Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
Sundhedsminister Magnus Heunicke. Fotograf: Claus Bech

Sundhedsminister undviger spørgsmål om insulintilskud

Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg har spurgt sundhedsminister Magnus Heunicke (S), hvad hans holdning er til Medicintilskudsnævnets forslag om at fjerne generelt tilskud til en lang række insulin-præparater. 

Ministeren undlader dog at svare på spørgsmålet fra udvalget. I stedet lader ministeren Lægemiddelstyrelsen gennemgå formål, historik og processen bag at evaluere tilskud til medicin. Men svaret gør os ikke klogere på ministerens holdning til forslaget.

Se det fulde svar fra ministeren/Lægemiddelstyrelsen i bunden af artiklen. 

spørgsmålet til ministeren refereres en artikel udgivet på Medicinsk Tidsskrift og Sundhedspolitisk Tidsskrift. I artiklen opsummeres de mange kritikpunkter, som forslaget har fået gennem høringssvar fra lægefaglige selskaber og patientforeninger.

Blandt andet derfor falder det formanden for udvalget for brystet, at sundhedsministeren undlader at svare.

”Det er simpelthen under al kritik, at ministeren ikke forholder sig til spørgsmålets ordlyd, men blot sender mig et processvar. Mest af alt er det dybt ulykkeligt for de mange patienter, som jo går en usikker tid i møde for så vidt angår fremtidens behandlingstilbud. Det kan man ikke byde hverken børn eller forældre,” skriver Jane Heitmann (V), formand for Sundheds- og ældreudvalget, i en e-mail til Medicinsk Tidsskrift. Hun er ældre- og psykiatriordfører for partiet Venstre.

Også Tobias Bøggild-Damkvist, direktør i Type 1, Tænketank for Diabetes, er frustreret over ministerens svar:

”I mine øjne er det et ’ikke-svar’, ministeren giver, for han svarer jo slet ikke på, hvad der bliver spurgt om. Det er virkelig frustrerende, for det forslag nævnet har stillet kan få konsekvenser for 30.000 personer med diabetes, hvis det bliver implementeret. Insulin er ikke noget, man bare skifter. Vi taler om livsvigtig medicin, ikke hovedpinepiller.”

Jane Heitmann har dog ikke selv et bud på et svar, og hun skriver:

”Udvalget har ikke taget stilling til nævnets arbejde og det har jeg heller ikke. Men jeg undrer mig over, nævnets forslag.” 

Fjernelse af tilskud vil ramme både børn og voksne

I spørgsmålet til ministeren får børn med diabetes særligt fokus, men problemet ved at fjerne tilskud til en række insulin-præparater er dog bredere.

For voksne med diabetes kan det være et problem for både livskvalitet og arbejdsduelighed, hvis de ikke har adgang til den rette behandling, da mange personer, der lever med sygdommen, har oplevet en væsentlig forskel i behandlingen fra det billigste præparat til noget dyrere.

”Man skal ikke glemme de mange voksne, som vil blive ramt på livskvaliteten, hvis forslaget implementeres. Det kan være natarbejderen, sygeplejersken, taxachaufføren eller elitesportsudøveren, der har brug for en specifik insulinbehandling, hvor de billigste præparater ikke altid har den rette effekt,” siger Tobias Bøggild-Damkvist.

Dansk Selskab for Endokrinologi har af samme grund frarådet, at man gennemfører de anbefalede ændringer i tilskud: 

”Behandlingen med insulin dækker over et bredt spektrum af patienter, hvor behovet for insulinbehandling er vidt forskelligt.”   

”Det er ofte nødvendigt at afprøve flere forskellige typer insulin med forskellig farmakodynamik, både hurtigt og langsomt virkende, før den optimale insulinbehandling til den enkelte patient identificeres. Det er for denne gruppe patienter ikke muligt at applicere et ”one size fits all” regime.” 

”På denne baggrund fraråder Dansk Endokrinologisk Selskab fjernelsen af generelt tilskud til de foreslåede insulintyper.”

Spørgsmål til og svar fra ministeren

Spørgsmålet til sundhedsministeren Magnus Heunicke (S) lød:

”Vil ministeren kommentere artiklen ”Medicintilskudsnævnets forslag om insulintilskud møder massiv kritik” fra Sundhedspolitisk Tidsskrift den 24. august 2020 og i forbindelse hermed tilkendegive ministerens holdning til forslaget med særlig vægt på den betydning forslaget kan få for børn og unge med diabetes?” 

Svaret fra Magnus Heunicke:

”Jeg har til brug for min besvarelse indhentet bidrag fra Lægemiddelstyrelsen, som jeg kan henholde mig til. Lægemiddelstyrelsen oplyser følgende:

”I 2004 besluttede Folketinget, at Lægemiddelstyrelsen regelmæssigt skal revurdere tilskudsstatus for lægemidler. Lægemiddelstyrelsen rådfører sig i den proces med det lægefaglige nævn Medicintilskudsnævnet, som er udpeget af sundheds- og ældreministeren. Revurderingen af tilskudsstatus for insuliner sker som led i denne regelmæssige revurdering.

Ved en revurdering bliver det vurderet, om de omfattede lægemidler op- fylder kriterierne for generelt tilskud i medicintilskudsbekendtgørelsen. Et af de grundlæggende kriterier er, at lægemidlets pris skal stå i et rimeligt forhold til den behandlingsmæssige værdi. Ændringer i behandlingsvejledninger og priser, er eksempler på faktorer, der kan medføre ændringer i lægemidlers tilskudsstatus ved en revurdering. Medicintilskudsnævnets forslag til fremtidig tilskudsstatus for insuliner var i høring i perioden fra den 12. december 2019 til den 15. marts 2020. Høringen gav alle, herunder privatpersoner, patientforeninger, virksomheder og lægevidenskabelige selskaber, mulighed for at fremføre synspunkter på nævnets anbefalinger.

Nævnet har modtaget 18 høringssvar. Nævnets forslag og alle høringssvar er offentliggjort på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside. Medicintilskudsnævnet inddrager alle høringssvarene i den videre proces og vurderer, hvorvidt de giver anledning til ændringer i nævnets anbefalinger, for eksempel i forhold til bestemte patientgrupper. Nævnet har indtil videre drøftet høringssvarene på sine møder den 23. juni og 18. august 2020. Såfremt nævnet foretager væsentlige ændringer i sine anbefalinger vil nævnet sende et revideret forslag i en offentlig høring. 

Nævnet har på nuværende tidspunkt ikke taget stilling til, om nævnet vil ændre i sine anbefalinger. Når nævnet er færdige med sine anbefalinger, eventuelt efter en ny høring, sender nævnet sin indstilling til Lægemiddelstyrelsen. Derefter er det Lægemiddelstyrelsen, som træffer den endelige af- gørelse om den fremtidige tilskudsstatus for insuliner på baggrund af nævnets anbefalinger.””

KOL-inhalator med en ny type bæremolekyler

Medicinalvirksomheden AstraZeneca har i deres Aerosphere inhalator skabt en ny teknologi, der skal sikre, at medicinen på bedre vis når helt ned i de fineste dele af patientens luftveje. Det sker blandt andet ved hjælp af amfifile fosfolipidmolekyler.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter