Skip to main content

Overbevisende langtidsdata for mavacamten som behandling af hypertrofisk kardiomyopati

Resultater fra to fase III-studier viser, at lægemidlet mavacamten (Camzyos) har langvarig og god effekt hos voksne patienter med symptomatisk obstruktiv hypertrofisk kardiomyopati (HCM).

Lægemidlet er godkendt af EMA og i øjeblikket i proces i Medicinrådet, hvor man forventer, at en endelig vurdering er klar inden årsskiftet.

Langtidsdata på studiet VALOR-HCM LTE (56 uger) viser, at mavacamten fortsætter med at reducere behovet for invasiv SRT (invasiv septal myektomi med henblik på at reducere tykkelsen af hjertets septummuskel). Langtidsdata fra studiet EXPLORER-LTE (120 uger) viser vedvarende forbedringer i forhold til obstruktion i venstre ventrikels udløbsreduktion (LVOT), symptomer og i forhold til NT-proBNP-niveauer hos patienter med symptomatisk obstruktiv HCM, uden at der er observeret nye sikkerhedsindikationer. Andelen af patienter med forbedring af NYHA-klasse ≥1 blev observeret hos 93 procent i den oprindelige mavacamten-gruppe ved uge 56 og hos 73 procent af patienterne i placebogruppen ved uge 40. Der er ikke observeret nye sikkerhedsindikationer.

Analyser af 56-ugers data af VALOR-HCM LTE viser i øvrigt, at behandling med mavacamten giver vedvarende forbedringer på tværs af vigtige studieendepunkter både hos den oprindelige mavacamten-gruppe og hos de patienter, der blev skiftet til placebogruppen efter 40 uger.

Endnu ingen kurativ behandling

Mavacamten er godkendt af det europæiske lægemiddelagentur (EMA) per juli 2023 som den eneste kardiomyosininhibitor til behandling af de underliggende årsager til symptomatisk obstruktiv HCM hos voksne patienter. I øjeblikket er mavacamten i proces i Medicinrådet - og man forventer en vurdering inden slut december, om hvorvidt lægemidlet anbefales i Danmark.

Behandlingen af hypertrofisk kardiomyopati er ifølge Dansk Cardiologisk Selskabs behandlingsvejledning ICD ved vurderet høj risiko for pludselig død. Ved udløbsobstruktion anvendes der symptomlindrende behandling med betablokkere og calciumantagonister - alternativt septumreducerende behandling med enten operation eller alkohol-ablation. Blodfortyndende med NOAK/AK er også essentiel ved atrieflimmer, uagtet CHA2DS2-VASC score (defineret i Dansk Cardiologisk Selskabs behandlingsvejledning) på grund af den øgede risiko for apopleksi.

Der findes endnu ingen kurativ behandling eller lægemidler, ligesom der ikke findes lægemidler, som kan hæmme sygdomsprogressionen. Mavacamten er den første kardielle myosinhæmmer, der specifikt er målrettet den underliggende årsag til obstruktiv HCM.

Flere behandlingsmuligheder på hylderne

Et dansk registerstudie, tidligere omtalt i Kardiologisk Tidsskrift: Long term mortality in patients with hypertrophic cardiomyopathy – A Danish nationwide study blev publiceret i januar 2023 i tidsskriftet American Heart Journal Plus: Cardiology Research and Practice. Det bygger på data fra flere nationale registre, inklusiv Landspatientregisteret.

Mads-Holger Jacobsen er stud. med. og er førsteforfatter på det danske studie og udtalte dengang til Medicinske Tidsskrifter:

”Det er altid godt, hvis vi får flere behandlingsmuligheder på hylderne – ligesom det er godt, at der er et alternativ til den invasive behandling og måske endda med en ikke-invasiv behandling en mulighed for at standse eller hæmme progressionen af sygdommen. Men når det er sagt, så er der et utal af forskellige sygdomsmekanismer bag hypertrofisk kardiomyopati, og det vil derfor kræve en grundig genetisk screening af den enkelte patient at afgøre, hvilken behandling, der er mest effektiv i det enkelte tilfælde.”

Det danske studie viste i øvrigt også, at HCM-patienter har en markant forhøjet forekomst af komorbiditeter, særligt hjerterelaterede. Den del af studiet har Medicinske Tidsskrifter tidligere skrevet om i en artikel i Sundhedspolitisk Tidsskrift og i Kardiologisk Tidsskrift.

Om HCM

Størstedelen af HCM-patienter har ingen symptomer og er ikke bevidst om deres sygdom, mens mange andre kun udvikler symptomer under anstrengelse. Dette kan gøre det svært at opdage og diagnosticere HCM, hvilket kan have alvorlige konsekvenser

HCM er den hyppigste arvelige hjertesygdom og forekommer i den voksne befolkning hos omkring 1 ud af 500

HCM (hypertrofisk kardiomyopati) er karakteriseret ved, at hjertemusklen er fortykket, uden at der findes en oplagt årsag i form af for eksempel blodtryksforhøjelse, svær hjerteklap-sygdom eller intensiv fysisk træning

HCM er den hyppigste årsag til pludselig død blandt unge mennesker og unge atleter

Den medicinske behandling af HCM i Danmark består i dag primært af beta-blokkere, calciumantagonister, amiodaron, blodfortyndende behandling og diuretika

Mavacamten er den første og eneste selektive, kardielle myosinhæmmer, der specifikt er målrettet den underliggende årsag til obstruktiv HCM. Behandlingen er godkendt af FDA og EMA – og er i øjeblikket i under vurdering i Medicinrådet.