Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Samarbejde om sundhed har ikke haft nogen effekt

Et projekt i Odense om at skabe et velfungerende og forpligtende samarbejde på tværs af sektorgrænser – det vil sige mellem hospital, kommune og praktiserende læger - har ikke haft nogen effekt.

Det viser et notat fra Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd (Vive).

Projektet Integrated Care blev gennemført i perioden 2014-2015 blandt to forskellige patientgrupper, som var tilknyttet udvalgte praksisser i Odense Kommune.

Projektets grundlæggende vision var at skabe et velfungerende og forpligtende samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende læger. De to patientgrupper i projektet var henholdsvis ældre medicinske patienter (DÆMP-patienter) og patienter med stress, angst og depression (SAD-patienter).

VIVE (daværende KORA) gennemførte i maj 2016 en storstilet evaluering af projektet, som dels bestod af en rapport om effekterne for DÆMP-patienter og dels af en rapport om effekterne for SAD-patienterne. Rapporterne indeholdt blandt andet en række resultatmålinger baseret på projektets kvantitative mål.

For de to patientgrupper var det dog ikke muligt at identificere nogen af de ønskede positive effekter. En mulig forklaring kunne være, at opfølgningsperioden var forholdsvis kort –mindre end et år for de fleste patienter. Derfor har Vive lavet en opfølgende evaluering to år efter, at projektet blev sat i gang.

Og overordnet viser denne opfølgning, at det heller ikke på længere sigt kan påvises, at Integrated Care har haft en positiv effekt på hverken:

  • Begge patientgruppers brug af ydelser inden for praksisområdet
  • Begge patientgruppers brug af hospitalsindlæggelser og ambulante besøg
  • Dæmp-patienternes brug af kommunal hjemme- og sygepleje
  • SAD-patienternes brug af offentlige forsørgelsesydelser.

Dog viser analysen også, at nogle af de negative effekter, man fandt blandt DÆMP-patienterne i den oprindelige evaluering, der viste forhøjet forbrug af praktiserende læge og forhøjet anvisning til personlig hjemmepleje, forsvinder efter det første år.

Tilsvarende forsvinder den lavere selvforsørgelsesgrad, som kan måles for SAD-patienterne i det første år efter indsatsens start. Til gengæld kan der stadig to år efter måles en større samlet anvendelse af syge- og arbejdsløshedsdagpenge blandt deltagere i Integrated Care – mens det er mindre sandsynligt, at denne gruppe modtager førtidspension.

Linagliptin lige så sikkert som placebo

Den kardiovaskulære sikkerhedsprofil ved DPP4-hæmmeren Trajenta (linagliptin) er lige så god som placebo og uden behov for dosisjustering ved tilføjelse til standardbehandling.

Nyt kæmpestudie rykker ikke ved overvejelser bag ny vejledning

ADA: I de netop offentliggjorte behandlingsguidelines fra Dansk Endokrinologisk Selskab (DES) og Dansk Selskab for Almen Medicin (DSAM,) tages der ikke højde for et nyere, stort Real World Evidence-studie (RWE-studie).

Unge reagerer anderledes på metformin

ADA: Unge har markant nedsat insulinfølsomhed og reagerer anderledes på behandling med metformin alene eller i kombination med insulin glargin end voksne gør.

Fejl med methotrexat: Regioner og kommuner får løftet pegefinger

Styrelsen for Patientsikkerhed sætter fokus på fejlmedicinering med methotrexat. Der er fortsat problemer med, at patienter bliver indlagt med symptomer på forgiftning eller decideret mister livet som en konsekvens af fejlmedicinering med methotrexat.

Dapagliflozin kan forbedre glykæmisk kontrol ved type 1-diabetes

ADA: Med tilføjelsen af SGLT-2 hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) til intensiv insulinbehandling hos voksne med type 1-diabetes, kan man i et nyt studie påvise reducerede blodsukkerniveauer, vægttab og en reduktion af insulindoserne.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift