Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Kyntheum ny standardbehandling af moderat til svær psoriasis

Medicinrådet har netop vurderet Kyntheum (brodalumab) som mulig standardbehandling af moderat til svær plaque psoriasis hos voksne med 2.generations immunmodulerende behandling.

Kyntheum (brodalumab) er en systemisk, biologisk antistofbehandling, der gives som subkutan injektion á 210 mg. i uge 0, 1, 2 og derefter hver anden uge. Produktet adskiller sig fra de eksisterende behandlinger, som er målrettet IL-17A signalering ved at binde sig til IL-17 receptor A fremfor at binde IL 17A proteinet.

Medicinrådet vurderer, at brodalumab til svær plaque psoriasis giver en lille klinisk merværdi sammenlignet med ustekinumab. Desuden vurderer rådet, at da brodalumab er forbundet med lavere omkostninger end behandling med ustekinumab, er der et fordelagtigt forhold mellem lægemidlets omkostninger og klinisk merværdi i sammenligning med ustekinumab.

Medicinrådet har ikke fundet nogen anledning til at inddrage forhold vedrørende alvorlighed eller forsigtighed i anbefalingen af brodalumab i behandlingen.

Blandt befolkningen vil omkring to-tre procent udvikle psoriasis i løbet af et fuldt liv. Her er plaque psoriasis den mest udbredt form. 2. generations immunmodulerende lægemidler er antistoffer, som igennem blokering af forskellige signalveje virker dæmpende på immunsystemet.

Det forventes, at det samlede antal nye patienter på landsplan er omkring 100 om året. Derudover forventes det, at yderligere 100 patienter vil skifte lægemiddel på grund af manglende behandlingseffekt.

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift