Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Praktiserende læger i Region Sjælland får afvist flere henvisninger 

Camilla Høegh-Guldberg Spange

Camilla Høegh-Guldberg Spange

Praktiserende læger i Region Sjælland får oftere og oftere sendt deres henvisninger til hospitalerne retur, viser en ny opgørelse. Formanden for PLO Sjælland, Camilla Høegh-Guldberg Spange, kalder problemet velkendt og pointerer, at der arbejdes hårdt på at gøre noget ved det. 

Opgørelsen kommer fra UlykkesPatientForeningen, som har indhentet tallene fra Region Sjælland: Hvor regionens hospitaler i 2018 afviste 9,4 pct. af de dengang 198.655 henvisninger, var andelen vokset til 10 pct. af de 205.751 henvisninger i 2020. Og i første halvdel af 2021 udgjorde andelen af afviste henvisninger 11,1 pct. af den samlede pulje på 107.038 henvisninger. 

UlykkesPatientForeningens formand Janus Tarp oplever, at der er en generel udfordring med, at henvisninger fra de praktiserende læger og speciallæger går tabt i det regionale sundhedsvæsen. Og han mener, at tallene i Region Sjælland bekræfter tendensen. 

“At hver tiende henvisning bliver afvist, vidner ikke blot om menneskelige fejl, men om et system, der ikke fungerer. Det skal der rettes op på. Ikke for systemets skyld, men for patienternes. For det koster tab af førlighed, forringet helbred og mistet livskvalitet. Ofte uopretteligt. Regionerne har nu opmærksomhed på problemet. Så jeg forventer, vi fremover ser langt færre afvisninger,” siger Janus Tarp.

Camilla Høegh-Guldberg Spange, der er formand for PLO Sjælland, er ikke overrasket over opgørelsen. Hun har været til møder omkring afviste henvisninger i alle de år, hun har været aktiv i PLO. Hun vurderer ud fra tallene, at situationen med afviste henvisninger er velkendt, stationær og måske med let stigende tendens gennem en årrække i Sjælland.

“Der er ikke tale om et nyt problem - det er et velkendt problem, der udspringer af manglende kapacitet i sundhedsvæsen - det gælder både i psykiatrien og flere lægefaglige specialer i somatikken. Af samme grund kalder de praktiserende læger kærligt visitationsenheden for "afvisningsenheden" i stedet for henvisningsenheden. Kælenavnet er meget sigende for den frustration, der har hobet sig op blandt de praktiserende læger i den årelange periode, hvor problemet har stået på. Det tager alt for meget tid for de praktiserende læger at skulle håndtere alle de afvisninger i en forvejen meget travl hverdag,” siger Camilla Høegh-Guldberg Spange. 

Som regional PLO-formand og praktiserende læge i Præstø har hun svært ved at vurdere, om problemet med de afviste henvisninger er størst i Region Sjælland eller toppes af andre regioner. Men hun kan i hvert fald skrive under på, at problemet er stort i hendes region - så stort, at det rammer lægerne på deres arbejdslyst. 

“Én af Region Sjællands helt store udfordringer er, at den har en stor mangel på praktiserende læger. Dertil kommer, at mange af dem er ældre læger, for hvilken det er en stor belastning at skulle tage hånd om de mange afvisninger. Hvis lægerne for en betydelig andel af deres patienter skal sende gentagne, reviderede eller uddybende henvisninger afsted, før det endelig lykkes at få vedkommende igennem nåleøjet til sygehuset, så mister mange praksislæger lysten til at arbejde. De siger, at det er vores liv for kort til,” siger hun. 

Arbejdsgrupper skal finde løsninger

Camilla Høegh-Guldberg Spange fortæller, at PLO Sjælland og Region Sjælland længe har arbejdet på at gøre noget ved det. I et forsøg på at finde løsninger mødtes PLO Sjælland i juni 2020 med alle sygehusledelser. Under mødet blev der nedsat arbejdsgrupper i både udfordrede specialer, men også i specialer med lave afvisningsprocenter for at trække på deres konstruktive erfaringer frem for at ende med at diskutere, hvor vidt henvisningerne er gode eller omfangsrige nok. Planen var at afslutte arbejdet indenfor seks måneder, hvilket dog blev forsinket af corona-pandemien. Men nu er alle arbejdsgrupper genoptaget. Hun forventer, at de alle kan fremlægge konkrete anbefalinger for tiltag og indsatser før jul. 

“Nogle specialer er mere udfordret end andre. På psykiatrikonferencen for nylig blev der fremlagt data, der viste, at der især i børne- og ungepsykiatrien er et ret højt antal afviste henvisninger. Vi taler om, at 20-30 pct. af alle henvisningerne bliver afvist,” siger hun. 

På konferencen blev den store andel afvisninger forklaret med, at psykiatrien mangler ressourcer og således er nødt til i højere grad at håndhæve, at deres målgrupper bliver koncentreret om deres kerneopgave. De afviser med det argument, at patienterne mere oplagt bør henvises til en privatpraktiserende psykiater. Men da også de er en mangelvare med deraf følgende lange ventetider henviser de praktiserende læger i stigende grad direkte til psykiatrien. 

“Fordi der mangler speciallæger ude i speciallægepraksis, føler de praktiserende læger sig nødsaget til at sænke tærsklen i forhold til, hvornår de begynder at sende patienter ind på sygehusene. Men da hospitalerne heller ikke har kapaciteten, prøver de også at vægre sig. Så det er lidt en ond cirkel, Region Sjælland her er havnet i,” siger hun.

Nye tal bekræfter PLO-undersøgelse

Ulrik Hesislev, praktiserende læge i Haslev, tidligere formand for PLO Sjælland og nu medlem af bestyrelsen for det centrale PLO, glæder sig over at se, at regionen nu leverer tal for, hvor mange afviste henvisninger, der er, og hvor stor en andel, de udgør af den samlede pulje. 

“Tallene bekræfter det, der længe har været vores mavefornemmelse, nemlig, at problemet er voksende, og at udviklingen går den forkerte vej,” siger Ulrik Hesislev. Han har selv forgæves forsøgt at få fat i disse tal i hans tidligere job som regional PLO-formand. 

“I mit tidligere job som regional PLO-formand sagde jeg ofte til regionen, at de praktiserende læger oplever afviste henvisninger som et stort problem. Da vi ikke havde konkrete tal på det, bad vi regionen om at levere dem. Men det afslog regionen med henvisning til, at de ikke kunne fremskaffes på grund af problemer med Sundhedsplatformen. Men de problemer er jo så tilsyneladende løst nu,” siger Ulrik Hesislev. Han fortæller, at PLO Sjælland dengang selv valgte at lave en undersøgelse blandt medlemmer om, hvor mange afviste henvisninger, de modtog. Og den undersøgelse viste omtrent samme andel afviste henvisninger, som nu fremgår af Region Sjællands officielle data. 

“Det har tidligere virkelig været svært at få vores region til at anerkende, at der er et problem. Problemet har været ømtåleligt. Men hvis der virkelig er 10 pct. af patienterne, der ikke kommer det rette sted hen, så er der et problem, som vi må arbejde med. For når tallet er så højt, må det være et tegn på, at det nuværende system ikke spiller. Verden hænger jo ikke sådan sammen, at jo flere afviste henvisninger, jo bedre. Det må jo være et kvalitetsmål for alle parter at nedbringe antallet af henviste henvisninger,” siger han. 

"I den periode jeg var formand (2014-2019, red.) oplevede jeg, at regionen afviste, at der skulle være et problem. Og når vi så gik dem på klingen, blev vi mødt med, at vi sendte dårlige henvisninger,” siger han. Den kritik er senest også fremsat af Foreningen af Speciallæger (FAS). 

“Jeg forstår ikke, hvorfor der pludselig skal gå følelser i det, når det, jeg egentlig bare gerne vil sikre mig, er, at det er et problem, vi i fællesskab kommer til at arbejde med. Lad os nu for pokker komme i gang med at kigge på det, så vi kan komme videre,” siger Ulrik Hesislev.  

Det gælder om at sno sig

Ulrik Hesislev understreger, at det er det er de samme specifikke afdelinger, der afviser igen og igen. Afvisningerne kommer f.eks. sjældent fra børneafdelingen.

“Når jeg nu tre gange har fået afvist patienter af en bestemt afdeling, holder jeg jo op med at henvise dertil. Så prøver jeg at finde på noget andet. Jeg snor mig. For jeg har jo stadig brug for, at problemet bliver løst. Så henviser jeg til en anden region eller et andet sygehus, hvor jeg har større succes med at få patienterne igennem,” siger Ulrik Hesislev.  

Psykiatrien er han stort set holdt op med at henvise patienter til.

“Da psykiatrien begyndte at tilbyde angstpakker, blev vi praktiserende læger enormt glade, for vi har godt nok mange patienter med netop det behov. Jeg tror ikke, at regionen helt var klar over i hvor høj grad vi praksislæger ville begynde at bruge angstpakkerne. Stor var vores forundring i hvert fald, da vi fik afvist vores henvisninger til netop den pakke. For var det da ikke lige netop den type patienter, som psykiatrien sagde, at den ville tage imod?” 

“Sygehusene må åbenbart have følt sig løbet over ende og brugt de afviste henvisninger som en form for forsvar. Ikke desto mindre har disse patienter jo stadig et problem, som bør løses. 10 pct. afviste henvisninger er 9 pct. for meget. Afvisningerne forsinker, at patienten enten ikke får behandling eller forsinker deres vej til behandling. Det er dobbeltarbejde - som minimum,” siger Ulrik Hesislev.

Han fortæller, at han for nylig er blevet formand for PLO´s nye udvalg for hospitalssamarbejde, der bl.a. har planer om at gøre noget ved de afviste henvisninger.  

“Vi har etableret dette udvalg i en erkendelse af, at vi er nødt til at åbne en dialog med sygehusene. For i den fremtid, vi kigger ind i, er der brug for, at praksislægerne i højere grad kan tale med kollegerne på sygehusene. Og her vil problemet blive taget op,” siger han.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo