Skip to main content

Endokrinologisk Tidsskrift

 - først med nyheder om ny medicin


”Novo Nordisk er ligesom andre aktører kritiske overfor Medicinrådets metode bag deres behandlingsvejledning af type 2-diabetes, som danner grundlag for lægemiddelrekommandationen," siger Markus Hochmuth fra Novo Nordisk.

Novo Nordisk og Sundhedsstyrelsen er uenige om rationalet bag lægers udskrivning af GLP-1-RA

Novo Nordisk hævder på baggrund af en ny analyse af data fra Sundhedsdatastyrelsen, at forbruget af GLP-1-receptoragonister (RA) er rationelt. Det modsatte siger Sundhedsstyrelsen, som vil have forbruget ned. Flere organisationer efterlyser dybere analyser og afklaring af, om forbruget overhovedet er problematisk.

I juni 2023 konstaterede Sundhedsstyrelsen, at en stor andel af tilskud til GLP-1-RA-behandling ikke er berettiget. To ud af tre patienter, der startede behandling med en GLP-1-RA og fik tilskud hertil i 2022, havde ikke tidligere prøvet en SGLT-2-hæmmer. Behandling med en SGLT-2-hæmmer er ellers anbefalet af Medicinrådet som første valg, da det, ifølge rådet, er billigere end GLP-1-RAere, klinisk ligestillet og dermed det mest rationelle valg.

Sundhedsstyrelsen konkluderede på baggrund af deres analyse, at forbruget af GLP-1-RA i Danmark er for højt og bør bringes ned. Den opfordring har Medicintilskudsnævnet taget til sig, og de anbefaler nu, at alle GLP-1-RA mister generelt klausuleret tilskud.

Novo Nordisk mener dog ikke, at forbruget af GLP-1-RA er udenfor anbefalinger og klausuler.

I et høringssvar til Medicintilskudsnævnets forslag fremlægger Novo Nordisk deres egen analyse af data fra Sundhedsdatastyrelsen. Her finder de, at næsten alle personer, som får GLP-1-RA og tilskud, er berettiget hertil.  

”Novo Nordisk Danmark vurderer ud fra analysen, at 91 procent af de patienter som i 2022 fik udskrevet GLP-1-RA må anses for at være indenfor nuværende tilskudsklausuler. Det tal stiger i første halvdel af 2023 til 92 procent af alle patienter,” skriver virksomheden.

”Sammenholdt med andre lægemidler med generelt klausuleret tilskud er forbruget af GLP-1-RA i høj grad rationelt. Derfor synes der ikke at være grundlag for at undtage GLP-1-RA fra den generelle tilskudsordning med henvisning til Medicintilskudsbekendtgørelsens §1, stk. 3, nr 5, der omhandler risiko for et irrationelt lægemiddelforbrug,” skriver Novo Nordisk i deres høringssvar.

Virksomheden mener ikke, at tiltaget om at fjerne generelt klausuleret tilskud for alle type 2-diabetespatienter er proportionelt med problemet.

”Forslaget om at fjerne det generelt klausulerede tilskud fra mere end 93.000 patienter, der pt. er velbehandlede med GLP-1-RA, for at eliminere et mindre irrationelt forbrug, er således ikke proportionalt med de menneskelige, økonomiske og ressourcemæssige omkostninger, som forslaget vil have. Novo Nordisk opfordrer derfor Medicintilskudsnævnet til at genoverveje sin indstilling til revurdering af tilskudsstatus og i stedet sigte mod at præcisere tilskudsklausulen til GLP-1-RA.”

Sundhedsstyrelsen: Det ændrer ikke noget

Medicinsk Tidsskrift har spurgt Sundhedsstyrelsen, om de vil udtale sig om Novo Nordisks analyse af forbruget, og om det ændrer noget for dem. De svarer:

”Vores tidligere nyhed tog udgangspunkt i, om gældende nationale anbefalinger blev fulgt, og ikke som sådan om klausulen for tilskud var opfyldt. Vores vurdering er fortsat [den samme].”

Medicinske Tidsskrifter har dernæst spurgt Sundhedsstyrelsen, om hvad de mener med ’nationale anbefalinger’, da Novo Nordisk også har taget højde for DES og DSAM’s retningslinjer i deres analyse af forbruget.

Sundhedsstyrelsen svarer kort og ønsker ikke at uddybe yderligere over for Medicinsk Tidsskrift:

”Sundhedsstyrelsen mener, at anbefalinger fra Medicinrådet har forrang i forhold til anbefalingerne fra DES og DSAM.”

