis taler til stoffets fordel, men da der er nogle forskellige sygdomsmekanismer på spil, kan man ikke være sikker på, at bivirkningerne er de samme ved behandling af de to sygdomme,” siger Kristian Steengaard Pedersen.

En alvorlig bivirkning ved RoActemra er, at det giver lidt hyppigere øvre luftvejsinfektioner. Det kan også sænke antallet af hvide blodlegemer og blodplader, så patienter, der er i behandling med RoActemra bør gå til regelmæssig blodprøvekontrol. Det påvirker desuden ALAT (levertal).

”De her bivirkninger er ikke noget, der er hårrejsende, men stoffets virkning og bivirkning er kun undersøgt i et år ved behandling af kæmpecellearteritis, så man kan spørge sig selv, hvad effekten er efter flere år. Vi ved ikke, om effekten vil holde og om sjældne, alvorlige bivirkninger som eksempelvis cancer vil dukke op, når man får mange i behandling og får langtidsobserveret præparatet. Den langsigtede effekt kender vi ikke endnu, så der tiltrænges stadig flere og større undersøgelser af virkninger og bivirkninger.”

GiACTA viser gode resultater

RoActemra er et biologisk lægemiddel rettet mod interleukin 6-receptorn. Lægemidlet har været godkendt til behandling af reumatoid artritis hos voksne patienter siden 2009.

EU-kommissionens godkendelse af RoActemra til behandling af kæmpecellearteritis bygger på resultaterne af GiACTA undersøgelsen, der viser, at RoActemra i kombination med glucocorticid giver vedvarende remission hos flere patienter med kæmpecellearteritis end man opnår ved en behandling udelukkende med steroider.

Undersøgelsen viser, at over 50 procent af de patienter, der blev behandlet med Roactemra, opnåede vedvarende remission efter et år. Til sammenligning opnåede kun cirka 14 procent af patienter, der udelukkende blev behandlet med steroider, remission.

Undersøgelsen er et fase III studie, der benytter sig af randomiseret, placebokontrolleret, dobbelt blindtest, der undersøger effekt og sikkerhed ved anvendelse af RoActemra i behandlingen af kæmpecellearteritis. Undersøgelsen omfatter 251 patienter fordelt på 14 lande og er den største kliniske undersøgelse af kæmpecellearteritis, der nogensinde er foretaget.

Børn af psykisk syge bliver ofte selv syge allerede i barndommen

Hidtil har det været kendt, at børn født af forældre med alvorlig psykisk sygdom selv har en forøget risiko for at udvikle sygdommen i voksenalderen. Spørgsmålet er imidlertid, hvor stor deres risiko er for at blive psykisk syge allerede i barndommen. Det giver et nyt, dansk registerstudie nu svaret på.

Mislykket forsøg med mere sammenhæng for patienten

Et tæt samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende læger i Odense Kommune skulle forkorte sygdomsforløb og reducere hospitalsindlæggelser for to patientgrupper i projektet Integrated Care. Men ingen af delene lykkedes, viser en evaluering i to dele af projektet.

Antipsykotisk medicin kan give hjerteproblemer

Ældre mennesker på anden generations antipsykotisk medicin, der giver vægtforøgelse og ændrer lipidprofilen, har en øget risiko for hjertekarsygdomme, især slagtilfælde. Faktisk er risikoen tre gange forøget, i sammenligning med ældre, der tager medicin med lavere risiko for metaboliske forandringer.

Ny mulighed for online psykologbehandling

Mennesker med depression og angst får nu en ekstra mulighed for hjælp, idet Danske Regioner har besluttet at tilbyde dem gratis hjælp via internettet. Dermed håber regionerne at nå ud til mange af dem, som i dag går rundt med ubehandlede mentale problemer.

Ny type ansættelse for læger i almen praksis i Nordjylland

Unge læger i Nordjylland kan nu komme i en helt ny type ansættelse i almen praksis. Initiativet er et blandt flere initiativer i Nordjylland, der skal forbedre lægedækningen, som er særligt udfordret i almen praksis.

Ny KOL-vejledning fra DLS: Medicinsk tretrinsraket

I denne uge offentliggjorde Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS) deres nye KOL-vejledning, hvori indholdet er ændret væsentligt i forhold til 2012-udgaven. Blandt andet er der i den reviderede udgave større fokus på rygestop og motion, ligesom DLS har skabt en tretrinsraket i forhold til medicineringen af patienter med KOL.

Tablet med sensor 'sladrer' om patientens compliance

Så er den første digitale pille godkendt. Det er de amerikanske sundhedsmyndigheder, der har sagt ja til en tablet, der rummer en sensor på størrelse med et sandkorn, som kan fortælle lægerne, hvor og hvornår patienten spiser tabletten. Tanken er at få flere patienter til at tage deres medicin, så de undgår at blive endnu mere syge.

Enstrenget tilbud til dem med dobbeltdiagnoser

Et nyt behandlingstilbud, der åbnede 1. november, skal sikre en koordineret, psykoterapeutisk behandling af patienter med dobbeltdiagnose. De slipper dermed for som hidtil at være i behandling to forskellige steder.

DLS opfordrer ansatte i sundhedsvæsnet til at genoverveje brugen af inhalationssteroid

I oktober anbefalede Indsatser for Rationel Farmakoterapi (IRF) i Sundhedsstyrelsen en begrænsning i brugen af inhalationssteroider (ICS) i behandling af patienter med KOL. Nu følger lungespecialisternes selskab trop og lægger i den reviderede KOL-vejledning op til at mindske brugen af inhalationssteroider i behandling af patienterne.

Nyt studie af inhalationssteroid kan ændre fremtidens astmabehandling

På Lungemedicinsk Forskningsenhed på Bispebjerg Hospital forskes der i at få en dybere forståelse af den komplicerede kroniske sygdom, som astma er. Blandt andet derfor arbejder læge og ph.d. studerende Morten Hvidtfeldt på at afdække, hvordan inhalationssteroider påvirker glat muskulatur i luftvejene hos patienter med astma. 

Tripleinhalator godkendt til KOL-behandling i Europa

Europa-Kommissionen har netop godkendt Trelegy Ellipta tripleinhalator til behandling af kronisk obstruktiv lungesygdom i Europa. Inhalatoren bør bruges som vedligeholdelsesbehandling til voksne patienter med moderat til svær KOL. 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift