Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Der udskrives mindre psykofarmaka til børn og unge

​Antallet af børn og unge, der får udskrevet såkaldt psykofarmaka hos deres praktiserende læge, er i Region Hovedstaden det laveste i ti år. Selv forklarer regionen det med et klart politisk fokus og et godt samarbejde mellem de praktiserende læger og regionen.

I Region Hovedstaden er det ikke en målsætning i sig selv at nedbringe antallet af de praktiserende lægers udskrivninger af medicin til psykisk sygdom hos børn og unge. 

Karsten Skawbo-Jensen (C), formand for Psykiatriudvalget i Region Hovedstaden understreger, at det vigtige er at sikre, at de rette patienter får den rette medicinering til den rette tid: 

"Vi har haft et stort fokus på at få nedbragt brugen, og det er lykkedes i et godt samarbejde med lægerne. De må gerne udskrive psykofarmaka til børn og unge, men under helt bestemte forudsætninger, og medicineringen skal være korrekt. Resultatet er meget opmuntrende, og vi viderefører vores fælles fokus."

Skærpede regler virker

Reglerne på området blev skærpet i en vejledning i 2011, hvor Sundhedsstyrelsen fastslog, at det er en børne- og ungdomspsykiatrisk speciallægeopgave at vurdere, om børn eller unge under 18 år har behov for medicinsk behandling.

Af vejledningen fremgår det, at praktiserende læger gerne må varetage medicinsk vedligeholdelsesbehandling af børn og unge under 18 år med psykiske lidelser. Men det skal ske efter konkret aftale og i samarbejde med en speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri og forudsætter en konkret individuel shared care-aftale. Også opstart af evt. medicinsk behandling af børn og unge med psykiske lidelser kan ske hos den praktiserende læge, hvis det sker efter konference med en speciallæge i børne- eller ungdomspsykiatri.

I perioden efter vejledningen i 2011 er der også sket et markant fald i andelen af børn og unge, som får deres første ordination af antidepressiv medicin i almen praksis.

Sammenlignet med resten af landet står almen praksis i Region Hovedstaden og Region Sjælland for den laveste andel af de såkaldte 'førstegangsordinationer' af antidepressiv medicin til børn og unge.

Karin Zimmer, der er formand for PLO-Hovedstaden siger om de nye tal for udskrivning af psykofarmaka:

"Der er rigtig gode takter i de nye tal, som viser, at et øget fokus - ikke mindst hos de praktiserende læger selv – betyder, at den altovervejende del af den medicinske behandling af psykiske lidelser hos børn og unge varetages af speciallæger i børne-ungepsykiatri, både når det gælder opstart og vedligeholdelsesbehandling."

Uvist antal Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling

Til juni i år kommer første rapport fra den nationale database BIOIBD, der skal skabe overblik over Crohns- og colitispatienter i biologisk behandling. Men rapporten vil udelukkende afdække, hvor mange, der er sat i behandling siden marts 2016. Det samlede overblik vil først ligge klar om flere år. 

Risskovlæger udfordres etisk af jobbet

I voksenpsykiatrien i Risskov i Aarhus føler otte af ti læger sig etisk udfordret af arbejdet, f.eks. når det handler om at udskrive patienter.

Lamotrigin virker ikke til behandling af borderline

Lamotrigin har ikke nogen effekt, hverken på kort eller på lang sigt,​ viser den største dobbeltblindede randomiserede undersøgelse af effekten af præparatet til behandling af emotionel ustabil borderline personlighedsforstyrrelse.

Gratis tilbud om internetpsykiatri

Behandling via internet og i eget hjem. Sådan lyder et nyt tilbud til alle danskere, der lider af angst eller depression.

CCF-formand: Patienter ønsker hurtig indgriben

Personlig medicin, empati og hurtig indgriben hvis behandlingen ikke virker. Sådan lyder stikordene, hvis en vellykket behandling skal beskrives fra patientens synsvinkel.

Borderlinepatienter ekstra arbejdsmæssigt udfordret

Mennesker diagnosticeret med borderline har meget store problemer med at komme i arbejde eller uddannelse – både på kort og langt sigt. Og deres vanskeligheder er større end hos alle andre med psykiske lidelser, undtagen dem med skizofreni og misbrug.

Psykiske arbejdsskader rammer hårdest

Medarbejdere, der får stress eller andre psykiske lidelser på jobbet, står langt ringere end kolleger med ondt i ryggen, eksem eller tilsvarende fysiske arbejdsrelaterede sygdomme. Deres skader anerkendes sjældent, deres chef og arbejdsmiljørepræsentant håndterer sygdommen dårligt, og de fleste af dem mister jobbet.

Andelen af børn med en psykiatrisk diagnose fordoblet på få år

På bare syv år er der sket en fordobling i andelen af børn og unge, der har fået en psykiatrisk diagnose fra børnepsykiatrien. Andelen, der har fået en diagnose, inden de fylder 15 år fra 2010 til 2017 er således steget fra fire til ni procent. For ADHD er der tale om næsten en tredobling.

Her skal alle unge screenes for depression

I USA har American Academy of Pediatrics (AAP) netop udsendt retningslinjer, der skal hjælpe de praktiserende læger med at identificere unge med depression. For som det er i dag er det kun ca. halvdelen af tilfældene, der opspores – og kun 41 procent, der får behandling.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift