Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   


“Vi har her at gøre med patienter, hvor vi som klinikere står med ryggen mod muren. De er meget dårlige, og vi vil ikke have, at de dør fra os på grund af selvmord. Derfor er man nødt til at gøre noget. Og det argument gjorde retteligt også indtryk på Medicinrådet," siger Poul Videbech. Foto: Region Hovedstadens Psykiatri

Lægemiddel til selvmordstruede på vej mod godkendelse

Patienter, der er i akut fare for at begå selvmord på grund af depression, ser nu ud til at få en ekstra behandlingsmulighed.

Det er midlet Spravato (esketamin), hvor Medicinrådet netop har godkendt vurderingen af lægemidlets værdi. Spørgsmålet om den endelige anbefaling vil rådet tage stilling til på sit møde i januar.

I Danmark vurderes den aktuelle patientpopulation til at være få hundrede mennesker. Det er mennesker, som har behov for akut behandling med hurtigindsættende virkning på depressive symptomer, fordi de udviser alvorlig selvmordsadfærd. Ud over deres normale behandling med antidepressiva bliver de i dag tilbudt elektrochok (ECT), der som regel hurtigt vil hjælpe på tilstanden. Dog er der nogle, hvor denne behandling ikke kommer på tale, for eksempel hvis man på forhånd skønner, at den ikke vil hjælpe. Og det er her esketamin vil kunne komme i betragtning i særlige tilfælde.

Den positive vurdering af Spravato er foretaget af Medicinrådets fagudvalg vedr. voksne patienter med depression, der er indlagt på grund af selvmordsfare, hvor professor, dr. med. Poul Videbech fra Psykiatrisk center Glostrup er formand:

“De betænkeligheder, vi tidligere har udtalt vedrørende esketamin, har vi ikke i samme grad i forhold til denne lille, veldefinerede patientgruppe. For her vil behandlingen typisk vil være kortvarig og foregå under indlæggelse på en psykiatrisk enhed og dermed under kontrollerede forhold,” siger han.

Betænkelighederne går blandt andet på bivirkningerne ved lægemidlet, som kaldes betydende. De består særligt i dissociation (en bevidsthedstilstand, der forandrer oplevelsen af både omverdenen og sig selv) og blodtrykstigning.

Medicinrådet har to gange tidligere haft lægemidlet Spravato til behandling, hvor tomlen begge gange er blevet vendt ned. I begge tilfælde gik ansøgningerne fra producenten på at få midlet godkendt til den gruppe patienter, der kategoriseres som svært behandlelige (TRD), og som er i ambulant behandling. Begge gange blev midlet afvist med den begrundelse, at dets påviste effekt er meget beskeden, og at langtidseffekt og bivirkninger er for dårligt belyst. Desuden passede den population, som indgik i undersøgelserne, dårligt til danske såkaldt behandlingsrefraktære patienter.

Målgruppen for brugen af Spravato i det aktuelle tilfælde er voksne med en moderat til svær depressionsepisode indlagt på grund af selvmordsfare. Og på baggrund af den dokumentation, som producenten har leveret som argument for en godkendelse, fastholder Poul Videbech, at det stadig er usikkert, hvorvidt esketamin har en akut anti-suicidal effekt, som man håbede, ligesom man stadig ikke ved ret meget om langtidseffekter og misbrugsrisiko. At man alligevel har valgt at sige ja til brug af midlet i disse akutte tilfælde, forklarer han således:

“Vi har her at gøre med patienter, hvor vi som klinikere står med ryggen mod muren. De er meget dårlige, og vi vil ikke have, at de dør fra os på grund af selvmord. Derfor er man nødt til at gøre noget. Og det argument gjorde retteligt også indtryk på Medicinrådet.” 

Medicinrådets konklusion i sin vurdering af Spravato til akut brug lyder, at “esketamin som korttidsbehandling samtidig med oral antidepressiv behandling til patienter med akut øget selvmordsrisiko har en merværdi af ukendt størrelse, som formentlig er lille, sammenlignet med oral antidepressiv behandling alene. Denne vurdering er baseret på esketamins effekt på reduktion i depressive symptomer i en relevant patientpopulation.”

Rådet noterer sig desuden, at der ikke findes sammenlignelige data, som kan bruges til en sammenligning mellem esketamin og ECT. Derfor kan værdien af esketamin ikke kategoriseres i sammenligningen med ECT.