Psykiatriens penge går til alt muligt andet


  Ny viden om psykiatri fra Medicinsk Tidsskrift   

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Det går den helt forkerte vej med brug af tvang

I 2014 satte sundhedsministeriet og regionerne sig et mål om at brugen af alle former for tvang i psykiatrien skulle være reduceret væsentligt i 2020. Det er langt fra sket, viser den nye rapport fra Sundhedsstyrelsen.

Rapporten udkom midt i november og viser, at der er sket en stigning i antallet af voksne, der tvangsindlægges, tvangstilbageholdes og tvangsbehandles, ligesom der er en øget anvendelse af både akut beroligende medicin og fastholdelser. Eneste tvangsforanstaltning, der ikke er steget i antal, er bæltefikseringer.

”Det er en meget bekymrende udvikling. Det tyder på, at der er store udfordringer med kvaliteten af den behandling, som vi giver mennesker med psykiske lidelser. Vi skal sørge for, at de får en behandling af høj kvalitet både før, under og efter indlæggelse,” siger vicedirektør i Sundhedsstyrelsen Helene Probst i en kommentar til rapporten.

Denne monitoreringsrapport er den næstsidste i den nuværende partnerskabsperiode mellem Sundhedsministeriet og Danske Regioner, som udløber med udgangen af 2020. Og som det hedder heri, kan man konstatere, at der efter udløb af partnerskabsaftalen vil være behov for et fortsat stort fokus på at nedbringe anvendelsen af tvang. Allerede nu har Sundhedsstyrelsen derfor bedt alle fem regioner om at redegøre for udviklingen samt for, hvilke indsatser og ledelsesmæssige tiltag regionerne vil sætte i værk for at sikre en nedbringelse af tvang.

Målsætningen i partnerskabsaftalen gik på en halvering af antallet af patienter, der tvangsfikseres og en samtidig reduktion i den samlede anvendelse af tvang.

”Mange har arbejdet hårdt for at nedbringe brugen af tvang. Men vi er nødt til at erkende, at det slet, slet ikke er tilstrækkeligt. Det er helt nødvendigt, at alle fortsætter med at have fokus på at nedbringe anvendelsen af tvang på alle niveauer. Det indebærer, at alle bør sætte et meget stort ledelsesmæssigt fokus på området, og på alle niveauer bør vi indgå i en åben dialog om, hvordan vi lykkes,” siger Helene Probst. 

Alle tal stiger

I tal viser den nyeste opgørelse af brugen af tvang, at antallet af voksne, der tvangsindlægges, nationalt er højere end ved baseline (2011-2013). Største stigning er sket i Region Midtjylland, mens Region Hovedstaden som den eneste har haft et lille fald på ni over årene. Sammenligner man de to seneste år er der dog atter sket en stigning også i hovedstaden.

Ved baseline var antallet af tvangsindlæggelser på 2.872, hvilket i den seneste opgørelse er steget til 3.278. På samme måde er antallet af tvangstilbageholdelser steget fra 2.345 til 2.416.

Ser man på hvor mange, der har fået akut beroligende medicin er der i 2019/20 sammenlignet med baseline (2011-2013) sket en stigning på 295 personer, lige som der blev givet akut beroligende medicin 2.289 flere gange. Antal fastholdelser er steget med 182 personer og 1.055 flere gange. Alle tal, som ifølge rapporten ses som udtryk for ”en meget bekymrende udvikling”.

Den eneste positive udvikling ses i antal bæltefikseringer. Her viser tallene, at alle regioner i perioden har bragt anvendelsen af bæltefikseringer ned siden baseline. Der har således været et fald i både antal personer, der bæltefikseres, det totale antal bæltefikseringer samt antal bæltefikseringer over 48 timer. Således er der i alt 734 færre personer der blev bæltefikseret i 2019/20 sammenlignet med baseline.

Regionale forskelle

Udviklingen i den samlede brug af tvang i de fem regioner varierer hen over perioden. I Region Hovedstaden er det samlede antal voksne berørt af en eller flere former for tvang

stort set uændret siden baseline med en stigning siden 2018/2019. I Region Midtjylland er det samlede antal voksne berørt af tvang steget siden baseline og siden 2018/2019. I

Region Nordjylland er den samlede anvendelse af tvang over for voksne fortsat over niveauet for baseline, og den samlede anvendelse af tvang er stort set uændret siden 2018/2019. I Region Sjælland er antallet af voksne berørt af tvang fortsat markant over niveauet for baseline, mens antallet af voksne berørt af tvang er stort set uændret siden 2018/2019. Der er i Region Syddanmark sket en stigning siden baseline i det samlede antal voksne berørt af tvang, mens antallet er stort set uændret siden 2018/2019.

Nyt fokus og nye indsatser

For at understøtte en behandling af høj kvalitet i psykiatrien vil Sundhedsstyrelsen have et forstærket fokus på tværsektorielt samarbejde, og hvordan kommuner og almen praksis kan spille en rolle i at forebygge tvangsindlæggelser. Det er vigtigt, at der også fremadrettet er et nationalt fokus på forebyggelse og nedbringelse af tvang i psykiatrien for at sikre, at færre mennesker udsættes for tvang i Danmark. Efter den nuværende partnerskabsaftales ophør med udgangen af 2020 vil der skulle fastsættes nye målsætninger og udarbejdes en ny monitoreringsmodel. Der vil være et særskilt fokus på dette i den kommende 10-årsplan for mental sundhed og psykiatri, hedder det i Sundhedsstyrelsens rapport. 

For at styrke indsatsen for mindre tvang har Sundhedsstyrelsen netop opdateret vejledningerne om registrering og anvendelse af tvang, så det fremgår mere klart, hvordan og hvornår de enkelte former for tvang bør bruges i psykiatrien, samt hvordan de skal registreres. Vejledningerne trådte i kraft i august 2020. Sundhedsstyrelsen er desuden på vej med anbefalinger til regioner og kommuner om nedbringelse af tvang.

Regionernes erfaringer og indsatser vil desuden fortsat blive drøftet løbende på møder i Sundhedsstyrelsens Task Force for Psykiatriområdet.

Sygeplejersker får styrket uddannelsen i psykiatri

Et stigende pres på psykiatrien får nu Sundhedsstyrelsen til at styrke specialsygeplejerskernes kliniske uddannelsesforløb med et halvt år. Samtidig får børne-/ungdomspsykiatrien en større plads i uddannelsen.

Tirzepatid imponerer mod højt langtidsblodsukker og overvægt

Tirzepatid reducerer i højere grad langtidsblodsukker og giver et større vægttab end insulin glargin hos overvægtige med type 2-diabetes, som er i risiko for hjertekar-komplikationer, viser det store head-to-head studie SURPASS-4.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo