Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Skuffende studie om kombination af nintedanib og sildenafil

Studiet INSTAGE blev sat i søen for at undersøge effekten og sikkerheden af ​​kombinationsbehandling med nintedanib plus sildenafil kontra nintedanib som monoterapi hos patienter med IPF. Studiet nåede ikke sit primære endepunkt, der var bedre livskvalitet hos patienterne, men bidrager alligevel med ny viden om patienter med svær IPF. 

Studiet var et randomiseret, dobbeltblindet, parallelgruppeforsøg oghavde en samlet deltagelse af 274 patienter med svær IPF og alvorligt nedsat iltoptag (DLco ≤ 35%). Denne patientgruppe har i vid udstrækning været udelukket fra tidligere forsøg, og derfor giver INSTAGE vigtig klinisk indsigt i netop denne gruppe patienter. 

Resultaterne viste, at kombinationsbehandling med ​​sildenafil og nintedanib ikke gav signifikant forbedring i livskvalitet målt ved Sct. Georges Respiratory

Quality of life (SGRQ) score i løbet af forsøgets 12 uger (primære endepunkt) sammenlignet med behandling med nintedanib alene.

”Den population, der deltog, var de allermest syge patienter,” forklarer overlæge, ph.d. på lungemedicinsk afdeling ved Aarhus Universitetshospital, Elisabeth Bendstrup og fortsætter:

”I kombinationsstudiet har man taget nintedanib plus/minus sildenafil, for at se om patienterne skulle få mindre åndenød - og om de fik forbedret deres livskvalitet. Sidstnævnte var studiets primære endepunkt, og det blev ikke nået, hvorefter forskerne valgte at gøre studiet beskrivende med de sekundære parametre og ikke beregne p-værdier.”

Det betyder, at man ikke har statistiske signifikante resultater fra hverken primære eller sekundære parametre, og selv om nogle af de sekundære parametre ser fornuftige ud, maner Bendstrup til besindighed.

”Desværre har rigtig mange IPF studier set fornuftige ud på sekundære parametre, og så har de fejlet, når man undersøger det nærmere med et decideret randomiseret prospektivt studie,” forklarer overlægen. 

Det går fremad med babyskridt

I Danmark har man kun sjældent brugt sildenafil til åndenødsbehandling hos patienter med svær IPF, og INSTAGE underbygger ifølge Bendstrup hvorfor, man ikke benytter præparatet.

”Det er ikke den vej, vi skal gå, når vi behandler dyspnø hos denne patientkategori. Vi bruger blandt andet morfin, og det kommer vi nok til at blive ved med at gøre,” forklarer Elisabeth Bendstrup og peger på, at hvis man skal sige noget positivt om studiet, så ser det ikke ud som om, der var en overdødelighed i gruppen af patienter, som modtog sildenafil.

”I studiet fandt man desuden ingen nye problemer i forhold til patientsikkerhed ved brug af sildenafil,” pointerer overlægen, der er forsigtig optimist i forhold til de to præparater, man allerede har på markedet til behandling af patienter med IPF.

”De medikamenter, patienter med IPF får, er nintedanib (Ofev), som blev brugt i studiet, og pirfenidon (Esbriet). De er begge godkendt til behandling af IPF og bruges i hele verdenen,” siger Bendstrup og forklarer, at det bedste, præparaterne kan gøre, er at stabilisere sygdommen.

”Det betyder, at man bremser progressionen fuldstændigt for nogle patienter, mens man for andre blot reducerer, den hast sygdommen udvikler sig med. Men man har ikke nogen markør for, hvem der har glæde af behandlingen, så alle patienterne tilbydes behandlingen, som det er lige nu,” siger overlægen, som samtidigt fortæller, at der er grund til forsigtig optimisme over, at levetiden blandt IPF patienter er steget de seneste år.

”Det ser ud som om, den mediane levetid er mere end fem år i real life studier, efter at patienterne behandles med de antifibroske medikamenter,” fortæller Bendstrup og peger på, at den gennemsnitlige levetid, før præparaterne kom på markedet for nogle år siden, blot var to til tre år.”

Om INSTAGE

Kombinationsbehandling med nintedanib og sildenafil gav ikke bedre livskvalitet eller mindre åndenød sammenlignet med nintedanib alene.

  • I forsøget var ændringen i FVC fra baseline til 12 og 24 uger hos patienter behandlet med nintedanib alene henholdsvis -25,5 og -58,2 ml.
  • Selv om undersøgelsen ikke nåede statistisk signifikans i forhold til det primære endepunkt (forbedret livskvalitet), og de øvrige fund betragtes som sonderende, tilvejebringer resultaterne klinisk relevante nye oplysninger om patienter med svær IPF.
  • nintedanib har samme effekt i forhold til at reducere lungefunktionsfaldet hos patienter med sværere grad af IPF, som hos patienter med mindre fremskreden sygdom. Bivirkningerne hos de mere alvorligt syge patienter var ikke forskellige fra patienter med mildere sygdom.
  • Der blev ikke identificeret nye bivirkninger hos patienterne, der tog præparatet eller afbrød behandlingen pga. uønskede hændelser i forhold til forudgående forsøg (Inpulsis). (Diarre er den primære bivirkning.) 

Nintedanib er en intracellulær inhibitor af tyrosinkinase 4, der er godkendt til behandling af patienter med IPF. Nintedanib reducerer faldet i FVC, men har haft ringe effekt på sundhedsrelateret livskvalitet målt ved brug af SGRQ.

Sildenafil er en phosphodiesterase-5-hæmmer og pulmonal selektiv vasodilator, der er godkendt til behandling af pulmonal arteriel hypertension.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter