Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ekspression af receptoren for IL-5 er en mulig biomarkør for astma

AAAAI: Ifølge et nyt studie har astmapatienter generelt højere ekspression af genet IL5RA end raske personer, ligesom ekspressionen korrelerer med graden af astma.

IL5RA koder for en subunit af receptoren for interleukin 5 (IL-5), og ekspressionen af dette gen kan derfor potentielt fungere som biomarkør for astma.

De nye resultater blev præsenteret i en poster på weekendens AAAAI-konference af forskere ved universitetet i Salamanca, Spanien.

Studiet omfattede 90 ikke-atopiske raske kontroller og 150 patienter med astma af forskellig sværhedsgrad. Patientgruppen inkluderede både atopiske og ikke-atopiske patienter samt patienter med og uden næsepolypper. Ekspressionen af IL5RA blev bestemt med qPCR og eosinofiltallet blev opgjort.

Resultaterne viste, at 50 procent af alle astmapatienterne havde mere end 300 eosinofile celler pr µl blod, mens dette tal kun var 3,3 procent blandt de raske kontroller. Ligeledes havde 63,1 procent af patienterne en relativ ekspression af IL5RA på over 7 (fremover benævnt høj IL5RA), mens dette kun gjaldt 33,3 procent af kontrollerne.  Denne forskel var signifikant med p<0,001.

Blandt patienter med svær astma havde 71,4 procent høj IL5RA, mens dette kun var tilfældet for 47,3 procent af patienter med sporadisk astma.  Selvom forskellen umiddelbart synes markant, var den ikke signifikant med p=0,192. Forekomsten af høj IL5RA hos patienter med mild og moderat astma var henholdsvis 68,5 procent og 67,1 procent. På trods af den manglende signifikans var der således en tendens til positiv korrelation mellem ekspressionen af IL5RA og graden af astma.

Der var en signifikant (p=0,001) større andel af astmapatienter med næsepolypper, som havde høj IL5RA (69,5 procent), end blandt patienter uden polypper (59,1 procent). Til gengæld var der ikke signifikant forskel på andelen af atopiske og ikke-atopiske patienter med høj ekspression af IL5RA (henholdsvis 67,8 procent og 56,9 procent, p=0,533).

IL-5 stimulerer og aktiverer eosinofile celler, der typisk forekommer i højt tal i luftvejene hos astmapatienter. IL-5 subunit alfa, som IL5RA koder for, er en del af den receptor, der sidder på overfladen af eosinofile celler og gør dem i stand til at reagere på IL-5. Der er således biologisk baggrund for en sammenhæng mellem ekspression af IL5RA og forekomst og/eller sværhedsgrad af astma.

Det spanske studie sandsynliggør, at ekspression af IL5RA på den måde kan bruges som en relativt simpel biomarkør for astma, der eksempelvis kan anvendes til vurdering af prognose og behandlingsrespons. Sandra Elena-Pérez, som fremlagde resultaterne på konferencen, fremhæver dog behovet for yderligere studier.

 

Dansk udviklet stroke-score kan spare tid og redde liv

På Aarhus Universitetshospital har man udviklet og benytter den præhospitale symptom-score PreSS. Med den er man allerede i ambulancen i stand til at afgøre, om der er tale om et stroke – og hvor alvorligt det i givet fald er. Minutter kan nemlig være altafgørende for patientens udkomme.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo