Skip to main content


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Tal for udredningsgaranti siger intet

Psykiatriens bestræbelser på at overholde behandlingsgarantier giver misvisende tal og fjerner fokus fra mere alvorlige og reelle problemer, mener formanden for Dansk Psykiatrisk Selskab.

Nye tal viser, at udredningsgarantien i psykiatrien overholdes i 7 af 10 tilfælde. Det er på niveau med tidligere. Men det er ikke tal, der får nogen i Dansk Psykiatrisk Selskab, DPS, til at gå bagover i begejstring.

”Tallene siger ikke ret meget. Og jeg synes i det hele taget ikke, der er så meget positivt at sige om udredningsretten,” siger Torsten Bjørn Jacobsen, formand for DPS.

Sådan som han hører det på vandrørene rundt i landet, udfoldes der store anstrengelser for at leve op til garantierne. Og han kalder det ærgerligt, hvis praksis indrettes efter at benchmarke sig godt, og ikke så meget efter patienternes behov.

Baggrunden for de nye tal er politikernes bestræbelser på at ligestille psykisk sygdom med somatisk sygdom. I 2013 indførtes garantier på 30 dages behandlingsret og 60 dages udredningsret i psykiatrien. Fra den 1. september 2015 blev de 60 dage strammet til et krav om, at også udredningen skal ske inden for 30 dage. På intet tidspunkt er der fulgt ressourcer med.

Torsten Bjørn JacobsenVi har et kæmpe problem med ulighed i det psykiatriske system. Og den bliver ikke mindre med denne supermarkedsagtige tilgang til hurtig udredning. Desuden er det ofte også sådan, at folk har gået med en angst i 10 år, og hvor spørgsmålet om udredning inden for 30 eller 60 dage næppe er det mest afgørende

Torsten Bjørn Jacobsen

”Det er fint, at man på papiret ligestiller psykiatriske og somatiske patienter. Man skal bare gøre sig klart, at udredningsgarantien er et meget lille skridt på vejen og er finansieret af ressourcer, der er taget andre steder fra. Det har en masse afledte effekter, som det er svært at gennemskue, men som vi frygter er meget negative for de mest alvorligt syge,” siger Torsten Bjørn Jacobsen.

I sin vurdering af de nye tal skal man også tage med i betragtning, påpeger han, at udredningsgarantien kun dækker et lille udsnit af psykiatrien forstået på den måde, at den kun omfatter de mennesker, som selv opsøger psykiatrien, og dermed ikke de mange, der ikke selv opsøger behandling.

”Vi har et kæmpe problem med ulighed i det psykiatriske system. Og den bliver ikke mindre med denne supermarkedsagtige tilgang til hurtig udredning. Desuden er det ofte også sådan, at folk har gået med en angst i 10 år, og hvor spørgsmålet om udredning inden for 30 eller 60 dage næppe er det mest afgørende,” siger han.

Behov for et andet fokus

I stedet for at gå op i de 30 dage, bør politikerne efter Torsten Bjørn Jacobsens mening rette deres opmærksomhed et andet sted hen:

”Det er på tide, at nogen kerer sig om, at vi har 4.000 retspsykiatriske patienter, og at antallet af tvangsindlæggelser fra 2007 til 2015 er steget med 60 procent. Det kan godt være, at det er udtryk for noget godt i form af øget omsorg osv. Men det er også et udtryk for, at politikernes fokus på at få minimeret tvangsindlæggelser, overdrevent har været på et meget lille hjørne af tvangen, nemlig bæltefikseringerne. Så snævert et fokus kommer man ingen vegne med, når man ikke gør noget for at minimere antallet af tvangsindlæggelser,” siger Torsten Bjørn Jacobsen og ser altså gerne meget mere politisk fokus på det.

Hurtig udredning i psykiatrien

I fjerde kvartal 2015 blev 7 ud af 10 patienter i børne- og ungdomspsykiatrien og 8 ud af 10 voksne udredt inden for fristen på 30 dage, viser nye tal.

I børne- og ungdomspsykiatrien blev 69 procent udredt til tiden i 4. kvartal 2015. Det svarer til tallene for tredje kvartal.

I voksenpsykiatrien blev 79 procent udredt til tiden, hvilket ligger under de 85 procent, der blev udredt i 3. kvartal.

Udredningsretten i psykiatrien var tidligere 60 dage, men blev fra september 2015 sat ned til 30 dage. 4. kvartal er det første hele kvartal med den halvt så lange udredningsret.

Tallene viser, at psykiatrien er godt med, når det handler om hurtig udredning, skriver Regionerne på deres egen hjemmeside og forklarer, at når en anelse færre børn og unge udredes til tiden sammenlignet med voksne, hænger det sammen med, at udredning af børn typisk er mere omfattende, fordi der ofte stilles krav til deltagelse af familie, skole og kommune. Tallene viser, at der er et godt udgangspunkt for regionernes videre arbejde med at sikre, at alle psykiatriske patienter bliver udredt inden for tidsfristen, hedder det også.

 

Ny udredningsgaranti …

Sundhedsministeren skærper udrednings- og behandlingsgarantien på især 2 områder. Lovforslaget fremsættes i Folketinget her i foråret og ventes at træde i kraft 1. oktober:

► Hvis ikke offentlige hospitaler kan udrede patienten inden 30 dage, vil patienten have ret til at blive udredt på et privathospital betalt af det offentlige.

► Den nuværende differentierede behandlingsgaranti skrottes, så hospitalerne og lægerne ikke længere skal differentiere mellem alvorlige og mindre alvorlige lidelser, hvor behandlingen skal sættes i gang inden henholdsvis 30 og 60 dage. Fremover vil alle patienter - uanset lidelse - have ret til at blive behandlet inden 30 dage på et privathospital, hvis ikke det offentlige kan. Dermed kommer behandlingsgarantien til at ligne den oprindelige garanti indført af Anders Fogh Rasmussen-regeringen i 2002.

… og ny model til monitorering

Problemet med tallene vedr. overholdelse af udredningsgarantien – både i psykiatrien og somatikken – er, at de ikke kan forklare, hvorfor garantien i enkelte tilfælde ikke overholdes.

Derfor arbejder Regionerne i samarbejde med Sundhedsministeriet på en ny monitoreringsmodel, der skal være mere retvisende og kunne registrere årsagen til, at en patient ikke bliver udredt inden for de 30 dage, som garantien foreskriver.

Den nye monitoreringsmodel vil være klar til oktober, når den nye udrednings- og behandlingsgaranti træder i kraft.

I december evaluerede Regionerne og Sundhedsministeriet monitoreringsretten og skriver heri:

”Det er vigtigt at være opmærksom på, at hvor monitoreringen kan give svar på udredningsforløbenes varighed, kan det ikke ud fra monitoreringen konkluderes, i hvor høj grad regionerne lever op til lovgivningen, idet der kan være lovlige grunde til, at udredningen ikke er foretaget inden for 30 dage. Det kan f.eks. være, fordi det ikke var fagligt muligt, eller fordi patienten har brugt sit frie sygehusvalg til at blive udredt på et bestemt sygehus. Estimater fra regionerne tyder endvidere på, at 15-20 procent (tal fra 1. kvt. 2015) af patienterne ikke får et tilbud om hurtig udredning, fordi der er kapacitetsmangel.”

En vigtig pointe ift. den nuværende monitorering er også, ifølge evalueringen, at udredningstallene dækker en mindre gruppe af de patienter, der dagligt ses på sygehusene. Af evalueringen fremgår det:

”Patienter, som er omfattet af udredningsretten, skal naturligvis ses som en del af det samlede antal patienter, som regionerne har kontakt med. Mange udredes og behandles akut, og en stor del henvises direkte til behandling, fordi de allerede er udredt hos egen læge. En del er henvist med mistanke om livstruende sygdom og udredes hurtigere i kræft- eller hjertepakker, mens udredningsretten gør sig gældende for patienter, der skal udredes i et planlagt forløb.”