Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Forsøg viser vejen til en bæltefri psykiatri

Bæltefri afdelinger i psykiatrien er vanskelige at opnå, men det kan lade sig gøre. I satspuljeprojektet ’Forsøg med bæltefri/tvangsfrie afdelinger i psykiatrien’ er det via en målrettet indsats flere steder lykkedes helt at undgå bæltefikseringer. Og andre steder har man haft held til at bringe antallet markant ned.

Det viser en evaluering, som Sundhedsstyrelsen har fået udarbejdet i kølvandet på projektet, der omfattede seks psykiatriske døgnafsnit rundt om i landet og kørte i perioden oktober 2014 til december 2017.

I fire ud af de seks afdelinger er der efter projektet væsentligt færre bæltefikseringer, og to afdelinger er lykkedes med at blive helt eller næsten helt bæltefri. Samtidig er brugen af andre former for tvang – f.eks. akut beroligende medicin, fastholdelser, remme og tvangstilbageholdelser – ikke steget hos de deltagende projekter. Samtidig har der været færre bæltefikseringer på naboafsnit, som ikke var direkte involveret i projektet. Det tyder på, at et fokus på at nedbringe anvendelsen af bæltefiksering rækker ud over de seks projektafsnit, men også på, at bæltefikseringerne ikke blot er blevet flyttet fra de deltagende projektafsnit til andre afsnit.

Organisatoriske tiltag virker bedst

De seks deltagende projektafsnit fremhæver mange forskellige konkrete forebyggelsesredskaber. Når det kommer til valget af konkrete redskaber til at arbejde med forebyggelse, har projekterne således fundet forskellige veje til at nedbringe anvendelsen af bæltefiksering. Det tyder på, at de organisatoriske tiltag (kulturændring, flere ressourcer og kompetenceudvikling) er mere afgørende for at kunne nedbringe anvendelsen af bæltefiksering, end hvilke konkrete redskaber, man arbejder med.

Resultaterne peger på, at arbejdet for at nedbringe anvendelsen af bæltefiksering ikke fører til lavere medarbejdertilfredshed, øget sygefravær eller et øget omfang af vold og trusler mod personalet. Derimod er patienternes samlede tilfredshed med deres indlæggelse steget fra baseline til 2016 på tværs af de seks projektafsnit.

Erfaringerne fra satspuljeprojektet ’Forsøg med bæltefri/tvangsfrie afdelinger i psykiatrien’ er et vigtigt skridt i retning af at nå målsætningen om at halvere brugen af bæltefikseringer i psykiatrien inden 2020, som Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse indgik en aftale med Danske Regioner om i 2014. Målsætningen om at bringe brugen af tvang ned er helt central for, at psykiatriske patienter får en behandling af høj kvalitet, og tvang skal altid bruges så skånsomt som muligt for at tage hensyn til patienten, lyder det fra Sundhedsstyrelsen.

Det er DEFACTUM og COWI, der har foretaget evalueringen for Sundhedsstyrelsen.

Specialist advarer mod overforbrug af depotsteroid til allergisk rhinitis

I højsæsonen for pollen-udløst allergisk rhinitis stiger forbruget af depotsteroid betragteligt i Danmark - og endda mere end i andre lande. Årsagen skal ifølge Charlotte Ulrik, speciallæge i lungemedicin, findes i, at patienternes allergi-symptomer for ofte bliver behandlet med systemisk kortikosteroid.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter