Medicintilskuds-nævnet afsløret - det handler bare om at spare penge

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Oralt apixaban ligeså effektivt som dalteparin hos kræftpatienter

ACC.20/WCC: Eliquis (apixaban) har mindst lige så stor effekt som dalteparin som forebyggelse af gentagne venetromboser (VTE) eller blodpropper hos patienter med cancer. Der er heller ikke større risiko for blødninger.

Det fastslår fase III-studiet Caravaggio, som blev fremlagt på American College og Cardiologys årsmøde i denne weekend. Onkolog ved Vejle Sygehus og klinisk lektor, Lars Henrik Jensen, håber, at studiets resultater kan implementeres hurtigt i klinikken.

Caravaggio er det hidtil største studie af behandlingen af VTE hos cancer-patienter. Studiets formål er at undersøge, hvorvidt oral apixaban er ’non-inferior’ til subkutan dalteparin til at forebygge en ny blodprop hos patienter med cancer.

Studiet undersøger også risikoen for blødning. Data viser, at over en periode på seks måneder, forekom gentagne blodpropper hos 32 ud af de 576 patienter (5,6 procent) som modtog behandling med apixaban og hos 46 ud af 579 (7,9 procent) af de patienter, som blev behandlet med dalteparin.

Større blødninger, defineret ud fra ISTH-guidelines var tilsvarende i de to grupper. For apixaban var der tale om 22 patienter (3,8 procent) og for dalteparin 23 patienter (4,0 procent). Andelen af patienter, som ikke fik en ny blodprop, ikke fik en blødning og var i live var 73,3 procent i apixaban-gruppen og 68,6 procent i dalteparin-gruppen.

Bedre behandling i onko-kardiologien 

Overlæge ved Vejle Sygehus og klinisk lektor, Lars Henrik Jensen er begejstret for studiets resultater og glæder sig først og fremmest over det tiltagende og styrkede samarbejde mellem kardiologer og onkologer:

”Caravaggio-studiet er et godt eksempel på, hvordan kardiologernes ekspertise kan hjælpe onkologerne til at passe bedre på patienterne. Onko-kardiologien er allerede nu ved at tegne sig som et ekspertområde ude i klinikken, hvor dedikerede kardiologer er hurtige til at vurdere kræftpatienter både før, under og efter kræftbehandling. Forskningsmæssigt er det netop publicerede Caravaggio-studie også en cementering af onko-kardiologien som en vej til bedre patientbehandling.”

Nemmere for patienterne

Resultaterne fra Caravaggio-studiet får særligt stor betydning for patienter med gastrointestinale cancertyper – især pancreascancer og colorektalcancer patienter, som Lars Henrik Jensen arbejder med til dagligt:

”De orale antikoagulantia har vi jo kendt længe, men udgangspunktet ved enten DVT eller lungeemboli har været subkutan dalteparin. For langt de fleste patienter vil det være betydeligt nemmere at tage tabletter end at skulle stikkes dagligt. En stor del får rent faktisk hjemmesygeplejerske dagligt alene for at give den subkutane injektion – så der er mange afledte effekter af dalteparin. Lige i denne COVID-19-tid er mange patienter nervøse ved for mange besøg udefra, og primærsektorens ressourcer kan bruges bedre til andre opgaver.”

Grundlag for hurtige ændringer

Ifølge Lars Henrik Jensen retfærdiggør studiets nyeste data, at man får set på de danske retningslinjer og at man får en hurtigt godkendelses-proces:

”Heldigvis publiceres forsøget parallelt i New England Journal of Medicine, så vi har grundlaget for hurtige ændringer og for at få studiets resultater implementeret i klinikken.” Lars Henrik Jensen tilføjer, at Medicinrådet sidste år nedsatte et fagudvalg vedrørende behandling og forebyggelse af venøse blodpropper hos kræftpatienter, ligesom Dansk Selskab for Trombose og Hæmostase har nedsat en arbejdsgruppe. Dansk Selskab for Klinisk Onkologi deltager aktivt i dette arbejde også.

Caravaggio-studiet inkluderer 1.170 patienter med en cancer-relateret VTE på 119 forskellige hospitaler i ni europæiske lande, Israel og USA.

Patienterne blev randomiseret til enten at modtage behandling med 10 mg. apixaban to gange dagligt i syv dage efterfulgt at 5 mg. to gange dagligt eller 200 units dalteparin pr. kilo givet subkutant én gang dagligt i en måned efterfulgt  af 150 units per kilo én gang dagligt op til seks måneder.

Patienternes alder var i gennemsnit 68 år. 55 procent af patienterne havde haft en lunge-emboli, med eller uden DVT. 97 procent af patienterne havde aktiv cancer ved indskrivning i studiet. 94,3 procent i apixaban-armen og 91 procent i dalteparin-armen havde en solid tumor og for henholdsvist 32,6 procent og 32,3 procents vedkommende var tumor lokaliseret gastrointenstinalt - hvilket er særligt interessant set i lyset af, at langt de fleste blødnings-hændelser grundet AK-behandling sker gastrointenstinalt.

En større blødning fandt sted hos henholdsvis 1,9 procent i apixaban-armen og 1,7 procent i dalteparin-armen. Caravaggio-studiet er dermed det eneste studie, som ser på cancer-associeret trombose, hvor et DOAC-præparat ikke er forbundet med øget gastrointestinal blødnings-risiko. Desuden viste studiet, at apixaban er mere effektivt til forebyggelse af en gentagen VTE hos patienter yngre end 65 år. 

VTE er en af de største komplikationer og årsager til dødsfald hos patienter med cancer, og risikoen for blødninger hos patienter med cancer gør det udfordrende at give patienterne AK-behandling. Vurderingen er, at en ud af fem blodpropper sker hos patienter med cancer, som har en langt større risiko for at få farlige blodpropper, herunder vene-tromboser (DVT) og lunge-emboli.

 

KOL-inhalator med en ny type bæremolekyler

Medicinalvirksomheden AstraZeneca har i deres Aerosphere inhalator skabt en ny teknologi, der skal sikre, at medicinen på bedre vis når helt ned i de fineste dele af patientens luftveje. Det sker blandt andet ved hjælp af amfifile fosfolipidmolekyler.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter