Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Intet afgørende bevis for at vindmøllestøj giver diabetes

Der er ingen sammenhæng mellem diabetes og det at blive udsat for lavfrekvent vindmøllestøj om natten.

Det viser anden del af en større undersøgelse om eventuelle helbredseffekter ved vindmøllestøj.

Undersøgelsen blev sat i gang i 2013 af Kræftens Bekæmpelse efter ønske fra flere ministerier – herunder Sundhedsministeriet – som ville have belyst helbredseffekter blandt mennesker, der bor eller arbejder i et miljø præget af støj fra vindmøller. Opgaven lød på, at man ud fra registeroplysninger skulle se på, om støjen kan forårsage hjerte-kar-lidelser, diabetes, forhøjet blodtryk, depression, søvnforstyrrelser og påvirkning af fødselsvægt. Arbejdet skulle resultere i alt i seks delrapporter.

Resultaterne fra den først delundersøgelse, der blev offentliggjort i marts, viste, ifølge en pressemeddelelse fra Sundhedsministeriet, at forskerne ikke fandt afgørende bevis for, at udsættelse for vindmøllestøj i en kort periode kan udløse en blodprop i hjertet eller et slagtilfælde. Forskerne pegede samtidig på behov for yderligere undersøgelser af sammenhængen.

I undersøgelsen indgår alle vindmøller i Danmark, der var operative i perioden 1980-2012.

Undersøgelsen sammenholder registerdata for diabetes med, om folk er blevet udsat for beregnet udendørs og indendørs støj fra vindmøller om natten i henholdsvis et og fem år, inden sygdommen opstod.

For de 553.000 danske boliger, der indgik i undersøgelsen, blev der time for time for hver bolig beregnet støjen fra alle vindmøller inden for en radius på seks kilometer.

Studiet inkluderede 614.731 personer i alderen 25-84 år.

Anden delundersøgelse er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Environmental Research.

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift