Kristian Lunds blog

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Ozempic bliver førstevalget blandt GLP-1-analoger

Den nye GLP-1-analog Ozempic (semaglutid), som er til ugentlig dosering, bliver 1. valget til mange patienter med type 2-diabetes, dog ikke til patienter med hjertekarproblemer eller diabetisk øjensygdom.

Det er IRF´s samlede vurdering, at Ozempic fremadrettet er førstevalget i GLP-1 klassen til patienter uden kardiovaskulær sygdom og uden diabetisk retinopati i doseringen et mg om ugen. 

I kliniske studier havde Ozempic i højeste dosis (1,0 mg) en klinisk betydende større effekt på glykæmisk kontrol og vægttab end flere andre antidiabetika. Der er derudover gennemført et kardiovaskulært endepunktsstudie, hvor primært patienter med kendt kardiovaskulær sygdom indgik. På et sammensat kardiovaskulært endepunkt (død af hjertekarsygdom, ikke-fatalt myocardieinfarkt og ikke-fatal apopleksi) sås at Ozempic ikke var ringere end placebo. 

For Ozempic er bivirknings- og sikkerhedsprofilen velkendt fra andre GLP-1RA ud over en højere frekvens af diabetisk retinopati-komplikationer, som især ses hos patienter med kendt retinopati. Der er muligvis sammenhæng med det kraftige HbA1c fald. Derudover er der flere gastrointestinale bivirkninger i forhold til de fleste af de lægemidler, der blev sammenlignet med. Man så primært kvalme og opkast i starten af behandlingen og knap 15 procent stoppede med behandlingen.

Størst effekt fås ved en dosis på et mg om ugen, men 0,5 mg kan også anvendes, hvis patienten oplever voldsomme intolerable bivirkninger. 

Ozempic indplaceres på den Nationale Rekommandationsliste som rekommanderet med et mg som vedligeholdelsesdosis, der er den dosis, de fleste patienter ifølge IRF bør behandles med.

Liraglutid bør fortsat foretrækkes til patienter med kardiovaskulær sygdom, da der samlet er bedre dokumentation for gavnlig kardiovaskulær effekt og reduceret mortalitet end ved øvrige GLP-1RA. 

Til patienter uden kardiovaskulær sygdom og uden diabetisk retinopati foretrækkes Ozempic (et mg), fordi effekten på HbA1c samt vægt er bedre end øvrige GLP-1RA. 

Exenatid (2 mg/ugl.) foretrækkes til patienter uden kardiovaskulær sygdom, men med diabetisk retinopati, som ønsker en ugentlig dosering. 

Da behandlingsprisen med GLP-1RA er højere end behandling med perorale antidiabetiske lægemidler bør Ozempic og øvrige GLP-1-RA i udgangspunktet forbeholdes patienter, som ikke når behandlingsmålet ved relevant peroral kombinationsbehandling.

Ozempic kan benyttes uden dosisjustering uanset aldersgruppe hos patienter med moderat til svær nyrefunktionsnedsættelse med eGFR ned til 15 ml/min. Derudover til patienter med let-moderat nedsat leverfunktion. 

Kontraindikationer er overfølsomhed over for det aktive stof eller overfor et eller flere af hjælpestofferne.

Ozempic har generelt klausuleret tilskud. IRF skriver følgende: 

”Patienter med diabetes mellitus type 2, der ikke har opnået tilstrækkelig glykæmisk kontrol ved behandling med metformin i kombination med andre antidiabetika med generelt tilskud eller for hvem supplerende behandling med andre antidiabetika med generelt tilskud efter lægens samlede vurdering af patienten ikke anses for hensigtsmæssig.”

Prisen er 335 kroner om ugen for semaglutid 1 mg samt for 0,5 mg.

GINA aktualiserer diskussion om astmabehandling med SABA

Anfaldsmedicin. Hurtigvirkende bronkodilaterende beta2 agonister. Den blå medicin, er alle betegnelser for den akutvirkende medicingruppe SABA, astmatikere bruger som anfaldsmedicin eller ”reliever”, når de mærker et astmaanfald nærme sig, når det er svært at få luft eller før sport.

Diagnose af luftvejssygdomme via mobiltelefonen

Automatiseret teknologisk analyse af hoste kan blive fremtiden, når børn skal have koblet en diagnose på deres luftvejssygdomme. Det antyder ny forskning fra Curtin University og The University of Queensland i Australien.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter