Denne krise vil forandre sundhedsvæsenet for altid

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Medicinrådet anbefaler Dupixent mod svær astma

Dupixent (dupilumab)  er på Medicinrådets møde onsdag blevet anbefale mod svær astma, selv om det på nuværende tidspunkt ikke finder, at der er et rimeligt forhold mellem meromkostninger og lægemidlets værdi sammenlignet med mepolizumab mod eosinofil astma.

Anderledes er det i i forhold til det dyre omalizumab. Her finder Medicinrådet, at der er et rimeligt forhold mellem meromkostninger og lægemidlets værdi. Men da dupilumab er ligestillet med andre lægemidler til samme indikation og dermed kan indgå i en kommende lægemiddelrekommandation, vælger Medicinrådet at anbefale dupilumab som mulig standardbehandling. Anbefalingen forventes nemlig at øge konkurrencen på området, da regionerne vælger den behandling i lægemiddelrekommandationen, som er forbundet med de laveste omkostninger.

Anbefalingen

Medicinrådets anbefaling lyder:

  • Medicinrådet anbefaler dupilumab til patienter ≥ 12 år med svær astma med type 2-inflammation karakteriseret ved eosinofili.
  • Medicinrådet anbefaler dupilumab til patienter ≥ 12 år med svær astma med type 2-inflammation karakteriseret ved allergi og samtidig eosinofili eller karakteriseret ved allergi og samtidig forhøjet FeNO.
  • Medicinrådet anbefaler ikke dupilumab til patienter ≥ 12 år med svær astma med type 2-inflammation karakteriseret ved forhøjet FeNO uden samtidig eosinofili og uden samtidig allergi. Effekten af dupilumab i denne population er ikke veldokumenteret.

Svær astma

Svær astma defineres som astma, der gennem minimum det sidste år har krævet behandling med højdosis inhalationssteroid samt en eller flere tillægsbehandlinger (typisk langtidsvirkende beta2-agonist, LABA, og/eller som har krævet peroralt steroid i ≥ 50 procent af tiden) for at forebygge, at astmaen bliver ukontrolleret, eller trods denne behandling forbliver ukontrolleret. Ca. 50 procent af patienter med svær astma har type 2-inflammation. Type 2-inflammation er ofte karakteriseret ved forhøjet blodeosinofile celler (eosinofil astma) og/eller forhøjet nitrogenoxid i udåndingsluften (FeNO) (astma med forhøjet FeNO) og/eller allergi (allergisk astma).

Medicinrådet har tidligere vurderet den kliniske merværdi af dupilumab og fandt frem til:

  • Dupilumab har ingen dokumenteret merværdi sammenlignet med mepolizumab til patienter med svær astma med type 2-inflammation karakteriseret ved eosinofili. Evidensens kvalitet vurderes at være lav.
  • Dupilumab har ingen dokumenteret merværdi sammenlignet med omalizumab til patienter med svær astma med type 2-inflammation karakteriseret ved allergi og samtidig eosinofili eller karakteriseret ved allergi og samtidig forhøjet FeNO. Evidensens kvalitet vurderes at være meget lav.
  • Værdien af dupilumab kan ikke kategoriseres sammenlignet med placebo til patienter med svær astma med type 2-inflammation karakteriseret ved forhøjet FeNO uden samtidig eosinofili og uden samtidig allergi. Evidensens kvalitet er ikke vurderet.

Monoklonalt antistof

Dupilumab er et monoklonalt antistof rettet mod interleukin 4-receptor underenhed alfa (IL-4Rα). Denne underenhed deles af IL-4 og IL-13 receptorkomplekser, og derfor hæmmer dupilumab signaleringen fra både IL-4 og IL-13. Dupilumab er indiceret som tillægsbehandling til børn ≥ 12 år og voksne med svær astma med type 2-inflammation, karakteriseret ved forhøjet blodeosinofile celler og/eller forhøjet FeNO, som er utilstrækkeligt kontrolleret med højdosis inhaleret kortikosteroid (ICS) og én anden medicinsk vedligeholdelsesbehandling.

Ca. 350 patienter kandiderer tiil behandling af den ansøgte indikation i Danmark. Årligt er der ca. 60 nye patienter. Behandlingen er livslang.

10 highlights fra den corona-aflyste amerikanske dermatologiske kongres

Atopisk eksem hos børn og voksne, kuldeallergi og stafylokok aureus hører fortsat til blandt de kliniske udfordringer i de dermatologiske klinikker fremgår det af blandt andet abstracts fra den COVID-19-aflyste kongres, American Academy og Allergy, Astma og Immunology 2020 (AAAAI).

Sammenhæng mellem hudsygdom og IBD

Der ser ud til at være en forbindelse mellem hudlidelsen hidradenitis suppurativa (HS) og de inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) Crohns og colitis.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter