Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Færre tryksår giver millionbesparelser

Systematisk arbejde for at forhindre tryksår i ældreplejen kan betale sig. Borgerne slipper for tryksår og kommunen får frigjort ressourcer.

Dette overrasker ikke umiddelbart. Men nu er der sat beløb på, i hvor høj grad det kan betale sig.

Det fremgår af en sundhedsøkonomisk analyse fra Aalborg Universitet. Bag rapporten er fem kandidatstuderende fra ”Medical market access” uddannelsen på Aalborg Universitet.

Rapporten ”Cost-effectiveness analysis of the pressure ulcer bundle in the municipality of Sønderborg” viser, at der er god fornuft i at arbejde med nye forbedringsmetoder som tryksårspakke.

Bag rapporten står fem kandidatstuderende fra ”Medical market access” uddannelsen på Aalborg Universitet. De studerende har i tæt samarbejde med Sønderborg Kommune samlet data for at analysere, om det kan betale sig at arbejde med tryksårspakken.

Og ifølge Sabine Michelsen Raunbak, en af de fem forfattere, tyder meget på, at tryksårspakken er omkostningseffektiv og at Sønderborg Kommune forebygger flere tryksår for færre penge.

Sønderborg Kommune har siden 2013 arbejdet med nye forbedringsmetoder blandt andet tryksårspakken, og resultaterne er opsigtsvækkende; Arbejdet med tryksårspakken har frigjort ressourcer svarende til 2,6 mio. kr. årligt.

Analysen har sammenlignet udgifterne til tryksår i 2013 (før tryksårspakken) og i 2017 - efter at man har fået tryksårspakken til at virke i daglig drift. Udgangspunktet for analysen er en britisk undersøgelse, hvor man i primærsektoren, under sammenlignelige forhold, fandt en forekomst af nyopståede tryksår på ca. 12,5 procent (se faktaboks).

Baseret på dette tal, tyder det på, at der er frigjort ressourcer svarende til ca. 2,6 mio. kr. på årsbasis.

Om I sikre hænder

Tryksårspakken er en del af projektet I sikre hænder.

Der er seks indsatsområder.

Fire kliniske: Tryksår, medicin, fald og infektion

To organisatoriske: Ledelse, borger- og pårørendesamarbejde

Formål: At borgerne i ældreplejen sikres den rette pleje og behandling. Et af målene er at reducere tryksår.

Projektet startede i 2013 med fem pilotkommuner: Frederiksberg, Lolland, Sønderborg, Viborg og Thisted. De fem kommuner har sandsynliggjort, at man faktisk kan udrydde tryksår i ældreplejen – i dag er 18 kommuner i gang med at implementere projekt ”i sikre hænder” i hverdagen. Bag projektet står ”Dansk selskab for Patientsikkerhed, Sundhedministeriet og KL.

Forbedringsarbejdet

En af hjørnestenene i forbedringsarbejdet er PDSA-modellen (Plan-Do-Study_Act), en gennemprøvet metode til at afprøve konkrete implementeringstiltag i praksis – PDSA-modellen skaber ejerskab gennem handlingsorienteret læring. PDSA-cirklen danner så at sige det erfaringsgrundlag, man tager udgangspunkt i, inden man ruller de nye tiltag og ideer ud i andre grene af systemet.

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift