Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   


“Der er ingen tvivl om, at vi kan lære af hinanden, i forhold til hvordan de to områder - kræft og psykiatri - udvikler sig," siger Jesper Fisker.

Nyt samarbejde til gavn for patienter med både kræft og en psykiatrisk lidelse

For at komme noget af den store overdødelighed blandt psykisk syge til livs, har Kræftens Bekæmpelse og psykiatriens organisationer indledt et samarbejde, som skal føre til særlige indsatser for patienter med samtidig kræft og psykisk lidelse.

“Det er tydeligt, at mennesker med en psykisk lidelse, som samtidig har kræft, er dårligere stillet end de fleste andre patienter. Derfor har vi valgt at sætte os sammen for at tale om, hvordan vi kan udvikle området til gavn for denne patientgruppe. For det er jo helt urimeligt, at man dør tidligere af kræft end alle andre, fordi man har en psykiatrisk diagnose,” siger Jesper Fisker, administrerende direktør i Kræftens Bekæmpelse.

Som forklaring peger han på, at diagnosticeringen af de psykisk syge patienter formentlig sker senere, ligesom de måske har en ringere compliance. Desuden kan der være en tendens til, at behandlersystemet ser lidt anderledes på denne gruppe patienter, fordi der er så meget, man skal tage sig af, før man kommer til det somatiske.

Disse og andre forklaringer er noget af det, som Kræftens Bekæmpelse sammen med de psykiatriske organisationer nu vil forsøge at identificere. De psykiatriske organisationer er blandt andre Dansk Psykiatrisk Selskab, Psykiatrifonden, Bedre Psykiatri og SIND - Landsforeningen for Psykisk Sundhed. Sammen afholdt de 28. november et indledende møde under overskriften: Bedre veje til forebyggelse, udredning og behandling af kræft hos mennesker med svær psykisk sygdom.

Noget andet samarbejdet skal føre til er en mere systematisk erfaringsudveksling.

“Der er ingen tvivl om, at vi kan lære af hinanden, i forhold til hvordan de to områder - kræft og psykiatri - udvikler sig. På kræftområdet kan vi for eksempel lære af psykiatriens meget personificerede og nærmest håndholdte måde, man tager sig af patienterne på, og som har vist sig god, ikke mindst for dem med de færreste ressourcer. Og på psykiatriområdet kan de for eksempel lade sig inspirere af vores nationale planer, pakkeforløb og forskningsprogrammer,” påpeger Jesper Fisker.

Hvordan samarbejdet mere konkret skal udvikle sig, skal en gruppe nedsat til formålet nu se på.

Allerede nu er det dog besluttet, at man i fællesskab vil forsøge at få denne patientgruppes særlige udfordringer højere op på den politiske dagsorden - i første omgang via en konference på Christiansborg til foråret.

Desuden vil gruppen forsøge at identificere konkrete forskningsprojekter, som kan dykke ned i de faktiske forskelle og grundene til dem, så man kan få zoomet ind på fokusområder.

Jesper Fisker håber, at det altsammen vil føre til, at man i Danmark bliver dygtigere til både at diagnosticere og behandle de sårbare psykiatriske patienter, som samtidig har kræft. Og fordi problematikken for denne patientgruppe med den store overdødelighed ikke blot handler om kræft, men også om alle mulige andre somatiske sygdomme, vil man i det nye samarbejde overveje at invitere andre sygdomsgrupper med, siger han.

Og ud over organisationernes fokus på patienterne med samtidig kræft og psykisk sygdom, peger Jesper Fisker på, at der også i behandlersystemet er behov for at gøre noget til gavn for denne patientgruppe. Det gælder hospitalerne, men måske især de praktiserende læger, som er dem, der har den første kontakt med patienterne.

“Der er ingen tvivl om, at der er behov for at gøre noget også her. For vi er alle nødt til at anerkende, at det her er en helt speciel gruppe af patienter, som man ikke bare kan behandle som alle andre patienter,” understreger direktøren.

Dokumenteret sammenhæng

Uligheder i behandling af patienter med både kræft og psykisk sygdom er dokumenteret i flere studier og analyser de senere år. Således ses det blandt andet, at:

  • Personer med psykisk sygdom har 37 pct. øget risiko for somatisk sygdom sammenlignet med personer uden psykisk lidelse.
  • Patienter med psykisk sygdom er i forøget risiko for at dø inden for et år efter deres første somatiske hospitalskontakt sammenlignet med patienter med tilsvarende somatiske sygdom uden psykisk lidelse.
  • Kvinder med brystkræft og skizofreni eller relaterede lidelser har en lavere sandsynlighed for at blive tilbudt behandling i henhold til kliniske retningslinjer.
  • Patienter med skizofreni har lavere sandsynlighed for at være blevet diagnosticeret med kræft forud for død som følge af kræftsygdomme sammenlignet med patienter uden skizofreni.
  • Patienter med svære psykisk lidelser får stillet kræftdiagnosen i senere kræftstadier i forbindelse med tyktarmskræft og brystkræft.
  • Der er sammenhæng mellem psykisk sygdom og lavere behandlingskvalitet som eksempelvis forsinket diagnostik og underdiagnostik for forskellige fysiske sygdomme.
  • Patienter med psykisk sygdom diagnosticeres sjældnere gennem kræftpakkeforløb via egen læge, men oftere i forbindelse med indlæggelse af andre årsager.
  • Der er uligheder i screeningopmærksomheden for personer med svær psykisk lidelse, herunder screening for coloncancer og livmoderhalskræft.

Kilde: Sundhedsstyrelsens faglige oplæg til en 10-års plan for psykiatrien og Behandlingsrådets rapport 2022 vedr. ulighed i somatisk behandling af patienter med psykiske lidelser