Skip to main content

-først med nyheder om ny medicin


"Fra andre studier ved vi, at kvinder ofte udviser andre, mere diffuse symptomer på alvorlig hjerte-kar-sygdom og kan derfor gå ubehandlet hen, til de rammes af et hjertesvigt. Det betyder, at den praktiserende læge skal være ekstra opmærksom på kvindelige patienter med psoriasis,” siger Charlotte Näslund Koch.

Psoriasis er en selvstændig risikofaktor for hjerte-kar-sygdom hos kvinder

Kvinder med psoriasis har øget forekomst af traditionelle og ikke-traditionelle risikofaktorer samt en øget risiko for udvikling af hjerte-kar-sygdom - særligt hjertesvigt og iskæmisk apopleksi, viser ny dansk forskning. Den praktiserende læge bør derfor være ekstra årvågen, når det handler om kvinder med psoriasis.

Kønsstratificeret forskning i for eksempel psoriasis er sjælden – og kvinder er generelt underrepræsenteret i studier. Det ny danske studie, der blev publiceret i tidsskriftet Acta Dermato-Venereologica i slutningen af september 2022, er et af de første af sin art. Det bygger på data fra godt 60.000 kvinder og viser, at kvinder med psoriasis, sammenlignet med kvinder uden en diagnose, har flere traditionelle og ikke-traditionelle risikofaktorer og en øget forekomst af hjerte-kar-sygdom. Et andet markant fund i studiet er, at hjertesygdom hos kvinder med psoriasis ikke manifesterer sig som blodprop i hjertet.

Forskeren bag studiet Charlotte Näslund Koch, som er læge og ph.d.-studerende på Afdeling for Allergi, Hud- og Kønssygdomme, Herlev og Gentofte Hospital, understreg­er, at der er tale om en tværsnitsundersøgelse, og at hun derfor ikke kan udtale sig om årsagssammenhæng.

”I vores studie har vi desuden kun undersøgt kvinder, men hvis vi sammenligner med tidligere studier, tyder vores fund på, at risikofaktorer og sygdomsmanifestation ikke er ens hos mænd og kvinder. Fra andre studier ved vi, at kvinder ofte udviser andre, mere diffuse symptomer på alvorlig hjerte-kar-sygdom og kan derfor gå ubehandlet hen, til de rammes af et hjertesvigt. Det betyder, at den praktiserende læge skal være ekstra opmærksom på kvindelige patienter med psoriasis,” siger Charlotte Näslund Koch.

Ikke blot en hudsygdom

På verdensplan har 125 millioner mennesker psoriasis. Tidligere har man opfattet psoriasis som en isoleret hudsygdom, men i dag er det veldokumenteret, at især moderat til svær psoriasis er en systemisk inflammationssygdom med mange komorbiditeter, for eksempel hjerte-kar-sygdom. Årsagen til patienternes øgede risiko for hjerte-kar-sygdom kendes ikke. En teori er den såkaldte ”psoriatic march,” hvor den systemiske inflammation ved moderat til svær psoriasis måske kan føre til åreforkalkning og dermed hjerte-kar-sygdom. Men patienter med psoriasis har i studier også vist sig at have større forekomst af mange traditionelle risikofaktorer for hjerte-kar-sygdom, såsom rygning, forhøjet blodtryk, forhøjet kolesterol og overvægt, som også kan være en vigtig faktor i udviklingen af følgesygdomme. Psoriasis har dermed gennem de seneste år sluttet sig til den række af kroniske sygdomme, som den praktiserende læge ofte møder i sin praksis. De kroniske hudsygdomme ’lider’ dog ifølge Charlotte Näslund Koch under, at de sjældent er direkte livstruende, og ikke alle steder får psoriasis samme opmærksomhed som for eksempel type 2-diabetes og KOL.

”Det er veldokumenteret, at moderat til svær psoriasis ikke blot er en hudsygdom. Vores studie bygger på grundige data på et meget stort antal kvinder, og selv når vi justerer for mange potentielle risikofaktorer, finder vi stadig, at psoriasis er en selvstændig risikofaktor for hjerte-kar-sygdom hos kvinder,” siger Charlotte Näslund Koch.

Kønsspecifikke fund

Et af de markante fund i studiet er, at kvinder med psoriasis sammenlignet med kvinder uden diagnose har øget forekomst af de såkaldt ikke-traditionelle risikofaktorer, lav uddannelse, øget psykosocialt stress og kronisk inflammation.

“Udover de traditionelle risikofaktorer i forhold til hjerte-kar-sygdom som for eksempel hypertension, rygning, overvægt og type 2-diabetes, er det derfor vigtigt, at lægen også inddrager den sociale kontekst og det mentale helbred i sin vurdering, når patienten er en kvinde med psoriasis,” siger Charlotte Näslund Koch.

Et andet bemærkelsesværdigt fund i studiet er som nævnt, at kvinderne med en psoriasisdiagnose ikke har forøget risiko for blodprop i hjertet.

”I vores studie genfinder vi den øgede risiko for alle hjerte-kar-sygdomme, og når vi dykker ned i, hvilke diagnoser der driver associationen, finder vi, at det er hjertesvigt og iskæmisk apopleksi. Til gengæld genfandt vi ikke en øget risiko for blodprop i hjertet, som man har set i andre studier hvor man har kigget på patienter med psoriasis som samlet gruppe,” siger Charlotte Näslund Koch.

Blandt mulige forklaringer på det fund kan ifølge Charlotte Näslund Koch være, at kvinder bliver ældre end mænd. Dermed følger også en forhøjet risiko for hjertesvigt og apopleksi.

”En anden forklaring kan være, at kvinder oftere får åreforkalkninger og blodpropper i de små kar, og ikke som mændene i de klassiske store koronarkar,” siger hun.

Et wakeupcall

Hjerte-kar-sygdom er den hyppigste dødsårsag for kvinder. Alligevel er kvinder med hjerte-kar-sygdom generelt underdiagnosticerede og underbehandlede samt underrepræsenterede i studier.

”Både almenbefolkningen og sundhedspersonale er opdraget til at vurdere sygdom ud fra mænds symptomer,” siger Charlotte Näslund Koch. Som forsker i psoriasis og følgesygdomme har studiets resultater også været et wake-up call for hende.

”Fremover vil jeg altid inddrage kønsperspektivet i min forskning, for man får ingen viden om kvinder ved at undersøge mænd eller blot patienter med psoriasis som en enhed. Vores resultater peger på, at kønsforskelle kan have en betydning for risiko og udtryk af sygdom. Der er et behov for meget mere viden, som inddrager kønsforskelle, og det kan på sigt også betyde, at der skal udarbejdes kønsspecifikke kliniske retningslinjer for psoriasispatienternes risiko for udvikling af hjerte-kar-sygdom - men det er alt for tidligt at tale om det aspekt.”

Kvinder, psoriasis og hjerte-kar-sygdom

Det nye danske studie bygger på data fra 66.420 kvinder fra de store danske befolkningsundersøgelser Herlev-Østerbro og Østerbroundersøgelserne, hvor 374 (0,56 procent) kvinder havde psoriasis som hospitalsdiagnose

Studiet viser forhøjet forekomst af:

Traditionelle risikofaktorer for hjerte-kar-sygdomme med en odds ratio på 1.31 for dyslipidæmi, 1.48 for hypertriglyceridæmi, 1.24 for hypertension, 2.28 for rygning, 1.73 for overvægt, 2.45 for type 2-diabetes og 1.87 for lav fysisk aktivitet

Ikke-traditionelle risikofaktorer med en odds ratio på 1.44 for lav uddannelse, 1.43 for højt psykosocialt stress og 1.71 for kronisk inflammation

Desuden var der højere forekomst af hjertesvigt og iskæmisk apopleksi hos kvinderne med psoriasis, men i modsætning til andre studier foretaget på kvinder og mænd samlet, ingen forøget risiko AMI

Justeret for alle ovennævnte risikofaktorer indikerede studiet, at psoriasis er en selvstændig risikofaktor for hjerte-kar-sygdom hos kvinder.

Behandling af psoriasis i almen praksis

  • Behandling, instruktion og uddannelse af patienten
  • Kontrol efter fire uger
  • Behandlingsjustering
  • Årlig kontrol med henblik på opsporing af eventuelle følgesygdomme
  • Ses der ikke effekt efter 28 dage med relevant evidensbaseret topikal behandling, er det ifølge de kliniske retningslinjer god praksis enten at skifte til anden relevant evidensbaseret, topikal behandling eller henvise patienten til dermatologisk speciallæge 

National Klinisk Retningslinje for behandling af psoriasis

 

Artiklen har været bragt i Medicinske Tidsskrifters managasin til almen praksis i december 2022