Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Pilotstudie: Ny antisensehæmmer er mulig eksperimentel behandling af arveligt angioødem

To patienter med hver deres variant af svær bradykinin-induceret angioødem opnåede uden alvorlige bivirkninger en reduktion i antallet af episoder med hævelser ved behandling med en månedlig dosis af anden generations-antisensehæmmeren PKK-LRx efter tre til fire måneders ugentlig subkutan behandling med moderstoffet PKKRx. 

Resultatet er opnået i et pilotstudie, som ifølge de hollandske og engelske forskere støtter antisensemedieret reduktion af prekallikrein i blodet som eksperimentel behandling ved svær hereditær angioødem. 

“Vores fund støtter udviklingen af en ligand-konjungeret ASO-hæmmer af hepatisk prekallikrein til behandling af patienter med svær hereditær angioødem, som ikke har tilstrækkelig effekt af de nuværende behandlinger,” konkluderer forskerne. 

De første antisensehæmmere har vist en markant effekt på attakraten hos patienter med hereditært angioødem, men første generation af disse lægemidler, det monoklonale antistof lanadelumab og den orale kallekreinhæmmer berotralstat, giver injektionsreaktioner (lanadelumab) og maveproblemer for en betragtelig del af patienterne. 

Derfor har forskere søgt at finde en behandling, som kan reducere plasmakallekrein ved at rette sig mod plasma prekallikrein på messenger RNA-niveau. I museforsøg har denne metode vist sig at virke, og effekten er efterfølgende blevet bekræftet i et fase I-studie med raske deltagere. 

Senest er det lykkedes at udvikle en ny klasse af antisensehæmmere, som er designet til receptormedieret levering i levercellerne via Ga1NAc3-konjungerede ASO’er. 

Hos mennesker er denne behandling op til tredive gange mere potent end første generation af ASO’er, og derfor kan samme effekt opnås med færre doser, mindre eksponering og færre bivirkninger, skriver forfatterne til artiklen. 

I dette pilotstudie, som netop er publiceret i New England Journal of Medicine, er to kvindelige patienter med svær bradykininmedieret angioødem, henholdsvis type 1 og en sjældnere type med normal C1-hæmmer, blevet behandlet med PKK-Rx efterfulgt af PKK-LRx for at vurdere effekt og sikkerhed ved begge behandlinger. 

Patienterne har først modtaget en subkutan dosis PKK-Rx 12 til 16 uger. De første seks uger fik de en dosis på 200 mg. Herefter blev behandlingen eskaleret til 300 mg og ved 12 uger var det muligt at eskalere yderligere til 400 mg i tilfælde af et attak.  

Herefter fulgte en behandlingsfri periode på minimum seks uger, før patienterne startede i behandling med PKK-LRx. Ifølge planen skulle patienterne have haft 80 mg PKK-LRx subkutant hver måned, men for den ene patient blev raten ændret til hver tredje uge. Sygdomsgennembrud blev registreret ved at patienterne førte dagbog over deres tilstand, og plasma prekallikrein-aktivitet blev vurdereret ved en koagulationsanalyse med prekallikrenindepleteret plasma (Technoclone) på en BCS XP Coagulation Analyzer med Pathromtin SL som aktivator. 

Både PKK-Rx og PKK-LRx viser i studiet effekt på antallet af episoder med hævelser hos patienterne, og resultatet korrelerede med lave plasma prekallekrein-værdier på mindre end henholdsvis fem procent og 16 procent ved den højeste dosis af moderstoffet og med de laveste værdier på minde end 10 procent hos begge patienter ved behandling med Ga1NAc3-konjungatet PKK-LRx. 

Den ene patienter havde et enkelt attak i løbet af de første fire måneder af behandlingen med moderstoffet. I den efterfølgende behandling med PKK-LRx modtager patienten en dosis, som er 10 til 20 gange mindre end ved moderbehandlingen, og der har ikke være flere attakker. Den anden patient havde seks til 10 attakker hver fjerde uge ved studiets start, men fik reduceret antallet af attakker med omkring 90 procent ved begge behandlinger. Hovedparten af attakkerne skete i forbindelse med tre på hinanden følgende indlæggelser, som ikke var forbundet med patientens agioødem-sygdom. Den gennemsnitlige attakrate var efter otte måneder reduceret til mindre end et attak om måneden. 

Både PKK-Rx og PKK-LRx reducerede plasma kallekrein-aktiviteten mere end det blev observeret i studierne af lanadelumab og berotralstat (til <60 procent), det er dog ikke muligt at konkludere om denne reduktion påvirker den kliniske effekt af behandlingen på baggrund af data fra kun to patienter. Det skal afprøves i større studier, skriver forskerne, men i disse to patienter var den reducerede plasma prekallekreinaktivitet forbundet med et fald i attakraten.

Inhalations-triplebehandling mod KOL anbefalet til godkendelse

Det Europæiske Lægemiddelagenturs Udvalg for Humanmedicinske Lægemidler har anbefalet, at AstraZenecas Trixeo Aerosphere får markedsføringstilladelse i EU som vedligeholdelsesbehandling hos voksne patienter med moderat til svær KOL. Det er ifølge en dansk lungeekspert rigtig godt for de danske patienter.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter