Skip to main content

Medicinsk Tidsskrift

-først med nyheder om ny medicin

”Ikke alene nærmer resultaterne i vægttab sig dem, vi i dag opnår med bariatrisk kirurgi. Dette studie peger også på, at der muligvis er en organbeskyttende effekt i forhold til f.eks. fedtlever, nyrelidelser og hjerte-kar-sygdomme," Sten Madsbad.

Professor: Tirzepatid varsler nær udryddelse af type 2-diabetes

ADA: Med vægttab på op til 22,5 procent af kropsvægten varsler tirzepatid en ny begyndelse for type 2-diabetes og tæt på en udryddelse af sygdommen, vurderer professor Sten Madsbad ovenpå fremlæggelsen af de detaljerede resultater fra fase III-studiet, SURMOUNT-1, på ADA 2022.

Studiet, der var hovedattraktionen på dette års amerikanske diabeteskongres, blev samtidig publiceret i tidsskriftet The New England Journal Of Medicine.

”Der var stor enighed om, at resultaterne er et gennembrud både i forhold til behandling af svær overvægt og forebyggelse af de alvorlige helbredskonsekvenser til overvægten,” siger Sten Madsbad, professor og overlæge på Endokrinologisk Afdeling, Hvidovre hospital.

Han fortsætter:

”Ikke alene nærmer resultaterne i vægttab sig dem, vi i dag opnår med bariatrisk kirurgi. Dette studie peger også på, at der muligvis er en organbeskyttende effekt i forhold til f.eks. fedtlever, nyrelidelser og hjerte-kar-sygdomme. Studiet viste således, at næsten alle (95 procent, red.) af de deltagere, der ved studiets start havde prædiabetes, havde normalt blodsukker ved afslutningen af studiet efter 72 ugers opfølgning."

"Jeg er sikker på, at præparatet hurtigt vil blive godkendt i Europa, og at vi indenfor de næste år vil se stor effekt f.eks. i markant fald i forekomsten, ja, nærmest udryddelse af type 2-diabetes. Hovedparten af nydiagnosticerede med type 2 diabetes eller dem med kort diabetesvarighed vil efter et vægttab på 15-20 kg eller mere udvise normale blodglukose uden antiglykæmisk behandling. Det vil fuldstændig ændre behandling, da også dyslipidemien og hypertensionen forbedres.”  

Store vægttab - få bivirkninger

SURMOUNT-1 har evalueret effekt og sikkerhed af tirzepatid, der er en kombineret GIP- og GLP-1-receptoragonist, der gives som injektion en gang om ugen.

Studiet omfattede 2549 patienter, som enten havde svær overvægt (BMI over 30) eller overvægt (BMI over 27) samt mindst en fedmerelateret lidelse. Ingen deltagere havde type 2-diabetes. Gennemsnitsvægten ved studiets start var 104,5 kilo, og BMI var gennemsnitligt 38. Deltagerne modtog enten fem mg, 10 mg, 15 mg Tirzepatid eller placebo over en periode på 72 uger.

Resultaterne i form af vægttab er substantielle.

Ni ud af 10 deltagere tabte mellem 16 og 22,5 procent af deres startvægt.

Gennemsnitligt tabte deltagerne 27 kilo på den højeste dosis tirzepatid (15 mg).

Men også deltagere, der fik lavere dosis, fik store resultater. Således var vægttabet i gruppen, der fik 10 mg, 24,5 kilo, mens deltagere i gruppen, der fik fem mg, tabte 17,5 kilo. Til sammenligning var vægtreduktionen i gruppen, der fik placebo på 3,1 procent, hvilket svarer til fund i andre studier af vægtreducerende præparater.

De mest almindelige bivirkninger var gastro-intestinal-relaterede som kvalme, diarre og forstoppelse. Bivirkningerne, der primært blev rapporteret under perioden, hvor dosis blev øget og for de fleste var reversible, blev målt som milde til moderate, hvilket svarer til de bivirkninger, man i øvrigt kender fra medicinsk behandling af overvægt med GLP-1 receptor agonister. Tolerans- og sikkerhedsprofilen svarer også til de øvrige GLP-1 -baserede lægemidler, der er godkendt til vægttab.

Potentielt organbeskyttende

Forfatterne til studiet vurderer, at de store vægttab kan skyldes det faktum, at GIP- og GLP-1-receptoragonist kombinationen i tirzepatid virker synergetisk. De peger på, at resultaterne også kan udmønte sig i nedsat risiko for f.eks. hjerte-kar-sydomme, kroniske nyrelidelser, ikke-alkoholisk fedtlever og type 2-diabetes. De understregede på symposiet desuden, at fundene vil blive yderligere belyst i et stort kardiovaskulært endepunktsstudie, der vil blive publiceret i 2024.

”Men der er ingen tvivl om, at de organbeskyttende effekter, som tirzepatid ser ud til at have, er vigtige,” siger Sten Madsbad.

”Det sætter også fokus på fedme som hovedårsagen til type 2 diabetes. Og fremover vil det givet ændre vores holdninger til og behandlingen af type 2-diabetes, på samme måde som vi har ændret holdning til f.eks. behandling af mavesår, som vi for ikke mange år siden opererede, og som gav anledning til indlæggelse og medicinsk behandling.” 

Reelt alternativ til kirurgi

Også i forhold til en af de pt mest effektive behandlinger af svær overvægt, kan resultaterne af studiet være afgørende, vurdere Sten Madsbad. Bariatrisk kirurgi giver et vægttab på ca. 25-30 procent i løbet af et til to år. I nærværende studie opnåede 36,2 procent af deltagerne i gruppen, der fik 15-mg tirzepatid et vægttab på 25 procent eller mere.

”60 procent tabte 20 procent og en tredjedel tabte 25 procent af deres kropsvægt, og bivirkningerne var forbavsende få. Med vægttab i denne størrelsesorden hos en gruppe med et gennemsnitligt BMI, som også er indenfor grænsen for, hvornår vi opererer, er vi nu kommet virkelig tæt på resultaterne ved bariatrisk kirurgi,” siger Sten Madsbad, som også ser et økonomisk alternativ til kirurgi. Han er medforfatter på et nyt dansk studie som blev publiceret i marts 2022, der viser, at kirurgi nok er en effektiv behandling men også trækker langvarige økonomiske spor.

”Studiet viser en signifikant og vedvarende stigning i udgifter i op til fem år efter, at personer har modtaget bariatrisk kirurgi. Så også samfundsøkonomisk vil nye medicinske præparater som tirzepatid være en sundere forretning,” siger han.

Lyse perspektiver

Tirzepatid er for nyligt blevet godkendt af the U.S. Food & Drug Administration, FDA, som et supplement til diæt og motion i forhold til at forbedre glykæmisk kontrol hos voksne med type-2-diabetes. Og Sten Madsbad forventer, at der også snart kommer europæiske godkendelser af præparatet, i første omgang muligvis til patienter med type 2-diabetes.

”Det er godt nyt for patienter, der lider under f.eks. de helbredsproblemer og stigmatisering, der er forbundet med svær overvægt,” siger han og understreger, at der ved årets kongres i høj grad har fundet et paradigmeskifte sted. Flere sessioner har fokus på, at vægttab i fremtiden skal være den initiale behandling af type 2 diabetes. 

”De praktiserende læger får nu en reel behandlingsmulighed, og fundene bakker op om den holdning, jeg og andre har haft i mange år, at hvis vi nedbringer stigningen i overvægt, nedbringer vi også stigningen i følgesygdomme som f.eks. type 2-diabetes. For det er overvægt, der driver mange livsstilssygdomme,” siger han.