Novo Nordisk ikke har medtaget Medicinrådets lægemiddelrekommandation i deres vurdering af, om der er et irrationelt forbrug af GLP-1-RA. Dermed er konklusionen

Medicinsk Tidsskrift har spurgt Novo Nordisk, hvorfor de ikke har medtaget Medicinrådets prioritering af SGLT-2-hæmmer over GLP-1, i deres vurdering. Markus Hochmuth, Senior Director Market Access & Public Affairs ved Novo Nordisk Danmark, svarer over mail:

”Novo Nordisk er ligesom andre aktører kritiske overfor Medicinrådets metode bag deres behandlingsvejledning af type 2-diabetes, som danner grundlag for lægemiddelrekommandationen. Vi mener blandt andet, at det er problematisk at Medicinrådets definition af ”mindste kliniske effektforskel” ligger markant over, hvad andre aktører, eksempelvis Danske Regioners eget Behandlingsråd samt de europæiske lægemiddelmyndigheder har valgt at bruge som definition. Det er ligeledes uklart, hvorfor Medicinrådet har valgt deres egen definition,” skriver han og fortsætter:

”Dette gælder også brugen af netværksmetaanalyser, hvor Medicinrådet selv medgiver, at der er udfordringer ved at inkludere GLP-1 i deres analyser, eftersom der er store forskelle indenfor GLP-1-klassen. I det netværk, hvor man kun har medtaget de mest effektive GLP-1-analoger, har Medicinrådet sågar brugt et netværk, hvor semaglutid ikke indgik. Dette er medvirkende til at udviske de effektforskelle, der er mellem lægemiddelklasserne. Forskelle, der er veldokumenteret i semaglutids omfattende kliniske studieprogram.”

Diabetesforeningen kritiserer SST’s analyse

Diabetesforeningen mener, at SST´s analyse er for spinkel og usikker til at bære så stor en ændring, som det er at fjerne generelt klausuleret tilskud.

”Sundhedsstyrelsen skriver i en nyhed fra 6. juni 2023, at GLP-1-analoger til behandling af type 2-diabetes ikke bliver brugt rationelt. Det vurderer styrelsen på baggrund af data, der viser, at hver fjerde med type 2-diabetes, der startede i behandling med en GLP-1-analog med tilskud i 2022, hverken har prøvet metformin eller andre former for diabetesmedicin inden. Det svarer til cirka 6.000 personer,” skriver Diabetesforeningen og fortsætter:

”Det er et spinkelt datagrundlag til en entydig konklusion af en uhensigtsmæssig brug af GLP-1-analoger. Tal fra Diabetestal.nu viser, at der i 2022 var 30.000 personer som blev diagnosticeret med type 2-diabetes. Samtidig ved vi fra forskningen, at en tredjedel debuterer med følgesygdomme, som eksempelvis hjertekar-, øjen eller nyresygdomme, hvilket svarer til 10.000 personer. Vi ved altså ikke, om de 6.000, der behandles med GLP- 1-analoger uden at have prøvet andre lægemidler inden, har følgesygdomme eller er så dårligt regulerede, at deres læge vurderer, at de behandles bedst med GLP-1.”

Patientforeningen ønsker derfor, at der bliver lavet en grundigere analyse.

”Vi savner derfor en grundig analyse af, hvad det er for en population, der behandles med GLP-1-analoger i dag, så det på et større og dybere data- grundlag kan vurderes om der er tale om irrationelt forbrug.”

PLO efterlyser større udredning

De Praktiserende Lægers Organisation, PLO, opfordrer også Medicintilskudsnævnet til at finde en anden måde, hvorpå anvendelsen af GLP‐1‐RA kan indskrænkes, end ved at fjerne tilskud. De mener i stedet, at man bør opsøge de klinikker, som er årsag til problemet.

”Dette kan for eksempel ske ved, at der rettes direkte henvendelse til de behandlere i almen praksis, på sygehuse eller andetsteds, der har anvendt GLP‐1‐analoger, hvor man ud fra konkret vurdering af lægens første udskrivningsmønster – herunder en registerundersøgelse af patienternes sundhedsdata – har konkret mistanke om, at klausuleringsbestemmelserne ikke overholdes. En sådan henvendelse vil for praktiserende lægers vedkommende være hjemlet i overenskomstens § 94, og kan følges op med sanktion,” skriver PLO og fortsætter:

”Dette ville dels give et mere retvisende indblik i, i hvilket omfang lægens samlede vurdering er baseret på et fagligt ukorrekt skøn, dels være en mere rimelig anvendelse af alment praktiserende lægers tid. En sådan undersøgelse kan kombineres med, at rummet for det frie, faglige skøn indskrænkes, f.eks. ved at klausuleringsbestemmelsen skærpes i kraft af, at der fastsættes en række yderligere sundhedsfaglige kriterier for, hvornår GLP‐1‐analoger kan anvendes.”