Stem på en psykiater. For første gang i lægernes historie


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Hurtig udredning rummer flere store gevinster

At hurtig psykiatrisk udredning betaler sig på flere måder, står klart efter et forsøg i Odense Kommune.

Siden 2015 har praktiserende læger her haft mulighed for at få en hurtig psykiatrisk vurdering af patienter med let til moderat stress, angst eller depression. Det har både lægerne og patienterne oplevet som en stor fordel, foruden at patienterne i perioden har haft et lavere forbrug af ydelser i den regionale psykiatri og hos praktiserende psykologer. Noget, som løber op i en samfundsøkonomisk besparelse på 1.150 kr. pr. patient.

Ordningen med den hurtige udredning havde som primært mål at give de praktiserende læger konkrete råd og vejledning, så de får bedre forudsætninger for at kunne håndtere de nævnte patienters sygdomsforløb, at give patienterne et hurtigere og mere sammenhængende forløb med udredning, hvor der er fokus på at forebygge forværring af deres symptomer samt at medvirke til, at patienterne er sygemeldte i kortere tid og i højere grad fastholdes i arbejde og uddannelse frem for at komme på overførselsindkomst.

Evaluering viser stor relevans

Forsøgsordningen er et samarbejde mellem Region Syddanmark, Odense Lægelaug og de praktiserende psykiatere i Odense, og er netop evalueret af VIVE. Evalueringen viser, at ordningen:

1) giver de praktiserende læger hurtig adgang til relevant viden og vejledning, der opleves som en god hjælp til bedre at kunne håndtere de henviste patienters behandlingsforløb, 2) at ordningen generelt fremstår for patienterne som et relevant, hurtigt og sammenhængende tilbud, der opleves som en hjælp i deres videre forløb og 3) at den mindsker de henviste patienters forbrug af ydelser i den regionale psykiatri og hos privatpraktiserende psykologer i så stor grad, at der samlet set realiseres en signifikant samfundsøkonomisk gevinst på ca. 1.150 kr. pr. henvist patient det i første år efter henvisning.

Med dette afsæt anbefaler VIVE, at ’hurtig udredning’ videreføres, og at Region Syddanmark holder fast i ønsket om at udbrede ordningen på regionalt niveau.

Forhold man skal være opmærksom på

Evalueringen oplister en række opmærksomhedspunkter, i forhold til, hvordan de gode elementer i ’hurtig udredning’ kan bevares eller styrkes. Således er det vigtigt, at både psykiatere og praktiserende læger også fremadrettet er velinformerede om ordningens formål, målgrupper og henvisningskriterier. Ligeledes er det vigtigt, at de grundigt informerer patienterne om, at disse ikke henvises til et behandlingsforløb, men til én samtale. Det kan også med fordel præciseres, at henvisning til psykiater efter princippet om ’hurtig udredning’ også bør gælde, når egen læge mistænker mulig personlighedsforstyrrelse, så længe formålet snævert er at få en second opinion på, om og hvordan praksislægen kan gå videre med sin mistanke. Og så bør der være en klarere fælles forståelse af, hvordan inklusionskriteriet omkring nyopstået sygdom skal tolkes. Her bør læger og psykiatere gå i dialog om, hvordan praksislæger f.eks. kan blive bedre til at beskrive, hvorfor de henviser patienter med en længere forudgående sygdomshistorik, så man undgår, at psykiateren afviser dem.

For at kunne håndtere de forventede 3.000 årlige forløb er det Region Syddanmarks plan at etablere et elektronisk bookingsystem, som er nemt og brugbart for alle.

10 highlights fra den corona-aflyste amerikanske dermatologiske kongres

Atopisk eksem hos børn og voksne, kuldeallergi og stafylokok aureus hører fortsat til blandt de kliniske udfordringer i de dermatologiske klinikker fremgår det af blandt andet abstracts fra den COVID-19-aflyste kongres, American Academy og Allergy, Astma og Immunology 2020 (AAAAI).

Sammenhæng mellem hudsygdom og IBD

Der ser ud til at være en forbindelse mellem hudlidelsen hidradenitis suppurativa (HS) og de inflammatoriske tarmsygdomme (IBD) Crohns og colitis.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter