Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Øget indsats for selvmordstruede

Forebyggelse af selvmord skal styrkes over alt i landet. To store bevillinger fra satspuljemidlerne er målrettet hertil.

Den største bevilling er på 21 mio. kr. og skal bruges til at sætte et pilotprojekt i gang, som kan vise vejen til en bedre forebyggelse af selvmord. Alle regioner fik mulighed for at søge. Det gjorde fire af dem – med Region Hovedstaden som ’vinder’.

Projektet forankres i Region Hovedstadens Psykiatri med professor og overlæge Merete Nordentoft som øverste ansvarlige. Det er døbt SAFE - styrket Ambulant Forløb Efter udskrivelse – og skal evalueres af Sundhedsstyrelsen i 2019/2020, hvorefter det er planen, at erfaringerne fra projektet skal udbredes til de øvrige regioner.

SAFE-projektet indebærer først og fremmest, at patienten får besøg i eget hjem i løbet af den første uge efter udskrivelse, men også at der allerede før udskrivelse er et styrket fokus på, hvordan patienten kommer bedst igennem den første tid derhjemme.

Personalet gennemfører derfor en selvmordsrisikovurdering før udskrivelse og sørger for, at patienten møder den fagperson, der skal stå for kontakten efter udskrivelse. Desuden har projektet også fokus på, at både patient og pårørende bliver godt klædt på ift. den første tid efter udskrivelse, og pårørende bliver derfor inviteret med til både udskrivningssamtale og hjemmebesøg.

Centre skal udbygges 

En anden bevilling fra satspuljemidlerne på knap otte mio. kr. skal bruges til en udbygning af de regionale selvmordsforebyggende centre, så de kan styrke indsatsen over for selvmordstruede og dermed understøtte centrenes målsætning om et hurtigt opfølgende behandlingstilbud til mennesker, der er selvmordstruede – blandt andre børn og unge.

De regionale centre tilbyder behandling til personer, som enten har svære overvejelser om selvmord eller har forsøgt selvmord.

Centrenes tilbud er korttidsbehandling til selvmordstruede, herunder til personer, der har forsøgt selvmord, men i øvrigt er raske eller ikke lider af alvorlig psykisk sygdom. Der er i dag centre i alle regioner med afdelinger flere steder i regionen.

Puljemidlerne fordeles på baggrund af ansøgninger fra regionerne. Og i juni fik alle fem regioner tilsagn om at få del i midlerne. Pengene vil bl.a. gå til ekstra arbejdskraft og mere efteruddannelse.

Udbygningen af centrene skal igangsættes senest august 2017 og afsluttes inden udgangen af 2020. 

Taltz får positiv udtalelse fra CHMP

Taltz anbefales til behandling af aktiv psoreasisartrit hos voksne af Det Europæiske Lægemiddelagentur komité for godkendelse af medicin til mennesker (CHMP). Rigtig god nyhed, mener dansk reumatolog.

Træning er mest effektivt ved impingementsyndrom

Træningsprogrammer, der lægger vægt på specifikke øvelser for rotatormanchet og scapulære muskler, er blandt de mest effektive tiltag til forbedring af skulderfunktion og lindring af smerter ved impingementsyndrom (kollisionssyndrom).

Gigtmiddel kan bekæmpe dødelig hudkræft

Behandling af den mest dødelige form for hudkræft kan blive mere effektiv, hvis den kombineres med et velkendt lægemiddel mod leddegigt.

Studie antyder: D-vitamin forebygger leddegigt

Risikoen for at udvikle leddegigt og andre inflammatoriske sygdomme reduceres ved at sikre et tilstrækkeligt niveau af D-vitamin, men hjælper tilsyneladende ikke stort, når sygdommene først er opstået.

Gabapentinoider giver ikke effektiv smertelindring

Gabapentinoiders anvendelse ved behandling af kroniske lændesmerter er udbredt, men effekten er ubetydelig og står ikke mål med bivirkningerne. Det mener et hold canadiske forskere.

Nyopdaget molekyle kan revolutionere gigt-behandling

Et molekyle kan revolutionere behandlingen af leddegigt og andre autoimmune sygdomme ved at hæmme et protein, der medvirker til at få kroppen til at angribe sit eget væv.

Wolfram kan dæmpe colitis

Ved hjælp af grundstoffet wolfram er det lykkedes forskere at reducere den eksplosive aktivitet af visse mavetarm-bakterier, der får eksempelvis colitis til at flamme op.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift