Vi har fået en regering, som ikke tror på lægerne

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

Om os | Om nyhedsbrevene | Annoncer | Betingelser

Forbruget af tramadol stiger markant

Forbruget af svagere virkende opioider som tramadol er steget markant i perioden 2001-2013. Dårlig omtale af NSAID’er kan være en årsag.

Samtidig har forbruget af stærke opioider i samme periode har været næsten konstant. Det viser tal fra Statens Serum Instituts hjemmeside www.medstat.dk med oplysninger om det årlige salg af lægemidler.

Sundhedsstyrelsen har gennemgået de seneste udviklingstendenser i forbruget af opioider i Danmark. Opgørelsen er baseret på recepter indløst på landets apoteker.

Det fremgår, at forbruget af morfin er steget i perioden 2009-2013, men at stigningen kompenseres af et fald i forbruget af oxycodon i samme periode og et generelt fald i forbruget af en række andre stærke opioider, især ketobemidon (inkl. kombinationer) i perioden 2001-2013.

Forbruget af stærke opioider opgjort som mængde har samlet set været næsten konstant.

Sundhedsstyrelsen skriver, at forklaringerne på stigningen i forbruget af tramadol kan være den megen omtale af bivirkninger ved såkaldt NSAID-medicin.

Det har længe været kendt, at NSAID især hos ældre patienter er forbundet med en øget risiko for svære blødninger fra mavetarmkanalen. I de senere år er man også blevet opmærksom på, at NSAID – i hvert fald for visse præparaters vedkommende – kan forårsage alvorlige hjertekarbivirkninger.

Ifølge en datakørsel fra Statens Serum Institut, Lægemiddelstatistikken, er antallet af brugere af stærke opioider steget med ca. 30 procent i samme periode, men er som nævnt ovenfor fordelt på nogenlunde samme mængdeforbrug.

Dette kan forklares ved en tendens til kortere behandlingsvarighed eller lavere doser, men også andre forhold kan gøre sig gældende.

Figuren viser mængdeforbruget af de to hyppigst anvendte svagere virkende opioider. Kombinationspræparater med acetylsalicylsyre og codein, som kun indeholder ganske små mængder codein, er ikke omfattet af figuren.

Mængden af de to hyppigst anvendte svage opioider opgjort i DDD2 x 1.000

Som det ses, er mængdeforbruget af tramadol fordoblet i perioden 2001-2013. Antallet af tramadol-brugere er steget ca. 70 procent i samme periode.

Tags: tramadol, opioider

Sygeplejersker får styrket uddannelsen i psykiatri

Et stigende pres på psykiatrien får nu Sundhedsstyrelsen til at styrke specialsygeplejerskernes kliniske uddannelsesforløb med et halvt år. Samtidig får børne-/ungdomspsykiatrien en større plads i uddannelsen.

Tirzepatid imponerer mod højt langtidsblodsukker og overvægt

Tirzepatid reducerer i højere grad langtidsblodsukker og giver et større vægttab end insulin glargin hos overvægtige med type 2-diabetes, som er i risiko for hjertekar-komplikationer, viser det store head-to-head studie SURPASS-4.

Nyheder fra Medicinske Tidsskrifter

Hæmatologisk Tidsskrift

Propatienter

Topup nb

OPEN

Hallo