Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser
“Nu kan vi fokusere på de komplekse patienter og give dem en bedre patientoplevet kvalitet,” siger Hans Perrild. Foto: Diana Ebba Pedersen

Sådan blev antallet af henvisninger halveret

DIABETES SUMMIT: Et tværsektorielt forpligtende samarbejde mellem praktiserende læger, Københavns Kommune og Bispebjerg Hospital i Region Hovedstaden har givet pote og halveret antallet af henvisninger til endokrinologisk afdeling.

“Nu kan vi fokusere på de komplekse patienter og give dem en bedre patientoplevet kvalitet,” siger Hans Perrild, ledende overlæge, Endokrinologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital.

For et par år siden sad ledende overlæge, Endokrinologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, Hans Perrild, og professor i endokrinologi,Torsten Lauritzen, AU og chefkonsulent i diabetesforeningen, og talte om, at der skulle ske noget på diabetes-området i Danmark.

Det gode eksempel på, hvordan man i praksis kan gøre noget markant ved henvisningerne af type 2-diabetespatienter fremkom på det internationale møde Copenhagen Diabetes Policy Summit, der er støttet af Astrazeneca og afholdtes i december 2018.

“I Danmark har vi jo et relativt velfungerende sygehusvæsen, en god praksissektor og en stærk kommune. Men vi var enige om, at det var åbenlyst, at det ikke var lykkedes at etablere det gode samarbejde mellem de forskellige sektorer, som kunne komme patienterne til gode,” fortæller Hans Perrild, der er ledende overlæge på Endokrinologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital og fortsætter:

“Vi satte os derfor som mål, at de patienter som ikke havde behov for diabetesambulatoriets tvær-faglige ekspertiser skulle fortsætte deres forløb hos deres praktiserende læge. På den måde kunne vi skabe mere tid til de patienter, som havde komplekse problemstillinger, og som vi ikke kunne tilbyde opfølgende besøg med passende intervaller.”

Diabetesambulatoriet på Endokrinologisk Afdeling, Bispebjerg Hospital, blev i 2018 et af i alt otte projektafdelinger for værdibaseret styring i Region Hovedstaden. Et projekt, der handler om at skabe værdi for patienterne ved at sikre, “at rette patient er på rette sted til de rette kompetencer”, lyder det. Og vejen dertil er blandt andet ved at få etableret et velfungerende og forpligtende tvær-sektorielt samarbejde.

“Vi var enige om, at det samarbejde skulle fungere bedre for patienternes skyld. Så i stedet for at sende patienterne frem og tilbage til hospitalet, så ville vi gerne løse problemet der, hvor patienten var - altså hos den praktiserende læge,” tilføjer Hans Perrild.

I februar 2018 gik projekt TVÆRSAM i gang - et samarbejde, der har indbefattet 12 praktiserende læger med deres personale, diabetesambulatoriet på Bispebjerg Hospital og Center for Diabetes i Københavns Kommune.

“Vi ville i projektet tage udgangspunkt i gode relationer, deres behov og vores behov og skabe tillid og respekt. Vi etablerede derfor månedlige vidensdelingsmøder, hvor deling af cases og data fra vo-res population var væsentlige elementer. På den måde kom vi forbi mange myter og barrierer,” un-derstreger Hans Perrild.

Overraskende godt resultat

At der er etableret en projektgruppe, hvor almen praktiserende læger, personale, specialister og kommunalt ansatte kender hinanden, deler casehistorier, kigger på data og sammen lægger planer og sætter sig mål, det har givet store resultater.

“Antallet af alle henvisninger til Endokrinologisk Afdeling på Bispebjerg Hospital er blevet halve-ret, og det er de rigtige patienter, vores praksiskolleger henviser,” siger Hans Perrild og tilføjer, at projektgruppen også har haft som mål at prøve at måle patienters oplevelse af den ambulante ind-sats på Endokrinologisk Afdeling.

“Og her kan vi også glæde os over meget fine vurderinger i vores løbende LUP (patienttilfredsheds-undersøgelse med spørgsmålene: Var du tilfreds med besøget? Fik du svar på dine spørgsmål?) Vi har også målt på, om vores patienter har et mål og en plan for næste besøg, en plan de får med hjem

i skriftlig form. At projektet er lykkedes så godt, det er jeg virkelig glædeligt overrasket over,” siger han og understreger, at det også har været afgørende for projektets gode resultater at have en central person til at styre vidensdelingsmøderne mellem de cirka 30 sundhedspersoner med dagsordner, indkaldelser og meget mere.

Økonomien skal følge med

Projektet har givet positive resultater på stort set alle områder - færre irrelevante henvisninger, glade patienter og mere effektive afdelinger og lægehuse.

Så hvorfor ikke udbrede det her til resten af landet?

“Det taler jo lige ind i en måde at organisere hele sygehusvæsnet på, som giver mening. Det samler relevante mennesker og skaber gode relationer. Og alt det her er til gavn for patienterne, og vi ople-ver også, det giver glæde hos personalet. Det er på alle måder givende,” siger Hans Perrild, der hå-ber på, at det her projekt kan skabe præcedens for resten af landet i kampen for at forebygge og for-bedre livskvaliteten for patienter med type 2-diabetes.

Der er dog en væsentlig udfordring.

“Det er økonomien. For hvem skal betale? Og hvad skal vi måles på? Vi tror, at det giver mening at afsætte midler til håndtering af opgaven med den samlede sundhedsindsats for patienter med diabe-tes og etablere et forpligtende samarbejde mellem de involverede sektorer, hvor allokering af midler afhænger af opgaveløsning - og ikke hvilken sektor, der har et budget,” understreger Hans Perrild.

“Vi tror, det vil give mere værdi for patienterne, skabe fælles indsats over for særligt udsatte pati-entgrupper og give et mere fornuftigt resourceforbrug. Skal alle praksis’er have en sygeplejerske til insulinopstart, eller kan man bruge sygeplejeresourcer fra samarbejdsparteneren? Og hvordan får vi mest rationelt skabt data fra vores population, uden at vi skal bruge mange timer på håndtælling af data,” understreger Hans Perrild spørgende og tilføjer:

“Det her handler om den fælles indsats. Det er vejen frem.”

Om projektsamarbejdet TVÆRSAM 

  • Kører i perioden februar 2018 – februar 2019
  • En såkaldt pilotafprøvning, hvor praksislæger fra Københavns Kommune og deres personale må-nedligt mødes med repræsentanter fra Københavns Kommunes Center for Diabetes og Endokrino-logisk Afdeling på Bispebjerg Hospital.
  • Projektet bygger på relation, koordinering, tillid og respekt - og udvikling af fælles mål i et for-pligtende samarbejde om en population af patienter med T2DM
  • Omdrejningspunktet i møderne er vidensdeling, hvilket bl.a. foregår gennem drøftelse af cases og oplæg med udgangspunkt i studier eller analyse af data. Pilotfasen viser, at TVÆRSAM har ud-viklingspotentiale som en model, der taler ind i de kommende sundhedsfællesskaber, der lanceres som led i regeringsudspillet til en sundhedsreform i starten af 2019.

Søvnapnø: Dagstræthed er en svær størrelse

Mange patienter i behandling for obstruktiv søvnapnø føler sig stadig trætte og uoplagte i dagtimerne trods behandlingen. Men patienternes træthed er ofte summen af mange faktorer, og det kræver en stor indsats af patienterne selv at mindske trætheden.

Steroidfrygt hos forældre kan forværre AD hos deres børn

Forældres frygt for steroidbehandling er forbundet med alvorligere sygdomsforløb hos børn med AD. Frygten er størst hos patienter med lav uddannelse, og praktiserende læger og apotekere er desuden også mere skeptiske over for steroider end dermatologer.

Professor om ny medicin: Helt utrolig spændende udvikling

Speciallægerne venter med spænding på fremtidens næste biologiske behandlingsmuligheder. Med præparater, der formentlig kan gribe type-2 inflammation lige under epitelet, inden inflammationen når at ødelægge og aktivere de vigtige celler ved type-2-sygdomme, kan man nemlig behandle endnu tidligere og mere effektivt.

Hyperhidrose er en overset sygdom med gode behandlingsmuligheder

Der findes gode behandlingsmuligheder mod overdreven svedproduktion, men alt for mange er for tilbageholdende med at søge behandling, mener læge Charlotte Näslund Koch om lidelsen, som op mod 300.000 danskere lider af.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter