Stem på en psykiater. For første gang i lægernes historie

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet vurderer: Dupilumab har ingen dokumenteret merværdi

Medicinrådet har offentliggjort sin vurdering af dupilumabs merværdi, som er blevet til på baggrund af anbefalinger fra Fagudvalg vedrørende svær astma. Vurderingen lyder på, at dupilumab ikke har dokumenteret merværdi.

Medicinrådet har lavet vurderingen på baggrund af fagudvalgets arbejde. Dette udvalg har arbejdet ud fra tre kliniske spørgsmål, nemlig: 

  1. Hvilken værdi tilbyder dupilumab sammenlignet med mepolizumab ved behandling af patienter > 12 år med svær astma med type 2-inflammation karakteriseret ved eosinofili?
  2. Hvilken værdi tilbyder dupilumab sammenlignet med omalizumab ved behandling af patienter > 12 år med svær astma med type 2-inflammation karakteriseret ved allergi og samtidig eosinofili eller karakteriseret ved allergi og samtidig forhøjet FeNO?
  3. Hvilken værdi tilbyder dupilumab sammenlignet med placebo ved behandling af patienter > 12 år med svær astma med type 2-inflammation karakteriseret ved forhøjet FeNO uden samtidig eosinofili og uden samtidig allergi?

For at kunne besvare hvert spørgsmål har fagudvalget blandt andet gennemgået diverse studier for at finde svar på alle tre spørgsmål. Resultatet kan læses i sin fulde længde på Medicinrådets hjemmeside[1] eller herunder, hvor Medicinske Tidsskrifter har lavet er kort sammendrag til dig.

Spørgsmål 1. Fagudvalget vurderer, at dupilumab giver ingen dokumenteret merværdi sammenlignet med mepolizumab ved behandling af patienter > 12 år med svær astma med type 2-inflammation karakteriseret ved eosinofili. Dette betyder, at der ikke er påvist en merværdi af dupilumab i forhold til mepolizumab. Omvendt tyder den tilgængelige evidens heller ikke på, at der er en negativ værdi.

Evidensens kvalitet vurderes at være lav. 

Metode

Ansøger har indsendt indirekte sammenlignende analyse mellem dupilumab og mepolizumab via Buchers metode. I dupilumabstudierne var eosinofili ikke et inklusionskriterium. Ansøger har lavet analyser for en præspecificeret subgruppe med eosinofili >150 ved baseline. Randomiseringen var stratificeret for eosinofili i DRI12544- og QUEST-studiet, men ikke i VENTURE. Fagudvalget vurderer, at de analyserede subgrupper stemmer overens med inklusionskriterierne i mepolizumabstudier, og derfor at disse subgrupper er passende til den indirekte sammenligning med mepolizumab.

Ansøger har valgt at lave nedenstående tre sammenlignende analyser for effektmål, hvor data er tilgængeligt:

  1. eosinofil svær astma for 24-32 uger, 200 mg dupilumab vs. mepolizumab
  2. eosinofil svær astma for 52 uger, 200 mg dupilumab vs. mepolizumab
  3. OCS-afhængig eosinofil svær astma 24 uger, 300 mg dupilumab vs. mepolizumab 

Disse analyser var ikke præspecificerede i protokollen. Ansøger har vurderet, at det ikke er relevant at sammenligne data fra forskellige opfølgningstider, samt at den OCS-behandlede population bør vurderes separat. Fagudvalget er enig i, at det er hensigtsmæssigt at adskille disse tre sammenligninger, da der er tale om forskellig opfølgningstid mellem analyse A og B, og en særlig subpopulation med en anden dosis dupilumab i analyse C. 

Spørgsmål 2. Fagudvalget vurderer, at til patienter med svær astma med type 2-inflammation karakteriseret ved allergi + eosinofili eller allergi + forhøjet FeNO giver dupilumab ingen dokumenteret merværdi sammenlignet med omalizumab. Det betyder, at der ikke er påvist en merværdi af dupilumab i forhold til omalizumab. Omvendt tyder den tilgængelige evidens heller ikke på, at der er en negativ værdi. Evidensens kvalitet vurderes at være meget lav.

Metode

Ansøger har indsendt en indirekte sammenlignende analyse mellem dupilumab og omalizumab via Buchers metode. Hvor det var muligt, har ansøger foretaget analyser på subgruppen karakteriseret ved allergisk astma. Subgruppen er i dupilumabstudier defineret ved total serum IgE ≥ 30 IU/mL og ≥ 1 positiv helårsallergenspecifik IgE-værdi (≥ 0,35 kU/L) og samtidig blodeosinofili ≥ 150 cells/μL ved baseline, eller samtidig FeNO ≥ 25 ppb ved baseline. Der var ingen krav til eosinofili eller FeNO i omalizumabstudierne, fraset Mukherjee 2019, hvor der var krav om sputum eosinofili > 3 % på trods af højdosis vedligeholdelsesbehandling. Kravet til total serum IgE var 30-700 IU/mL for alle omalizumabstudierne på nær Vignola 2004 og Busse 2013, hvor kravet var 30-1.300 IU/mL og Mukherjee 2019, hvor der var krav om forhøjet IgE, men uden specifikation af niveauet. 

Spørgsmål 3. Fagudvalget vurderer, at dupilumab til patienter med svær astma med type 2-inflammation karakteriseret ved forhøjet FeNO uden samtidig eosinofili og uden samtidig allergi ikke kan kategoriseres sammenlignet med placebo. Studier på dupilumab vs. placebo viser klinisk relevante effekter på eksacerbationsrate, peroral vedligeholdelsesbehandling med OCS og lungefunktion på tværs af forskellige subpopulationer af svær astma med type 2-inflammation, herunder også den samlede subpopulation med forhøjet FeNO uanset eosinofili- og allergistatus. Der er et betragteligt overlap mellem de forskellige subpopulationer. Der er generelt forholdsvis få og tolerable bivirkninger forbundet med anvendelse af dupilumab. 

Metode

Det er ikke lykkes ansøger at finde litteratur for populationen, som er defineret i klinisk spørgsmål 3. Derfor har ansøger indsendt data for dupilumab sammenlignet med placebo for patienter med eleveret baseline FeNO ≥ 25bpp, uanset eosinofile granolucytter og allergistatus (QUEST og VENTURE), for effektmålene eksacerbationsrate, peroral vedligeholdelsesbehandling med kortikosteroid og lungefunktion. For øvrige effektmål, hvor subgruppen med forhøjet FeNO ikke var tilgængelig, har ansøger indsendt resultater fra ITTpopulationen. I QUEST-studiet opfylder 49 ud af 1.902 patienter (~2,5 %) kriteriet for at indgå i populationen i spørgsmål 3. Ansøger har indsendt data for subpopulationen med forhøjet FeNO svarende til omkring 24 % af populationen i QUEST-studiet eller for hele ITT-populationen. Antallet af patienter, som opfylder den forespurgte population, er ikke opgjort i DRI12544 og VENTURE. Fagudvalget vil vurdere overførbarheden af resultaterne. Ansøger har valgt at lave nedenstående tre direkte sammenlignende analyser, hvor data er tilgængeligt: A. Svær astma for 24, 200 mg dupilumab vs. placebo (DRI12544) B. Svær astma med forhøjet FeNO for 52 uger, 200 mg dupilumab vs. placebo (QUEST) C. OCS-afhængig svær astma med forhøjet FeNO 24 uger, 300 mg dupilumab vs. placebo (VENTURE).

Medicinrådet anbefaler Dupixent mod svær astma

Dupixent (dupilumab)  er på Medicinrådets møde onsdag blevet anbefale mod svær astma, selv om det på nuværende tidspunkt ikke finder, at der er et rimeligt forhold mellem meromkostninger og lægemidlets værdi sammenlignet med mepolizumab.

Fremtidens midler til diabetesforskning bør uddeles anderledes

Forskningsmidler skal uddeles til grupper og ikke enkelte forskere. Pengene bør fordeles efter kriterier, der tager højde for, at forskning af høj kvalitet i større og større grad er et resultat af teamwork på tværs af discipliner.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter