Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Flere fordele ved konsultationer på patientens initiativ

Lina Khoury

Patienterne kan godt selv finde ud af, hvor lidt og hvor meget, det er nødvendigt at konsultere hudlægen.

Det konkluderer nyt dansk studie publiceret i British Journal of Dermatology. Studiet viser desuden, at de psoriasispatienter, der selv opsøger lægen, har bedre compliance og generelt er tilfredse med helbredet.

Studiet viser, at patientinitierede konsultationer giver kliniske fordele sammenlignet med rutinemæssige besøg. Desuden gør eget initiativ patienten mindre afhængig af fastlagte konsultationer, giver høj livskvalitet, og samtidig sparer ”modellen” tid og penge.

”Behovsstyrede konsultationer giver den enkelte patient frihed til selv at bestemme tidspunkt for konsultation og dermed større grad af uafhængighed fra regelmæssige tidskrævende konsultationer. Vi som klinikere får bedre tid til at se patienter med aktuelle problemer, og det giver mulighed for hurtigere at intervenere og øge kvalitet af vores kliniske sundhedsydelse,” siger primær forsker bag Gentofte-studiet, Lina Khoury, Ph.d.-studerende, MSc.

I studiet indgik 150 patienter. 58 procent blev behandlet med biologiske lægemidler, 37 procent med methotrexate og 4,7 procent med acitretin. Patienterne blev randomiseret til enten ’patient-initiated care consultations gruppen’, (PICC gruppen), hvor de deltog i én årlig konsultation og derudover selv kunne tage kontakt til hudlægen, hvis og når de fandt det nødvendigt, eller til gruppen med rutine konsultationer hver 12-16 uge.

I uge 52 fandt man ingen statistisk signifikant forskel mellem grupperne, hverken hvad angår dermatology life quality index (DLQI), eller psoriasis area severity (PASI). Patienter i PICC gruppen efterspurgte 63,1 procent færre konsultationer med dermatologen.

Patient-adheræns og sikkerhed i forhold til monitorering af behandling var ens i begge grupper. Samtidig missede patienterne i kontrolgruppen fire gange oftere deres konsultationer sammenlignet med PICC gruppen, hvilket understøtter, at patienterne ikke har behov for regelmæssige konsultationer.

”Vores studie viser, at behovsstyrede konsultationer er lige så gode og sikre, som regelmæssige fastlagte konsultationer, og samtidig sparer modellen tid og

penge. Studiet har fokus på en patientgruppe med psoriasis, men de nye fund vil også kunne overføres til andre patientgrupper med kroniske sygdomme. Det er således tanken at lade initiativet overgå til almindelig drift, hvilket vil betyde, at man får mulighed for at allokere ressourcer til gavn for patienter med større behandlingsbehov.

”En behandling med øget patientcentrering bliver forhåbentligt fremover en realitet for både psoriasispatienter og andre patientgrupper med kroniske sygdomme,” siger Lina Khoury, Ph.d-studerende, MSc.

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift