Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ustekinumab målt i blodet viser tegn på tidlig klinisk bedring af Crohns sygdom

Nye resultater fra IM-UNITI vedligeholdelsesstudiet viser positiv sammenhæng mellem koncentrationen af ustekinumab i blodet og aktiviteten af Crohns sygdom.

Sammenhængen mellem lægemidlers koncentration i blodet og sygdommens udvikling er fortsat en videnskab under udvikling, når det kommer til inflammatoriske tarmsygdomme.

Flere undersøgelser af infliximab har allerede vist, at der er en sammenhæng mellem koncentrationen af lægemidlet i blodet, og sygdommens manifestation og udvikling hos patienter med colitis ulcerosa og Crohns sygdom.

Nu viser en ny undersøgelse, med blandt andre Brian Feagan og William Sandborn på holdet, at lignende resultater fremkommer ved måling af ustekinumab i blodet. Resultaterne blev fremlagt ved UEG Week 2017 i oktober måned i Barcelona.

Ustekinumab er et fuldt humant monoklonalt antistof, der binder sig til cytokinerne IL-12 og IL-23 og nedbrydes i mavetarmkanalen, hvorfor det gives parenteralt til blandt andre patienter med Crohns sygdom som intravenøs dosering i induktionsfasen og herefter subkutant i vedligeholdelsesfasen.

Undersøgelsen af koncentrationen af ustekinumab i blodet er en del af UNITI-studierne (UNITI 1-2 og IM-UNITI), som forløb fra juli 2011 til juni 2015 imellem 23 og 27 forskellige lande. Alle var dobbeltblindede, placebokontrollerede studier af patienter med Crohns sygdom, som ikke havde haft tilstrækkelig effekt af TNF-hæmmere eller konventionel medicin. IM-UNITI undersøgte blandt andet den subkutane vedligholdelsesdosis hos patienter, der opnåede klinisk respons otte uger efter den første intravenøse infusion af ustekinumab. Resultaterne viste, at en signifikant større andel af patienterne havde positiv klinisk effekt og et lavere CRP-niveau, som indikator på nedadgående inflammationsbyrde.

Blandt patienter med moderat til svær aktiv Crohns sygdom, havde de, der fik intravenøs ustekinumab en signifikant højere klinisk respons end dem, der fik placebo. Den efterfølgende subkutane vedligeholdelsesdosis opretholdt remission hos de patienter, der havde klinisk respons på induktionsbehandlingen.

Ifølge et baggrundsnotat fra RADS (Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin), som anbefaler ustekinumab som tredjelinjebehandling for Crohns sygdom, er erfaringen med lægemidlet endnu begrænset, og ikke alle pivotale randomiserede undersøgelser om ustekinumab er publicerede.

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift