Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Studie skal afklare intensiv trænings effekt på astma

Et dansk studie er i gang med at afklare om det er muligt at skære ned på astmapatienters forbrug af inhalationssteroider på baggrund af højintensiv træning.

Studiet har sit udgangspunkt på lungemedicinsk forskningsenhed på Bispebjerg Hospital, hvor læge og ph.d.-studerende Anders Pitzner-Fabricius er i gang med sit treårige ph.d.-projekt Replace i fælleskab med hospitalets fysioterapeutiske afdeling.

Projektets relevans er bl.a. at udgifterne til medicinen høje for både patienter og samfund, hvorfor der er behov for at finde nye muligheder for behandling at patienter med astma.

Sådanne alternativer håber læge og ph.d.-studerende Anders Pitzner-Fabricius, han kan pege på gennem sit studie, der har til formål, at undersøge om træning i form af højintensitet intervaltræning på spinningcykel kan mindske indtaget af inhaleret binyrebarkhormon hos astmatikere.

”Det, der er effekt på, når man kigger på andre kroniske sygdomme med en form for betændelsestilstande, er især højintensiv træning i intervaller,” forklarer Pitzner-Fabricius og peger samtidigt på, at det er et mål i sig selv at opnå god astmakontrol på mindre medicin og samtidig give patienter med kronisk astma muligheden for et større medansvar for behandling af deres egen sygdom.

Replace-studiet er et interventionsstudie, hvor effekten af motion hos personer med astma undersøges, ligesom man kigger på, om træning kan resultere i et mindre forbrug af inhalationssteroid. Fra begyndelsen får alle deltagere en grundig undersøgelse af lungerne ved hjælp af en række forskellige test, ligesom de får målt fedt- og muskelprocent samt kondital. 

Store forventninger til Replace

Forsøget har været i gang i en ganske kort periode, og planen er, at rekruttere i alt 150 deltagere de kommende 9-12 måneder. To ud af tre deltagere vil ved hjælp af lodtrækning blive fordelt til gruppen, som modtager træning på spinningcykel tre gange ugentligt, mens den resterende tredjedel vil indgå i kontrolgruppen, og dermed blot forsætte deres vanlige livsstil.

”Astmakontrollen bliver vurderet løbende gennem hele studiet, og ved god kontrol sænkes medicindosis, mens den øges ved dårlig kontrol,” siger Anders Pitzner-Fabricius og fortsætter:

”Vi tror, at en antagelig større andel i træningsgruppen vil kunne sætte deres forbrug af inhalationsmedicin ned sammenlignet med kontrolgruppen.”

Samtidigt pointerer han, at der ikke er lavet lignende studier tidligere, hvorfor det naturligvis er svært at forudse.

”Men uanset resultatet er det vigtigt at søge nye behandlingsmuligheder og undersøge effekten af disse,” understreger han og peger på, at der bestemt er fremtidsudsigt med forskningen:

”Perspektivet er et rehabiliteringsprogram for mennesker med kronisk astma,” pointerer Anders Pitzner-Fabricius, der vil gå hele vejen og tale med de rette beslutningstagere, såfremt resultaterne fra Replace er udtalte.

”Så skal vi jo videreformidle resultaterne til dem, der kan træffe beslutninger om, at sundhedssektoren bør investere i et rehabiliteringsprogram som supplerende behandlingstilbud til vores patienter med astma, ligesom vi gør med vores KOL patienter”, slutter Pitzner-Fabricius.

Inhalationssteroid er hjørnestenen i den forebyggende behandling af astma og har revolutioneret behandlingen af sygdommen. Men samtidig med at steroiderne har gunstige effekter på symptomer, livskvalitet, luftvejsinflammation, lungefunktion mm., har medicinen også en lang række bivirkninger, som eksempelvis afkalkning af knoglerne, blodudtrædninger i huden og en øget risiko for at udvikle diabetes.

Krav til deltagere i Replace-studiet

  • Være mellem 18 og 75 år.
  • Have astma og daglig tage medicin i form af inhaleret binyrebarkhormon. (glukokortikoid).
  • Dyrke maksimalt 1 times hård konditionstræning per uge i gennemsnit.
  • Ikke være gravid.
  • Ikke have anden betydende lungesygdom.
  • Kunne deltage i hele studiet, der har en varigheden på 12 måneder med seks-otte besøg.
  • 2/3 af deltagerne modtager seks måneders superviseret spinning træning tre gange ugentligt, mens 1/3 af deltagerne vil indgå som kontrolpersoner, dvs. vanlig livsstil i seks måneder.
  • Efterfølgende vil begge deltagergrupper få en seks måneder lang opfølgningsperiode i hospitalets specialiserede lungemedicinske ambulatorium.
  • Før, under og til slut i studiet bliver der udført lungefunktionstest, konditest samt måle fedt- og muskelmasse med en DEXA-scanner.
  • Replace-studiet er et tværfagligt samarbejde mellem to afdelinger på Bispebjerg Hospital, nemlig Fysio- og Ergoterapiafdelingen, repræsenteret af professor Marius Henriksen og postdoc Christian Have Dall, og Lungemedicinsk Forskningsenhed ledet af overlæge, professor Vibeke Backer.

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift