Når Magnus Heunicke siger vores - så mener han regeringens

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

DAPA-CKD-studiet: Forxiga har beskyttende effekt på nyrerne

ESC: SGLT2-hæmmeren Forxiga (dapagliflozin) reducerer risikoen for nyresvigt, død på grund af hjertekar-sygdom og indlæggelser på grund af hjertesvigt - ligesom stoffet i øvrigt reducerer dødeligheden af andre årsager hos patienter med kronisk nyresygdom med eller uden type 2-diabetes.

Resultaterne af fase III i DAPA-CKD-studiet, som blev præsenteret i weekenden på årets virtuelle ESC-kongres, får overlæge og professor i hjertesygdomme ved Aarhus Universitetshospital,   til at konkludere:

DAPA-CKD-studiet understreger SGLT2-hæmmernes potentiale i forhold til behandling af patienter med hjertesvigt, type 2-diabetes og altså også i forhold til patienter med kronisk nyresygdom med eller uden type2-diabetes.” 

Studiets opbygning

DAPA-CKD-studiet undersøgte, hvorvidt behandling med dapagliflozin er bedre end placebo til reduktion af risiko for nyre-relaterede og kardiovaskulære hændelser hos patienter med kronisk nyresygdom (med eller uden type 2-diabetes). Der er tale om patienter, som allerede modtager en standard-dosis af enten en ACE-hæmmer eller en Angiotensin II-receptor-blokker (ARB).

Studiets primære sammensatte endepunkt var forværring af nyrefunktionen defineret som > 50 procent vedvarende fald i estimeret glomerulær filtreringshastighed [eGFR] eller påbegyndt nyresygdom i slutstadiet eller død på grund af nyresygdom eller hjerte-kar-sygdom.

De sekundære endepunkter var i hierarkisk rækkefølge:

1: Et sammensat endepunkt for forværret nyrefunktion (defineret som > 50 procent vedvarende fald i eGFR eller indtræden af ​​nyresygdom i slutstadiet - eller død som følge af nyresvigt.

2: Et sammensat endepunkt af indlæggelse på grund af hjertesvigt eller hjerte-kar-død.

3: Dødelighed af alle årsager.

Forsøget omfattede 4.304 patienter i alderen 18 år og derover fra 386 centre i 21 lande. Alle patienter havde en eGFR ≥25 og ≤75 ml /min/ 1,73 m2; urinalbumin til kreatinin-forhold mellem ≥200 mg / g og ≤ 5000 mg / g; og var på en stabil, maksimalt tolereret dosis af en ACE-hæmmer eller ARB (medmindre det er kontraindiceret) i mindst fire uger. Patienter blev tilfældigt tildelt behandling med dapagliflozin 10 mg. eller placebo én gang dagligt ud over standardbehandling  (en ACE-hæmmer eller ARB). Gennemsnitsalderen for deltagere var 61,8 år, og 66,9 procent var mænd. I alt 2.906 (67,5 procent) patienter havde type 2-diabetes.

Ved en median opfølgning på 2,4 år var der 197 primære endepunkts-hændelser med dapagliflozin og 312 med placebo. Hazard ratio (HR) for det primære endepunkt var 0,61 (95 procent konfidensinterval [CI) 0,51-0,72; p = 0,000000028). Fordelen ved dapagliflozin på det primære endepunkt var konsistent hos patienter med og uden type 2-diabetes.

Dapagliflozins sikkerhed og tolerabilitet var i overensstemmelse med den etablerede profil. I placebogruppen var andelen af ​​patienter, der afbrød behandlingen på grund af en bivirkning eller oplevede en alvorlig bivirkning, henholdsvis 5,7 procent og 33,9 procent. Andelen af ​​patienter med bivirkninger var lignende i dapagliflozin-gruppen (henholdsvis 5,5 procent og 29,5 procent). Diabetisk ketoacidose blev ikke rapporteret i gruppen randomiseret til dapagliflozin og forekom hos to patienter i placebogruppen. Hverken diabetisk ketoacidose eller svær hypoglykæmi blev observeret hos patienter uden type 2-diabetes.

Bemærkelsesværdig beskyttende effekt på nyrerne

Samtidig med præsentationen af DAPA-CKD og EMPEROR-reduced-studiet ved dette års ESC-kongres, er der i The Lancet publiceret en meta-analyse af de to studier EMPEROR-reduced og DAPA-HF-studiet. I analysen har man ’poolet’ resultaterne af de to studier. Meta-analysen, som i alt omfatter 8.474 patienter, understøtter og giver yderligere evidens for SGLT2-hæmmernes positive effekt, pointerer Hans Eiskjær:

”Meta-analysen viser en reduceret overordnet dødelighed på i alt 13 procent og en 14 procents reduceret dødelighed på grund af kardio-vaskulære hændelser. Samtidig taler meta-analysen ind i nærværende studie – DAPA-CDK, fordi den antyder, at SGLT2-hæmmerne også har en beskyttende effekt på nyrerne, hvilket er bemærkelsesværdigt, fordi en stor del af den medicinske behandling, vi i øvrigt anvender ved hjerteinssuficiens, har en potentielt forværrende effekt på nyrefunktionen.”

DAPA-CKD underbygger i øvrigt resultaterne af et studie tidligere publiceret i The New England Journal of Medicine (CREDENCE) af SGLT-2 hæmmeren Invokana (canagliflozin) indvirkning på nyrefunktionen.

Praksislæger får en vigtig rolle i de nye sundhedsklynger

Sundhedsøkonomi Jakob Kjellberg fra VIVE mener ikke at formanden for PLO i Region Hovedstaden har grund til sin bekymring for, at de praktiserende læger mister indflydelse i den nye aftale om sundhedsklynger, fordi de ikke er repræsenteret på øverste ledelsesniveau.

Ny hjemmeside: Få hurtigt tjek på, hvad der er i restordre

To farmakologiske afdelinger og et københavnsk apotek har i fællesskab udviklet og driver nu en ny hjemmeside, som kan give lægerne oversigt over gældende restordrer på hyppigt brugte lægemidler. Samtidigt giver hjemmesiden forslag til deres håndtering.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo