Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Nu kan læger behandle mod patientens vilje

Fra nytår er der trådt nye regler i kraft, som tillader læger at tvangsbehandle patienter med varigt nedsat psykisk eller kognitiv funktionsevne.

Det har hidtil været forbudt at behandle disse patienter uden deres samtykke. Men nu må læger altså gerne behandle patienterne, hvis deres helbred er på spil og selv om de modsætter sig behandling.

Patienterne kan f.eks. være udviklingshæmmede, patienter med demens eller hjerneskadede.

Foruden læger gælder de nye regler også tandlæger. Og begge grupper må gerne uddelegere behandlingen til andre sundhedsfaglige som f.eks. en sygeplejerske, sosu-assistent eller pædagog. Tvangen kan anvendes både på sygehuse og i læge- og tandlægepraksis, på plejecentre, bosteder, i borgerens eget hjem m.v.

For at undgå unødvendige smerter

Tvang kan komme på tale, når der er et konkret og aktuelt behov for at behandle en varigt inhabil patient, som ellers ville opleve unødvendige smerter og lidelser uden behandling. Det kan f.eks. dreje sig om øjendrypning, behandling af fodsår hos diabetikere, anlæggelse af urinkateter, bedøvelse og kirurgiske indgreb som eksempelvis amputation ved koldbrand. For at gennemføre tvangsbehandlingen kan det være nødvendigt at anvende tvangsindgreb som f.eks. fysisk fastholdelse eller beroligende medicin.

En sidste udvej

I en pjece til lægerne fra Styrelsen for Patientsikkerhed hedder det, at anvendelse af tvang skal ses som en sidste udvej og begrænses til det absolut nødvendige, og at de tvangstiltag, der anvendes, skal være rimelige i forhold til behovet for behandling. Inden man som læge beslutter at anvende tvang, skal man forsøge at opnå patientens frivillige medvirken til behandling. Det betyder, at patienten skal inddrages mest muligt, og at alle tillidsskabende tiltag skal være afprøvet. Når beslutningen om tvang er truffet, skal patienten også informeres om dette.

Todelt samtykke

Der er tale om et todelt samtykke, idet lægen skal opnå samtykke eller tilslutning både til selve behandlingen og til brugen af tvang i den forbindelse. Det være sig fra nærmeste pårørende, værge eller fremtidsfuldmægtige. Hvis det ikke er muligt at få samtykke fra en af disse kan lægen i stedet indhente faglig tilslutning fra en anden læge med faglig indsigt på behandlingsområdet. Og i sidste end kan man søge Styrelsen for Patientsikkerhed om tilslutning til behandlingen.

Ved enhver beslutning om og anvendelse af tvang i forbindelse med behandling af varigt inhabile skal der udarbejdes en tvangsprotokol, lige som der er pligt til at indberette til Sundheds- datastyrelsen, når der træffes beslutning om tvangsbehandling m.m.

Loven, der danner baggrund for de nye regler, blev vedtaget i sommer.

 

Dampen fra E-cigaretter kan lede til øget pneumokokinfektion

Ny forskning antyder, at pneumokokbakterier lettere inficerer folk, der ryger e-cigaretter. Det sker, fordi forskellige stoffer i e-cigaretternes væske og damp øger bakteriernes mulighed for at sætte sig fast på luftvejenes celler og dermed fremkalde inflammation i området.

Motion i barn- og ungdom giver bedre lunger som voksen

Dyrker man som barn og ung motion, får man stærkere lunger i voksenlivet. Det viser nye analyser lavet ud fra tidligere studier i to kohorter, som omfattede i alt 2.406 børn, hvoraf 1.037 var fra Dunedin, New Zealand, mens de øvrige 1.369 var fra Odense.

Forsøg med kombinationsmedicin til patienter med cystisk fibrose

Medicinalfirmaet Vertex annoncerede for nyligt deres plan for opstart af fase III forsøg med triple kombinationsbehandling. Forsøgene vil undersøge virkningen af tre aktive stoffer, derfor vil man teste VX-659 og VX-445 som tredje komponent kombineret med Tezacaftor og Ivacaftor. 

Specialist: Solid forskning skal rykke fedme op i hierarkiet

Svær overvægt eller fedme er ikke bare et personligt problem – men i høj grad også et samfundsproblem. Opfattelsen af, hvad fedme er, er da også under forandring. Men det kræver flere midler til forskning, hvis der skal rykkes markant ved forståelsen, mener professor Bjørn Richelsen fra Aarhus Universitetshospital.

Nyt fokus på diabetes og nervebetændelse

Forskningscenteret Mech-Sense ved Aalborg Universitetshospital vil med flere nye projekter skabe ny viden om diabetes og nervebetændelse.

Nu kan gravide behandles med Cimizia

EMA har godkendt en ny mærkningsændring for Cimzia, der dermed bliver det første anti-TNF-lægemiddel, som godkendes til gravide og ammende kvinder med en kronisk inflammatorisk gigtsygdom.

Professor: Beskeden målrettet indsats kan opretholde vægttab

Et nyt dansk studie fra Parker Instituttet viser, at lejlighedsvis rådgivning i gruppe af en diætist kombineret med erstatning af et dagligt måltid med et esrstatningsprodukt er en nøgle til varigt vægttab og færre knæoperationer.

Real-world: Toujeo reducerer signifikant lavt blodsukker

Nye real-world resultater viser, at Toujeo (insulin glargin 300 enheder/ml) signifikant reducerede risikoen for tilfælde af alvorligt lavt blodsukker (hypoglykæmi) sammenlignet med de langtidsvirkende insuliner, insulin glargin 100 enheder/ml (Lantus) og insulin detemir.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift