Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser


Mulige hjerteproblemer ved lavfrekvent vindmøllestøj

Dette er en opdateret korrigeret version af artiklen, der oprindeligt havde en misvisende overskrift og indledning,

Mistanken om en sammenhæng mellem støj fra vindmøller og blodprop eller slagtilfælde kan ikke underbygges af forskerne bag en ny undersøgelse.

Undersøgelsen er gennemført af Kræftens Bekæmpelse efter ønske fra flere ministerier – herunder Sundhedsministeriet – som ville have belyst helbredseffekter blandt mennesker, der bor eller arbejder i et miljø præget af støj fra vindmøller. Opgaven lød på, at man ud fra registeroplysninger skulle se på, om støjen kan forårsage hjerte-kar-lidelser, diabetes, forhøjet blodtryk, depression, søvnforstyrrelser og påvirkning af fødselsvægt. Arbejdet skulle resultere i seks delrapporter.

Den første delrapport om en evt. sammenhæng mellem korttidspåvirkning fra vindmøllestøj og akut hjerte-kar-sygdom finder altså ikke afgørende bevis for, at udsættelse for vindmøllestøj i en kort periode kan udløse en blodprop i hjertet eller et slagtilfælde. Dog tyder resultaterne på, at hvis man bliver udsat for lavfrekvent vindmøllestøj, når man sover, kan det muligvis udløse hjerte-kar-sygdomme.

Men forskerne bag undersøgelsen understreger samtidig, at disse resultater er baseret på ganske få tilfælde og derfor kan skyldes tilfældigheder. Af samme grund ser de et behov for yderligere undersøgelser, før der kan drages en helt klar konklusion om sammenhæng mellem vindmøllestøj og hjerte-kar-sygdom.

De fem andre delundersøgelser er på vej fra Kræftens Bekæmpelse.

Den første delundersøgelse er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Environmental International. I undersøgelsen indgår alle vindmøller i Danmark, der var i funktion frem til 2013. 

Undersøgelsen sammenholder registerdata for slagtilfælde og blodprop i hjertet med, om personen er blevet udsat for beregnet udendørs og indendørs støj fra vindmøller om natten i de sidste fire dage, inden sygdommen opstod. 

For de 553.000 danske boliger, der indgik i undersøgelsen, blev der time for time for hver bolig beregnet støj fra alle vindmøller inden for en radius på seks kilometer. Og den omfattede alle voksne personer, som boede i en bolig, hvor der i mindst en time på to forskellige dage havde været tale om udendørs vindmøllestøj på over 30 dB(A). 

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift