Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Alder og etnicitet er ikke afgørende for effekten af immunterapi mod allergi

AAAAI: I forbindelse med tabletbehandling for immunisering mod allergi skal børn ikke have mindre dosis, og studier behøver ikke inkludere flere regioner og etniciteter.

Det er konklusionen på et dansk studie, der har undersøgt effekten af tabletbehandling mod fire slags allergener i flere dele af verden.

Resultaterne af studiet blev fremlagt på weekendens AAAAI-konference af læge Josephine Nolte, som var tilknyttet Center for Aktiv Sundhed på Rigshospitalet, mens undersøgelserne stod på.

Undersøgelsen bestod dels af et litteraturstudie og dels af en post hoc analyse af data fra 12 afsluttede kliniske fase II- og III-studier, der blev stillet til rådighed af medicinalvirksomheden ALK. De kliniske studier var alle randomiserede, dobbeltblinde og placebokontrollerede, og data omfattede immunologisk respons på husstøvmider samt pollen fra bynke-ambrosie, græs og træer hos i alt 5.645 personer fra Japan, Europa og Nordamerika.

Litteraturstudiet inkluderede 22 videnskabelige artikler publiceret fra 2000-2020. De omhandlede immunterapi mod allergi eller - som reference - vaccination mod influenza, hepatitis A og pneumokokker. Artiklerne opfyldte desuden en række inklusionskriterier, der blandt andet omfattede immunologisk respons, etnicitet, region og alder.

Immunresponset er sammenligneligt for allergener, region og alder

”Tabletbehandling inducerede et signifikant immunologisk respons i sammenligning med placebo, og både størrelsen og mønsteret af IgE- og IgG4-responset var sammenlignelige for allergener, region og alder,” forklarer Josephine Nolte og refererer til de kliniske data, som blev fremlagt under præsentationen.

Disse viste, at IgE-responset øges markant 4-8 uger efter tabletbehandling og topper efter 8-11 uger. Herefter falder det gradvist henover adskillige uger (forsøgsperiode 25-75 uger). Responset fulgte samme mønster i alle 12 kliniske studier. IgE-responset ved placebo var nogenlunde konstant i hele observationsperioden for ni af studierne. I tre af studierne, som alle omfattede behandling for græsallergi hos børn og teenagere, reagerede placebogruppen med et markant IgE-respons omkring uge 20. Disse studier blev udført i pollensæsonen, hvilket sandsynligvis er forklaringen på placebogruppens respons.

I forhold til IgG4 viste de kliniske studier en kraftig stigning i responset hen over de første 15-20 uger, hvorefter det i resten af forsøgsperiode enten stabiliserede sig eller fortsatte med en mere moderat stigning. I alle studierne var placebogruppens IgG4-respons stabilt i hele forsøgsperioden.

I modsætning til de kliniske studier var data fra litteraturstudierne ikke konklusive med hensyn på en universaldosis til tabletbehandling. De publicerede data vedrørende vacciner mod patogener viste derimod, at alder, køn, etnicitet og andre faktorer kan påvirke vaccinens immunogenicitet.

”I praksis vælger man dog ofte at acceptere et forskelligt respons og benytter en universel dosis til almindelige vacciner, fordi effekten vurderes at være god nok,” forklarer Josephine Nolte.

Tabletbehandling kræver kun én universel dosis

Resultaterne af den undersøgelse, hun har været med til at udføre, tyder altså på, at man i forbindelse med immunterapi mod allergi opnår mindst lige så stor og ensartet effektivitet ved at benytte en universel dosis, som ved almindelige vacciner.

”Resultaterne lægger op til, at én generisk dosis af en specifik tabletbehandling kan benyttes over hele verden og til alle patienter uanset alder,” siger Josephine Nolte og understreger, at det naturligvis skal underbygges af mere forskning. Det kan skabe mulighed for en forebyggende tabletbehandling mod allergi, som man kender det fra vaccination mod en lang række smitsomme sygdomme.

Forud for undersøgelsen var Josephine Nolte særligt nysgerrig efter at se, hvilken effekt regioner ville have på den immunologiske effekt af tabletbehandling.

”Mange typer medicin skal doseres med hensyntagen til etnicitet, fordi den genetiske baggrund gør, at lægemidler ikke nedbrydes og modificeres med samme hastighed hos patienter i forskellige dele af verden. Tabletbehandling virker imidlertid på en helt anden måde via immunsystemet, så det ville være interessant at se, hvordan mennesker med forskellig etnicitet reagerer i forhold til hinanden,” fortæller Josephine Nolte.

Det relativt ensartede immunologiske respons, som blev observeret på tværs af de tre regioner - Japan, Europa og Nordamerika - indikerer, at etniciteten ikke spiller en nævneværdig rolle ved immunterapi mod allergi. Dette kan betyde, at man fremover ikke behøver teste effekten af nye tabletbehandlinger i flere regioner, men kan nøjes med at udføre forsøgene ét sted.