Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ældre skizofrene svigtes når de bliver fysisk syge

Maria Brink

Ældre med skizofreni fanges ikke af systemet, når de bliver fysisk syge. Og når de fanges, får de ikke den rette behandling.

Det fremgår af et registerstudie, som overlæge Maria Brink på Ældrepsykiatrisk afsnit i Odense, har gennemført blandt ældre med skizofreni som led i hendes ph.d.-afhandling.

”Vores resultater klargør, at når vi taler skizofreni, så har vi her en patientgruppe, der gennem hele livet bliver underdiagnosticeret og underbehandlet for deres fysiske sygdomme og har en udtalt overdødelighed pga. fysisk sygdom,” siger hun.

Hun peger på, at der således her er et område, hvor der er grund til for politikere og sundhedsprofessionelle at se på, hvordan vi kan indrette sundhedssystemet bedre, så disse patienter kan få den rette diagnosticering og behandling.

Behovet stiger kun

Baggrunden for Maria Brinks afhandling er, at viden om denne patientgruppe er begrænset. Og da det snart er mere end en fjerdedel af danskerne med skizofreni, som vil være over 55 år gamle, er det klart, at behovet for større viden stiger, så støtte og behandling kan tilrettelægges bedre, end tilfældet er i dag, som hun siger.

I afhandlingen, der har titlen ’Skizofreni på ’livstid’’ ser hun på somatisk komorbiditet over livsforløbet og for 70-årige med skizofreni, samt den psykiske og fysiske livskvalitet blandt de +55-årige. Generelt finder hun ikke den store forskel mellem 70-årige med skizofreni og befolkningen generelt ift. forekomsten af fysisk sygdom. Når det gælder medicinforbrug er det imidlertid meget lavere. Tydeligst i forhold til hjertemedicin, hvor forbruget næsten kun er halvt så stort blandt de ældre med skizofreni.

Når det gælder indlæggelser pga. somatisk sygdom er der, ifølge studiet, ingen forskelle, hvorimod der er store uligheder i forhold til ambulant behandling. Her er det tydeligt, at de ældre med skizofreni ikke undergår de samme forløb som andre.

Utilstrækkelig diagnosticering

Studiet fra Odense ser også på, hvor mange af de skizofrene, som dør af somatisk sygdom, der har været syge inden. Her viser det sig, at det er under halvdelen, der har fået en forudgående diagnose med sygdommen. F.eks. bliver mange cancersygdomme først opdaget efter dødens indtræden.

”Selvom ældre mennesker med skizofreni synes at have samme grad af somatisk sygdom som baggrundsbefolkningen, er overdødelighed af naturlige årsager altså vedvarende til stede over hele livsforløbet. Og det indikerer klart en utilstrækkelig diagnosticering og behandling af fysisk sygdom hos denne gruppe mennesker. På samme måde indikerer den reducerede brug af ambulante ydelser, sammenholdt med den relativt ens sygdomsforekomst, en voldsom underbehandling,” siger Maria Brink.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift